Hopp direkte til innhold

AdeB Forum: Praktisk arbeidsrett

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» har som mål å skape en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet skal være praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på møtene.

Økt kunnskap i arbeidsrett for HR bransjen bidrar til praktisk nytte i det daglige arbeidet og en tryggere rolle. Det settes fokus på praktiske eksempler og «best practice» for å finne løsninger utenfor domstolsbehandling.

Ved å delta i dette lukkede forumet vil du få en unik mulighet for faglig påfyll av aktuelle temaer med stor spennvidde, innsikt i hvordan arbeidsrettslige problemstillinger kan påvirke arbeidsgivere nå og i fremtiden og til å bidra i gode diskusjoner med andre deltakere som til daglig deler de samme faglige og etiske utfordringene i jobbhverdagen.

PÅMELDING

Samlingene er gratis og bygger på innspill som på forhånd er innsendt av deltakerne. Det avholdes to samlinger i halvåret, med 2,5 timers varighet per samling. Det serveres mat og alle deltakere på møtet vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Ved å melde deg på en samling kommer du automatisk med på den lukkede e-postlisten, der det fortløpende sendes ut invitasjoner til møter, kurs, foredrag, workshops og annen relevant informasjon.

Dersom du kun ønsker å stå på listen må du sende navn på virksomheten, navn på den påmeldte, telefon og e-postadresse til adebforum@adeb.no – merk emnefeltet «Påmelding til liste».

Innspill til møtene kan sendes til adebforum@adeb.no – merk emnefeltet «Innspill til møter».

SAMLING 1 OG 2 - 2018

Tema for første samling: «Oppfølging av varsel og bekymringsmeldinger – ny NOU fra Varslingsutvalget»

Karakteristikker som mobbing, trakassering, utfrysing er blitt vanligere ingredienser i de sakene vi får til behandling – enten som hoveddelen av en sak, eller som tilleggsmoment i en sak. Vi ser nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har og tar en praktisk tilnærming til arbeidsgivers håndtering av varsling, bekymringsmelding og informasjon som kan tyde på at det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er som det skal. Formålet med møtet er å dele erfaringer fra utfordrende saker og å diskutere ulike løsningsforslag. Varslingsutvalget skal vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Rapport (NOU) fra utvalget publiseres 15. mars 2018. Vi gir en gjennomgang og oppsummering av de viktigste punktene i rapporten.

Møtet avholdes tirsdag 20. mars 2018 kl. 9.00-11.30. Registrering fra kl. 8.30-9.00.

PÅMELDINGSFRIST 9. mars 2018.

Meld deg på her.


Tema for andre samling: «Oppfølging av ansatte som underpresterer»

Når ansatte presterer for dårlig over tid, har det negativ innvirkning på effektivitet, resultater og engasjement i hele organisasjonen. Det er derfor avgjørende å håndtere problemet før det rekker å utvikle seg. Som leder har du mange verktøy tilgjengelig for å hjelpe ansatte til å prestere bedre, og i de fleste tilfeller vil du klare det. Samtidig er det noen ganger det ikke er mulig, og vil ende med en oppsigelse. Derfor er det viktig at du dokumenterer det du gjør underveis. Vi ser nærmere på et tema som er viktig for arbeidsgivere året rundt.

Møtet avholdes onsdag 23. mai 2018 kl. 9.00-11.30. Registrering fra kl. 8.30-9.00.

PÅMELDINGSFRIST 11. mai 2018.

Meld deg på her.

 

SAMLING 3 - 2018

Vi har to parallelle temaer på samme tidspunkt denne dagen. Du kan velge mellom følgende:

Alternativ 1: «Omstruktureringer i bedriften; fremgangsmåte og fallgruver»

Omorganisering i bedriften er i dag et utbredt fenomen og har de siste tiårene blitt benyttet aktivt i det strategiske arbeidet i mange norske selskaper. Det er ikke lenger bare kriserammede bedrifter som nedbemanner og omorganiserer, men også bedrifter i vekst har behov for å omstrukturere, effektivisere og rasjonalisere virksomheten. Årsaken er et ønske om omstilling, grunnet økt intern konkurranse i bransjen, ny teknologi og endringer i markedsforholdene.

Vi ser nærmere på hvilke fallgruver som finnes og hvilke strategiske grep arbeidsgivere kan foreta ved en omorganisering.

Møtet avholdes onsdag 29. august 2018 kl. 9.00-11.00. Registrering fra kl. 8.30-9.00.

PÅMELDINGSFRIST 24. august 2018.

Meld deg på her.

Alternativ 2: «De vanskelige sykefraværssakene»

Håndtering av omfattende sykefravær kan være en stor utfordring for mange arbeidsgivere. Noen arbeidstakere blir langtidssykemeldt over flere år, mens andre har generelt høyt sykefravær i årevis, med perioder på jobb innimellom. Mange HR-ansatte og ledere føler at de har for lite handlingsrom når det kommer til arbeidstakere med et høyt sykefravær. For å lykkes i oppfølging av sykmeldte er det viktig at lederne i bedriften er trygge på regelverk og rammer, slik at de er i stand til å gjennomføre de tiltakene man ønsker på riktig tidspunkt og med god kvalitet.

Vi ser nærmere på mulige tiltak innenfor arbeidsgivers styringsrett ved gjentatte og regelmessige sykemeldinger.

Møtet avholdes onsdag 29. august 2018 kl. 9.00-11.00. Registrering fra kl. 8.30-9.00.

PÅMELDINGSFRIST 24. august 2018.

Meld deg på her.

Kompetanse

Kontaktpersoner