Hopp direkte til innhold

Koronavirus

Koronaviruset påvirker norsk næringsliv og norske virksomhet innenfor mange bransjer. Det oppstår mange ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til spredningen av koronaviruset og hvilke tiltak arbeidsgiver kan iverksette for å sikre driften, begrense smitte og ivareta både virksomhetens og ansattes interesser.

Vi har laget en oversikt over våre fagområder, noen temaer som særlig er aktuelle innenfor områdene og kontaktinformasjon til våre eksperter. Kontakt oss hvis du lurer på noe eller ønsker juridisk bistand - dine spørsmål vil bli håndtert raskt og treffsikkert. 

Du kan også som alltid kontakte din faste advokatforbindelse her hos oss. 

Arbeidsliv

I lys av koronavirusutbruddet har mange virksomheter sett seg nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken. Permittering er et særnorsk virkemiddel som gir arbeidsgivere mulighet til å redusere lønnskostnader svært raskt. I utgangspunktet må permittering varsles med en frist på 14 dager. De tiltakene myndighetene har iverksatt for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenesten ikke blir for stort, skaper uforutsette situasjoner for mange bedrifter. Her kan det gis permitteringsvarsel med 2 dagers frist.

Vår Arbeidslivsavdeling står klar til å bistå bedrifter med råd om hva som kan gjøres, og hvordan man går frem, for å møte en helt ny hverdag 

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Knut-Marius Sture ( / 982 94 624) eller Frode Martin Toftevåg (920 45 476)

Finansering

Koronaviruset skaper en utfordrende situasjon for både låntakere (bedrifter) og långivere (kreditorer). Den raske nedgangen i både norsk og internasjonal økonomi vil innebære at mange låntakere (bedrifter) vil få finansielle problemer som vil få innvirkning på sine låneforpliktelser/gjeldsforpliktelser. Dette vil igjen kunne være utfordrende for långivere og andre kreditorer. Låntakere og långivere bør gå tidlig i dialog med sikte på å legge en langsiktig plan dersom dette vil kunne anses nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig likviditet (og dermed fortsatt drift) i de neste månedene.

Arntzen de Besche har et av landets ledende fagmiljøer innen både finansiering og generell kontraktsrett og kan bistå med å gi råd om hvordan man best skal håndtere en slik situasjon for både låntakere (bedrifter) og långivere (kreditorer). 

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Trond Kildal ( / 982 94 632) 

Kontraktsrett

Koronaviruset og de tiltakene som er iverksatt for å bekjempe dette, vil kunne få betydning i en rekke kontraktsforhold. I noen tilfeller kan det bli umulig å etterleve kontrakten, mens det i andre tilfeller kan bli tale om en endring av balansen, forsinkelser eller andre negative konsekvenser. Spørsmålet om hvordan man best håndterer den endrede situasjonen, har en rekke rettslige, praktiske og strategiske aspekter.

Arntzen de Besche har et  ledende fagmiljøer for kontraktsrett, og vi bistår allerede en rekke klienter i ulike bransjer med slike spørsmål. Vårt mål er på best mulig måte å hjelpe våre klienter gjennom den krevende situasjonen som har oppstått.

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Andreas Nordby ( / 408 63 813)

Selskapsrett

Koronaviruset reiser utfordringer for norske selskaper, i alt fra praktiske spørsmål knyttet til fremgangsmåte for avholdelse av styremøter og ordinær generalforsamling, til forsvarlig virksomhetsplanlegging i nedgangstider og styrets handleplikt ved tap av egenkapital. I ekstraordinære situasjoner, som nå, skjerpes styrets aktivitetsplikt, og styret må vurdere behov for endringer i foretaket og rigge virksomheten for å overleve i en krevende periode. 

Arntzen de Besche har et av landets ledende fagmiljøer innenfor selskapsrettslig strategisk og praktisk virksomhetsrådgivning og kan bistå med å gi råd om hvordan man best skal håndtere en slik situasjon for både selskapet og dets aksjonærer.

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Susanne Munch Thore ( / 911 36 899) 

Kapitalmarkedet

Kapitalmarkedet i Norge  er sterkt preget av koronaviruset, og børsnoterte selskaper må ha et særlig henblikk på de utfordringer dette medfører blant annet for selskapenes informasjonsplikt og tilgang til finansiering i kapitalmarkedet. I en situasjon som den foreliggende vil markedet forventes å ha større svingninger enn normalt, og dette skjerper kravet til håndtering av selskapets løpende informasjonsplikt, herunder må styrene blant annet vurdere behov for resultatvarsel. Vanskeligere tilgang til kapital vil også utfordre krav til likebehandling av aksjonærer og andre "stakeholders".

Våre advokater har lang erfaring med å rådgi børsnoterte selskaper og andre aktører i kapitalmarkedet i med- og nedgangstider, og kan bistå med å veilede hvordan selskapene best skal håndtere en situasjon som den foreliggende.

Kontakt: Marianne Sahl Sveen ( / 908 41 897)

Restrukturering og insolvens

Med Korona-krisen opplever mange selskaper et uventet bortfall av inntekter og dermed redusert likviditet. Mange selskaper har også en høy gjeldsgrad og vil dermed kunne få for lite likviditet (illikvid). Mange selskaper vil måtte gjennomgå økonomisk omstilling og noen ville måtte gjennomgå en full restrukturering for å sikre fortsatt drift og dermed unngå en konkurs. Arntzen de Besche har lang erfaring i å bistå selskaper og kreditorer; både med økonomisk omstilling, f.eks. med å forhandle frem likviditetsfasiliteter og/eller lempeligere vilkår under eksisterende låneavtaler, og vi har lang erfaring med gjennomføre/lede en full restrukturering.

Vårt team vil kunne gi meget rask respons på akutte problemer og vi vil kunne være med på å legge langsiktige planer for å sikre en bærekraftig finansiell plattform og sikre verdier for alle interessenter. 

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Stein Tonning ( / 416 69 411) eller Trond Kildal ( / 982 94 632) 

Offentlig støtte

For mange vil det fremstå unødvendig å tenke på EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte i tider hvor pandemien raser omkring i verden og i stor grad også her hjemme i Norge. Også i krisetider er konkurransemyndighetene aktive og til tider mer aktive for å passe på at konkurransen i EØS-markedet ivaretas. EØS-avtalen forbyr som et utgangspunkt offentlig støtte, jf.- EØS–avtalen artikkel 61(1). For norske forhold er det EFTAs overvåkningorgan (ESA) som er relevant myndighet for å få godkjent nasjonale støtteordninger. Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen er betydelig, og det er i slike situasjoner ikke et spørsmål om en kan få godkjent støtte, men hvor mye støtte som er nødvendig.

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Espen I. Bakken ( / 982 94 651) 

Entreprise

Bygge- og anleggsbransjen er sterkt påvirket av pandemien og myndighetens tiltak. Det er grunn til å tro at situasjonen vil medføre helt eller delvis stans i arbeider som er nødvendige for å opprettholde planlagt fremdrift i prosjektene. Det er også grunn til å tro at aktørene vil påføres økte kostnader og tap, og at flere aktører kan få likviditetsproblemer. Mange er usikre på hvilke virkninger pandemien får for inngåtte kontrakter. Når man kan påberope seg force majeure, har man krav på fristforlengelse eller vederlagsjustering og hvordan bør man varsle? Mange trenger også råd om hvordan de skal forholde seg ved inngåelsen av nye kontrakter.

Vi er klare til å bistå byggherrer, entreprenører og andre aktører med både generelle og konkrete råd. 

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Knud Jacob Knudsen ( / 419 16 582)

Eiendom

Koronaviruset skaper en utfordrende situasjon for både eiendomsbesittere, utviklere, leietakere  og entreprenører. Den raske nedgangen i både norsk og internasjonal økonomi vil innebære at mange bedrifter vil få finansielle problemer som vil få innvirkning på evnen til å betjene sine forpliktelser og oppfylle kontrakter. Dette vil igjen kunne være utfordrende for eiendomsbransjen og byggebransjen. Utleiere, leietakere og entreprenører bør tidlig gå i dialog med sikte på å legge en langsiktig plan dersom dette vil kunne anses nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig likviditet (og dermed fortsatt drift) i de neste månedene.

Arntzen de Besche har et av landets ledende fagmiljøer innen næringseiendom, utviklingsprosjekter, syndikering, finansiering, entreprise og generell kontraktsrett og kan bistå med  å håndtere de vanskeligheter eiendomsbransjen og byggebransjen opplever nå.

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Hans Henrik Kværne ( / 982 94 548) 

Offentlige anskaffelser

Koronaviruset vil få konsekvenser for offentlige anskaffelser. Tidsfristene og prosedyrene i anskaffelsesregelverket er ikke innrettet mot unntakstilstander, men regelverket gjør det på nærmere vilkår mulig å foreta hasteanskaffelser, forhandle uten kunngjøring, endre inngåtte kontrakter, forlenge tilbudsfrister og inngå partnerskap mv. For både innkjøpere og leverandører vil det være nødvendig å utvise større fleksibilitet enn vanlig, samtidig som hensynet til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet mv. fortsatt må hensyntas så langt som mulig for å unngå ugjenopprettelig skade. 

Kontakt: Svein Terje Tveit ( / 950 62 685)

Konkurranserett

Koronaviruset fører til ubalanse i markedene. For mange norske bedrifter forsterkes denne effekten av det store fallet i oljeprisen. Svært mange foretak vil raskt slite med likviditeten, og det kan bli behov for å samarbeide med konkurrenter og andre aktører på andre måter enn under normale omstendigheter. Konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling gjelder imidlertid fortsatt, i alle fall som utgangspunkt.

Vi kan veilede din bedrift med å trekke grensene for hva man lovlig kan gjøre under disse omstendighetene. Den krisen vi er inne i kan også gi grunnlag for oppkjøp og fusjoner man ikke tidligere har sett, også mellom konkurrenter. Dette kan blant annet reise spørsmål om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven og om det såkalte fallittbedrift-forsvaret kan komme til anvendelse, dvs. om et foretak får lov til å overta en konkurrent som ellers ville gått konkurs.

Kontakt: Stein Ove Solberg ( / 982 94 589) 

Offshore, oljeservice og shipping

Leverandører til oljeindustrien vil kunne bli påvirket av de drastiske markedsendringene som følger av koronaviruset. Oljeselskapene opplever nå bratt fall i etterspørselen etter olje og gass. Dette kan påvirke deres investeringer og innkjøp, og inngåtte avtaler kan også komme under press. Leverandørene kan også oppleve at deres evne til å levere under inngåtte kontrakter blir redusert. Det kan tenkes en rekke forstyrrelser som følge av koronaviruset, som kan påvirke leverandørers evne til å oppfylle sine forpliktelser. Det kan oppstå spørsmål om Force Majeure, som kan gi grunnlag for å sette kontraktsforpliktelser til side inntil videre. Hvis det er grunnlag for å påberope Force Majeure, må man huske på at det setter begge parters forpliktelser til side, herunder oppdragsgivers plikt til å betale. 

Nyhetsbrev:

Kontakt: Karl Erik Navestad ( / 982 94 566)

Olje og gass

Koronaviruset skaper store utfordringer for oljeselskapene, både på makronivå og i den daglige virksomhet. På makronivå påvirker pandemien etterspørsel, noe som svekker oljeprisen. Den daglige virksomheten på sokkelen kan bli påvirket ved:

• Begrensninger i tilgang på personell, utstyr og fartøyer – finnes det alternativ kapasitet i markedet?

• Gjennomføring av inngåtte kontrakter – redusert evne til å levere kan medføre forsinkelser, varsel om Force Majeure, anmodning om betalingsutsettelse eller prisrevisjon, terminering, osv. 

• For riggkontrakter kan det særlig oppstå spørsmål om hvilken rate som skal gjelde, om dekning av ekstrakostnader osv.

• Iverksettelse av beredskapsplaner for pågående og planlagte offshoreoperasjoner 

• Rutiner for beredskap og etterlevelse av lovkrav og pålegg (compliance) kan komme under press 

Våre advokater har mange års erfaring med rådgivning til oljeselskaper, og kan gi raske og anvendelige råd i en presset situasjon.

Nyhetsbrev:

Kontakt: Karl Erik Navestad ( / 982 94 566)

Personvern

I den situasjonen som har oppstått, har mange arbeidsgivere et økt behov for å kartlegge informasjon om sine ansatte (deres helsetilstand, hvor de har vært på reise, hvor de befinner seg til enhver tid osv.) Dette reiser flere personvernspørsmål – blant annet fordi det er særlige regler for behandling av helseopplysninger. 

Vi rådgir løpende virksomheter om slike spørsmål, og vi holder oss løpende oppdatert på nasjonale og internasjonale anbefalinger.

Nyhetsbrev: 

Koronaviruset og personvern på arbeidsplassen (publisert 19. mars 2020)

Kontakt: Tommy Dahlen ( / 994 57 460)

Skatt

De økonomiske utfordringene norske og internasjonale virksomheter står overfor vil kunne fremtvinge forhandlinger og omorganiseringer som vil kunne få store skatte- og avgiftsmessige virkninger. 

Skatte- og avgiftsgruppen i Arntzen de Besche kan bistå med å tidlig identifisere handlingsrommet for å unngå ubehagelige konsekvenser, f.eks. ved at fradragsposisjoner går tapt. For virksomheter med gjeldsfinansiering vil også årets resultater kunne medføre at gjeldsrenter tilbakeføres og påvirker skattepliktig resultat – dersom dette er et aktuelt tema bør planleggingen begynne så snart som mulig.  

Nyhetsbrev: 

Kontakt: Eyvind Sandvik (982 94 518)

 

Annen informasjon

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Koronavirus