Hopp direkte til innhold

Konkurranse på like vilkår

På dette seminaret setter Anbud365 og Arntzen de Besche søkelyset på sammenhengen mellom regelverket for offentlige anskaffelser, offentlig støtte og den tradisjonelle konkurranseretten. Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av dr. juris Erling Hjelmeng har nettopp avgitt innstilling om temaet. Hjelmeng kommer selv på seminaret for å redegjøre for utvalgsinnstillingen.

AGENDA

Offentlig støtte: Konkurranse på like vilkår v/ Dr.juris Erling Hjelmeng

Hjelmeng vil gå igjennom hovedtrekkene ved rapporten og peke på de sentrale tiltakene utvalget foreslår. Hjelmeng vil også ta for seg andre sentrale deler av støtteretten som faller utenfor arbeidsgruppens mandat slik som krav til avkastning og utbyttepolitikk i offentlige foretak

Offentlige anskaffelser: Konkurranse på like vilkår forts. v/ Vilde Hannevik Lien og Espen Bakken

Lien og Bakken vil ta opp tråden fra Hjelmeng og se på den samme problemstillingen, konkurranse på like vilkår med anskaffelsesøyne. Gjennomføringen av nytt anskaffelsesregelverk i 2017 utvidet adgangen til å utøve næringsvirksomhet i offentlige foretak uten å måtte gå i konkurranse. Lien og Bakken trekker opp rammene for offentlig næringsvirksomhet uten konkurranse med private gjennom en offentlig anbudskonkurranse

Konkurranseloven: Kort om konkurranselovens føringer på offentlige foretak v/ Thea Susanne Skaug

Skaug ser på konkurranseloven sine føringer på offentlige myndigheters næringsvirksomhet, herunder særlig forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i konkurranseloven § 11 i form av urimelig lave priser

Krav til regnskapsmessig skille: Selvkost og kostnadsallokering ved utøvelse av offentlig næringsvirksomhet v/ Espen Starheim

Et av de helt sentrale temaene som er på bordet er hvordan det offentlige kan dokumentere hvordan kostnader allokeres slik at konkurrenter og andre kan forsikre seg om at kryssubsidiering ikke finner sted enten i forkant gjennom budsjettering eller i etterkant gjennom et selvkostregnskap. Starheim, som er en av landets ledende eksperter på dette området, gir oss et godt innblikk i de sentrale prinsippene og metoden for hvordan dette bør gjøres. 

TID: 8. mars kl 09.00 - 12.30 (Registrering fra 08.30)
STED: Arntzen de Besche sine kontorer i Bygdøy allé 2, Oslo. 
PRIS: Gratis for Anbud365 sine lesere
Det er begrenset antall plasser

Meld deg på seminaret her.

 

Kompetanse

Kontaktpersoner