Hopp direkte til innhold

Fiskeri og havbruk

Fisk og fiskeprodukter har gjennom 1000 år har vært blant de viktigste eksportvarene og Norge har en unik tradisjon, kompetanse og kultur innen fiskeri og akvakultur. I dag er fiskeri- og havbruksnæringen moderne, lønnsom og subsidiefri. Norge en av verdens største leverandører av sjømat med eksport til over 150 land. Sammen med andre kystnasjoner forvalter Norge noen av verdens rikeste fiskebestander, og er ledende på produksjon av laks i akvakultur. Det er også en betydelig leverandørindustri knyttet til næringen, den biomarine industrien er i vekst, og det utvikles nye marine næringer. Det er etterhvert bygget opp betydelige virksomheter innen denne dynamiske næringen, eierskapet til mange av disse endrer seg og bedrifter blir børsnotert.

Arntzen de Besche har gjennom flere tiår bistått kunder innen fiskeri- og havbruksnæringen i spørsmål knyttet til offentlig regulering, herunder spørsmål tilknyttet tildeling og etterlevelse av tillatelser, myndighetspålegg og sanksjoner mv. både innen havbruk, fiskeri, næringsmiddelindustrien og leverandørindustrien. Vi legger stor vekt på å til enhver tid være oppdatert i forhold til alle regulatoriske rammebetingelser av betydning for næringen.

Vi yter også juridisk bistand i alle andre forhold knyttet til den løpende drift, herunder rådgivning i forbindelse med forhandlinger, kontrakter, arbeidsrett, entreprise, skipsbygging, konkurranserett, immaterielle rettigheter og skatt. Gjennom lang erfaring som rådgivere til næringen har våre advokater opparbeidet god forståelse av både praktiske og forretningsmessige sider i virksomheten.

Arntzen de Besche har i de senere år vært foretrukket som rådgiver i flere av de største transaksjonene innen sektoren. Vi har lang og omfattende erfaring og kompetanse innen kjøp/salg, emisjoner, børsnoteringer og generasjonsskifter. Vi bistår også jevnlig selskaper innen finansiering, restrukturering og omorganisering av virksomhet.

Vi har lang erfaring fra tvisteløsning, både i offentlig- og privatrettslige forhold knyttet til næringen og har representert næringsaktører i flere profilerte og prinsipielle saker for domstolene.

Vårt mål er å utvikle Norges sterkeste juridiske rådgivningsmiljø innen fiskeri- og havbruksnæringen, og våre advokater er allerede rangert blant de fremste innen sektoren.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Fiskeri og havbruk