Hopp direkte til innhold

Fornybar energi og klimarett

Vi tilbyr bistand innenfor alle rettslige aspekter ved klimareguleringer, fornybar energi og miljø.

Vi fokuserer på bransjekunnskap og løsningsorientert rådgivning. Vi er – og skal være – en strategisk samarbeidspartner for klientene.

Nye krav

Økt politisk oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt på miljø og klima innebærer at stadig flere virksomheter berøres av ny regulering og nye problemstillinger.

Mange lovgivningsinitiativ kommer fra EU, hvilket innebærer at flere norske virksomheter vil få behov for sektorspesifikk kompetanse samt EU/EØS-rettslig
kompetanse.

Kvoter og handel

Vi rådgir klienter innen regimet med kvoteplikt og handel samt andre markedsbaserte virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp.

Vi bistår blant annet i spørsmål om dobbel virkemiddelbruk og handlingsrommet for kompensasjonsmodeller for konkurranseutsatt sektor.

Fornybar energi

På området for fornybar energi bistår vi blant annet i forbindelse med vannkraft, prosjektering av vind, hydrogen, sol, fjernvarme og bioenergianlegg. 

Vi bidrar også til konsesjonssøknader og klagebehandling

Miljørett

Vår rådgivning innenfor miljørett angår spørsmål knyttet til forurensing og tillatelser til forurensing. Det gjelder utslipp til luft, vann eller til grunn samt spørsmål om ansvar som oppstår i tilknytning til dette.

Miljørettslige spørsmål kan oppstå blant annet i forbindelse med oppstart, omlegging eller nedleggelse av virksomhet, arealplanlegging og overdragelse av eiendom.

Kontakt oss, vi leverer fornybare løsninger!

Les mer om vår kompetanse innenfor fornybar energi og klimarett her.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Fornybar energi og klimarett