Hopp direkte til innhold

Styre- og ledelsesansvar

Arntzen de Besche har høy kompetanse og lang erfaring med å håndtere erstatningskrav mot styremedlemmer og andre personer i selskapets ledelse.

Ethvert styremedlem i selskaper kan pådra seg personlig erstatningsansvar uavhengig av virksomhetens type, størrelse og kompleksitet. Dette gjelder også andre i selskapets ledelse, for eksempel daglig leder. Siden starten av 2017 har norske domstoler avsagt mer enn 70 dommer knyttet til styre- og ledelsesansvar. Det er forventet at utviklingen i antall saker vil fortsette å stige, blant annet i kjølvannet av COVID-19. Advokatene i Arntzen de Besche har kompetanse til å håndtere denne typen saker på en effektiv og profesjonell måte.

BRED TVISTE- OG PROSEDYREERFARING

Advokatene hos Arntzen de Besche håndterer alt fra store og komplekse styre- og ledelsesansvarssaker, til mindre omfattende tvister, og prosederer jevnlig slike saker for domstolene. 

Våre advokater tilbyr bistand relatert til erstatningskrav fra selskaper, aksjonærer, kreditorer, konkursbo og andre. Vi har også betydelig erfaring med regresskrav mellom styremedlemmer, profesjonsutøvere og forsikringsselskaper. 

Vi har dyktige partnere og advokater på alle nivåer som har erfaring med denne typen saker, noe som gjør det mulig for oss å sette sammen kostnadseffektive team.

RÅDGIVNING I PRAKTISKE SPØRSMÅL

Flere av advokatene i Arntzen de Besche har selv styreverv, og utstrakt erfaring med hvordan man skal håndtere praktiske spørsmål. Tilfredsstillende internkontroll- og rapporteringsrutiner, gode maler for styredokumenter, og kunnskap om hvilke plikter og ansvar som påhviler styret og ledelsen, er avgjørende for å opptre ansvarlig som styremedlem eller leder. 

Forventningene til styret og ledelsen er i konstant utvikling, herunder forventninger relatert til compliance og risikohåndtering. Dette medfører at styret og ledelsen oftere trenger og bør søke praktisk rettet rådgivning. Advokatene i Arntzen de Besche kan for eksempel gi råd til styremedlemmer og ledelsen om deres formelle plikter, hvordan de bør håndtere praktiske spørsmål som oppstår f.eks. i styremøter, og hjelpe til med å utarbeide ulike typer styredokumenter. I tillegg gir vi råd om styremedlemmers og ledelsens handlingsrom dersom selskapet får økonomiske vanskeligheter eller er involvert i restruktureringer. 

Advokatene i Arntzen de Besche har også betydelig kompetanse på sentrale temaer som rollefordelingen mellom styremedlemmer og daglig leder, grensesnitt mot revisorer og eksterne rådgivere, ansvarsforhold i konsernselskaper og særlige forpliktelser for børsnoterte selskaper. Vi rådgir også på styrets rolle i relasjon til strategiarbeid, herunder i relasjon til områder som ESG og bærekraft.

STYREANSVARSFORSIKRING (D&O INSURANCE)

Erstatningskrav kan være tunge å bære personlig for dem som blir rammet. Det kan også bli kostbart å forsvare seg mot slike søksmål, selv om det viser seg at det ikke er grunnlag for kravet. Det er derfor viktig at selskapet tegner styreansvarsforsikring (D&O insurance) på vegne av styremedlemmene og personer i ledelsen. 

For å vite hva som er dekket av styreansvarsforsikringen, må man tolke forsikringsvilkårene, ettersom både dekningsområdet og unntakene varierer. Advokatene i Arntzen de Besche har lang erfaring med å håndtere forsikringskrav både på vegne av forsikringsselskaper og dem som er dekket av forsikringen. Vi kan blant annet bistå med tolkning av forsikringsvilkår, melding av erstatningskrav, håndtering av ulike former for forsikringstvister, og å prosedere forsikringsrelaterte saker for domstolene.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Styre- og ledelsesansvar