Hopp direkte til innhold

Seminar

Konkurransevilkår

  • Tid: 24. oktober 2019 09:00 - 12:00
  • Sted: Klubselskapet Harmonien i Trondheim, Sverres gt 4
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret avsluttes med en enkel lunsj kl 12.00

I banknæringen reguleres konkurransevilkårene hos aktørene av myndighetene. Norske myndigheter jobber for en rekke målsetninger, blant annet finansiell stabilitet og velfungerende konkurranse. I noen tilfeller kan hensynet til én målsetning gå ut over andre målsetninger.

Arntzen de Besche ved advokatene Karl Rosén og Rune Haglund vil i et halvdagsseminar spesielt rettet mot banksjefer og bankenes styreledere ta for seg noen sentrale emner som vil kunne få betydning for konkurransevilkårene fremover.

Seminaret vil ta for seg følgende tema:

Egenkapitalbeviset ti år etter – hvilken utbyttepolitikk har du råd til?

Vi ser på bruken av egenkapitalbeviset, slik det fremstod i ny form i 2009, med særlig blikk på kapitalbehov, utbyttepolitikk og utvanningsvern. 

Egenkapitalbeviset er vel etablert som et utbyttepapir, og ledende utbyttepolitikk er at minst om lag halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som kontantutbytte. Denne linjen og markedsforventningen ble etablert før kapitalkravene for alvor begynte å bevege seg oppover, og den kan være krevende å følge opp – særlig dersom man ikke skal fire på utvanningsvernet. 

Krav til organisering av risikostyring, compliance og kreditt – uavhengighet, kompetanse og utkontraktering

Vi ser på de harde og skjønnsmessige grensene for organisering av banker og andre finansforetak. Øker kravene til stringent organisering gjennom tre forsvarslinjer – også for mindre foretak? Hva er nå kjernevirksomhet som ikke kan utkontrakteres? Hvilke krav til kontroll gjelder ved utkontraktering? Dette er blant de spørsmålene vi behandler.

Kompetansefordelingen i bankenes styrende organer

Vi gjennomgår bankens organers beslutningskompetanse og hvordan man bør legge grunnlaget for en bedre forståelse av rollefordelingen.

FOREDRAGSHOLDERE:

Rune Haglund arbeider innen flere områder rettet mot finansnæringen. Han har betydelig erfaring som mangeårig konseradvokat i SpareBank1 SMN. 

Han bistår i dag regelmessig en rekke banker og finansforetak på kredittområdet, regulatoriske forhold, egenkapitalbevisemisjoner mv. 

Karl Rosén arbeider innen finans med forretningsutvikling, rammebetingelser, strukturforhold, organisering og virksomhetsstyring, transaksjoner og tvister. 

Han er anerkjent som en av landets ledende advokater innen finans, og klientene omfatter banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, fondsselskaper mv.

Kompetanse

Kontaktpersoner