logo

Nyhetsbrev: Arbeidsrett - Tilbakeblikk på nytt i Q3 og hva skjer i Q4?

Våre arbeidsrettseksperter oppsummerer nyheter innen arbeidsrettsfeltet i årets tredje kvartal, og gir en oversikt over hva som ventes fremover.

DOMSTOLENE

Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg avsa den 19. oktober 2021 kjennelse om søksmålsfristen i arbeidsmiljølovens § 17-4. Etter bestemmelsen er søksmålsfristen åtte uker for tvister om oppsigelse, avskjed, brudd på fortrinnsrett, ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon. Ved krav om erstatning er søksmålsfristen seks måneder.

Saken gjaldt en tidligere brannmann i beredskapsavdelingen, som i 2012 aksepterte en stilling som alarmsentraloperatør ved 110-sentralen i kommunen. Kommunen hadde lagt til grunn at særaldersgrense for pensjon kun gjaldt for stillinger som hadde som hovedfunksjon å delta i utrykningstjenesten. Vedkommende gikk til søksmål mot kommunen og krevde å tre tilbake i stillingen som brannformann, og uansett erstatning for det tap han lider som følge av at særaldersgrensen ikke kunne gjøres gjeldende.

Høyesterett fastslo at fristreglene i aml. § 17-4 er absolutte, og kommer til anvendelse uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som går til oppsigelse. Reglene gjelder også hvor arbeidstaker anfører å ha sagt opp etter press for arbeidsgiveren, og i saker hvor opphør skyldes gjensidig avtale

Høyesterett kom derfor til at søksmålsfristene for lengst var utløpt. Det ble også vist til at fristreglene gjelder uavhengig av om de forhold, som påberopes som grunnlag for søksmålet, var kjent for arbeidstaker da søksmålsfristen utløp. Høyesterett knytter også merknader til hvilke erstatningskrav som har et annet selvstendig rettsgrunnlag enn ansettelsesforholdet, som ikke omfattes av fristreglene i arbeidsmiljøloven.

Kjennelsen kan leses i sin helhet her.

Før årsskiftet skal Høyesterett behandle ytterligere tre arbeidsrettssaker:

 • Individuell oppsigelsessak. Sakligheten av oppsigelse begrunnet i «snoking» i pasientjournal, i strid med helsepersonelloven. Høyesterett skal behandle saken 16-17. november 2021.

 • Rettmessigheten av forhåndsavtale om lønnstrekk ved feilutbetalinger. Mange arbeidsgivere inntar en standardisert adgang til lønnstrekk i arbeidsavtalene til de ansatte, noe også denne arbeidsgiveren hadde gjort. Lagmannsretten konkluderte med at klausulen ikke oppfylte kravet til samtykke før lønnstrekk etter arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd bokstav c. Saken behandles av Høyesterett 30. november 2021.

 • Sak om søksmålsfristens utgangspunkt ved virksomhetsoverdragelse. Saken behandles av Høyesterett 9. desember 2021.

Nytt om arbeidstid og reisetid fra EFTA- og EU-domstolen

De senere årene har det vært avsagt en rekke avgjørelser om forståelsen av arbeidstidsbegrepet. Siste kvartal har det kommet ytterligere to saker fra EFTA- og EU-domstolen.

EFTA-DOMSTOLEN - REISE TIL UTLANDET PÅ VEGNE AV ARBEIDSGIVER

EFTA-domstolen avsa 15. juli 2021 avgjørelse om at nødvendig reisetid utenfor alminnelig arbeidstid anses som «arbeidstid». I saken var spørsmålet om tiden en arbeidstaker brukte på å reise mellom sitt hjem og destinasjon i utlandet på vegne av arbeidsgiver, var å anse som arbeidstid.

Domstolen konkluderte med at «arbeidstid» omfatter den nødvendige tiden arbeidstakeren brukte til å reise utenfor alminnelig arbeidstid til og fra et annet oppmøtested enn det faste. Dette gjelder kun dersom reisen er påkrevd av arbeidsgiver.

EU-DOMSTOLEN - OM ARBEIDSTID OG HVILETID

EU-domstolen avsa 9. september 2021 en prejudisiell avgjørelse om forståelsen av arbeidstidsdirektivet, og hva som anses som «arbeidstid» og «hvileperiode». Det sentrale spørsmålet var om pause, der en brannmann måtte stille seg til rådighet for arbeidsgiver innen to minutter ved nødutrykning, var å anse som arbeidstid. Pausene ble av arbeidsgiver kun ansett som arbeidstid i den grad han ble avbrutt av en utkalling, og det var kun i disse tilfellene pausen ble betalt.

Det avgjørende for domstolen var;

 • Om arbeidstakeren fysisk må være til stede på et sted fastsatt av arbeidsgiver, og tilgjengelig hvis det er nødvendig å anvende tjenestene umiddelbart.

 • I en periode hvor arbeidstakeren må være tilgjengelig på jobb, borte fra familie eller sosiale relasjoner, samt ha liten tid til å styre tiden for når tjenestene utføres, kan dette anses som arbeidstid uavhengig av om arbeidstakeren faktisk utfører arbeide eller ikke. 

Domstolen fastsatte at det heller ikke er avgjørende om arbeidstaker er tilgjengelig på et sted fastsatt av arbeidsgiver, dersom arbeidstaker blir ilagt betydelige og objektive begrensninger som hindrer arbeidstakeren fra å ivareta personlige interesser. Ansatte måtte gis en rimelig frist for å gjenoppta arbeidet, noe som må vurderes konkret i hver sak. I denne saken konkluderte domstolen med at den ansatte ble ilagt såpass betydelige begrensninger at pausene måtte anses som arbeidstid.

LOVENDRINGER

Mulige endringer i arbeidsmiljøloven

I juni i år la Fougner-utvalget frem sin innstilling «Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv» (NOU 2021:9) for Arbeids- og sosialdepartementet. Utvalget har blant annet vurdert ulike tilknytningsformer for utførelse av arbeid, og har foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Sentrale endringsforslag er klargjøring av arbeidstakerbegrepet, styrking av selvstendige oppdragstakeres rettsstilling, oppheving av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i 12 måneder og fortrinnsrett for ansatte til annet ledig arbeid i samme konsern.

Utredningen er sendt på høring, med høringsfrist 1. november 2021.

Utvalgets arbeid kan leses i sin helhet her.

Forslag om endring i forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

Regjeringen sendte 22. april i år på høring forslag om endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Forslaget er foreløpig under behandling, men det vil trolig komme endringer i nær fremtid. Mulige endringer er blant annet:

 • En tydeliggjøring av forskriftens anvendelsesområde, hvor det foreslås å presisere at forskriften ikke gjelder ved «kortvarig eller sporadisk arbeid».
 • Det foreslås å fjerne kravet om skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene.
 • En tydeliggjøring av at arbeidsgiver også ved hjemmearbeid er ansvarlig for det psykososiale arbeidsmiljøet.
 • Det foreslås å gi Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskriftens bestemmelser.

Fra 1. juli 2021 behandler Diskrimineringsnemnda gjengjeldessaker etter varsling

Etter aml. §2A-8 kan nå saker om påstand om gjengjeldelse etter varsling fremmes for Diskrimineringsnemnda, som er et uavhengig forvaltningsorgan.

Bakgrunnen er å senke terskelen for at ansatte skal få prøvd slike saker. Nemndsbehandlingen er gratis, og arbeidstaker risikerer heller ikke å måtte dekke arbeidsgivers saksomkostninger.

Løsningen er frivillig, og arbeidstaker kan fremdeles velge å bringe saken direkte inn for domstolen. Vedtak fra nemnda kan også overprøves av domstolene.

Koronarelaterte lovendringer

MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV FORTRINNSRETT ATTER AML § 14-2 FJERDE LEDD

I utgangspunktet har ansatte som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet i ett år fra oppsigelsestidens utløp.

Det er imidlertid vedtatt at arbeidstakere som er sagt opp på grunn av virkninger av covid-19- pandemien har en fortrinnsrett i to år fra oppsigelsestidens utløp, dersom ansettelsesforholdet avvikles i perioden 1. juli 2021 og 31. desember 2021. 

Øvrige ordinære vilkår knyttet til fortrinnsretten, vil fremdeles gjelde.

FORLENGELSE AV PERMITTERING- OG DAGPENGEREGLER

Regjeringen vedtok 17. september 2021 å forlenkle enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november. Følgende ble vedtatt:

 • Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering forlenges til 1. november.
 • Den midlertidige forhøyede dagpengesatsen på 80 % opp til 3 G forlenges.
 • Dagpengeperioden forlenges til 1. november for dagpengemottakere som ellers ville ha brukt opp maksimal dagpengeperiode i perioden fra 1. til 31. oktober 2021.
 • Reglene om gradering av dagpenger blir videreført. Dette innebærer at en som mottar dagpenger kan jobbe 60 prosent av tidligere arbeidstid uten å miste dagpenger sammenlignet med tidligere 50 prosent.

FORLENGELSE AV RETT TIL SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER

Regjeringen vedtok 24. september å forlenge perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte. Dette ble vedtatt:

 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom ble forlenget.
 • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene eller dersom skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien forlenges.
 • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med forlenges.
 • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Særreglene forlenges i første omgang ut oktober 2021, men regjeringen tar sikte på en ytterligere forlengelse ut året 2021.

AKTIVITETER I ARNTZEN DE BESCHE

Utredning om lønns- og arbeidsvilkår

Arntzen de Besche fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten Christian Backe, Lars Holo og Knut-Marius Sture avga sin utredning 10. september 2021, hvor bakgrunnen for oppdraget var at Covid-19-pandemien kan skape vesentlige endringer i det norske luftfartsmarkedet. Les mer her.

Det årlige arbeidsrettsseminaret

Arntzen de Besche har igjen gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret som avholdes i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Seminaret tar for seg aktuelle arbeidsrettslige temaer, og for de som arbeider innen HR og ledelse, men også advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon og påmelding: OsloStavanger (avholdt 27. oktober), Trondheim

Vi vil blant annet gå gjennom de mest sentrale endringsforslagene og hva vi kan forvente med ny rødgrønn-regjering.

Manuduksjon for studenter

For jusstudenter ved UiO inviterer vi igjen til manuduksjon og oppgaveløsningsseminar i individuell arbeidsrett. Seminaret passer for både for studenter på bachelor- og masternivå, og vil sørge for at du er godt rustet til eksamen. For mer informasjon og påmelding, se her.

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?