Hopp direkte til innhold

Atle-Erling Lunder

Atle-Erling Lunder

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Atle Lunder er tilknyttet virksomhetsområdet Tvisteløsning, Prosedyre og Entreprise, og engasjeres som prosessfullmektig i alle typer kommersielle tvister.

De kommersielle tvistene knytter seg vanligvis til kontraktstolking/erstatningsplikt i tilknytning til f.eks. samarbeidsavtaler, investerings- eller leveranseavtaler, eller saker om profesjonsansvar, brudd på god forretningsskikk og forsikring.

Atle Lunder bistår i tillegg med generell rådgivning og utfører prosessoppdrag innen merverdiavgift, særavgifter og toll/vareførsel.

Lunder kommer sist fra Finansdepartementets skattelovavdeling der han arbeidet med avgiftssaker som ble tatt opp/behandlet av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dette var saker der det ble reist spørsmål om norske merverdiavgiftsregler eller andre avgiftsregler var utformet i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer og tjenester, etableringsretten eller forbudet mot offentlig støtte. Han arbeidet også bl.a. med å vurdere ny lovgivning for merverdiavgift ved innførsel, og nye uttaks- og justeringsregler.

Lunder bistår nå norske og utenlandske klienter med generell rådgivning og i konkrete enkeltsaker overfor forvaltningen, sivilombudsmannen og domstolen.

Arbeidsgivere

Utdanning


Relaterte saker