Hopp direkte til innhold

Bærekraft (ESG)

I Arntzen de Besche ønsker vi å være pådrivere innen klima, fornybar energi og bærekraft. Derfor samarbeider vi tett med myndigheter og bransjeforeninger i arbeidet med å lansere tiltak eller revidere eksisterende lovgivning. Vi bistår kundene våre med råd, representasjon og løsninger som møter de stadig økte kravene til virksomheter både nasjonalt, innenfor EØS og internasjonalt.

Noe av det vi gjør som firma er å være aktive i Skift - næringslivets klimaledere, vi lager eget klimaregnskap, er medlem av UN Global Compact, har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2013 og er klimanøytrale (gjennom EU ETS). I 2022 flytter vi inn i BREEAM-Nor Excellent sertifiserte lokaler i Oslo - en av markedets høyeste klimasertifiseringer på bygg.

Taksonomien og tilgrensende regelverk

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk utvikling, og utgjør selve grunnmuren i EUs nye regelverk om bærekraftig finans. Taksonomien stiller en rekke krav som norsk næringsliv må forholde seg til. Det er ventet at disse kravene vil gjennomføres i Lov om bærekraftig finans ("Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer"). 

Vi er opptatt av at våre kunder skal være trygge på implementeringen av det nye regelverket, og forsikre seg om at taksonomiens minstestandard overholdes.  

Bygg og anlegg

Bygg-og anleggsnæringen er avgjørende for å oppnå en bærekraftig utvikling i samfunnet. Bygg- og eiendom blir ofte omtalt som 40 prosent-næringen, fordi de bruker 40 prosent av energien, 40 prosent av materialressursene og står for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. 

I Arntzen de Besche er vi stolte over å ha inngått et samarbeid med Grønn Byggallianse for å oppnå bedre implementering, oppfølging og gjennomføring av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR i entrepriseprosjekter. BREEAM er den mest anerkjente miljøsertifiseringsordningen for bygg, både i Norge og internasjonalt. 

Målet er å bidra til at flere aktører innenfor bygge- og eiendomsnæringen oppnår gode miljøkvaliteter i sine prosjekter. 

Eiendom

EUs taksonomi definerer blant annet hvilke eiendomsinvesteringer som kan klassifiseres som grønne bygg. BREEAM-NOR har frem til nå være den mest brukte sertifiseringsordningen for nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Norge, og hvor virksomheter har blitt vurdert etter hvor stor grad av sertifiseringen de har oppfylt. Med EUs taksonomi vil det i større grad bli stilt absolutte krav. 

I Arntzen de Besche er vi tett på EUs arbeid med utvikling av kriterier for bygninger og implementering mot norske standarder og forskrifter for sertifisering, energimerking og tekniske krav. Vi bistår kundene med å sørge for at kravene til rapportering overholdes. 

Finansiering

Finansiell sektor blir utpekt som en nøkkelsektor i arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene, og nasjonale, regionale og internasjonale mål for 2030 og 2050. I Arntzen de Besche har dette høy prioritet, og derfor legger vi mye av våre ressurser i å bidra til å øke forståelsen av aktuell soft law, og kommende regulatoriske krav som skal fremme lavutslippssamfunnet og bærekraftsmålene. 

Governance/compliance

I takt med at internasjonaliseringen av arbeidslivet øker, blir det også stilt stadig flere regulatoriske krav som legger føringer for hvordan næringslivet skal opptre. Aktiviteter i utlandet byr på et langt mer komplekst risikobilde enn det en norsk aktør forholder seg til hjemme. 

Å holde seg innenfor regelverket kan være krevende, og det fordrer ofte en systematisk tilnærming. Det forventes i stadig større grad at selskaper aktivt jobber for å sikre overholdelse av regelverket, særlig i forhold til korrupsjon og hvitvasking. Vi i Arntzen de Besche følger utviklingen tett og gir råd til kundene slik at de til enhver tid har rutiner som overholder kravene om etterlevelse. I tillegg bistår vi kundene når det avdekkes eller det er mistanke om brudd på regelverket.

Rapportering

God og grundig rapportering av bærekraft og samfunnsansvar er viktig. Investorer og kunder vektlegger i stadig større grad selskapers påvirkning på miljø og samfunn, dermed blir god rapportering viktig for selskapers konkurransekraft. I den senere tid er det skjedd en omfattende utvikling for rettsliggjøring av rapportering på dette området, både med regulering som er initiert av EU og av nasjonale vedtatte regler. Våre advokater har blant annet allerede mye kunnskap om de nye reglene som gjelder for norske selskapers rapporteringsplikt om leverandørkjeder og samarbeidsparter (åpenhetsloven) og generelt om regnskapslovens krav til bærekrafts-rapportering. 

Mange selskaper benytter rapporteringsreglene som en aktiv del av sin markedsføring mot kundene. Denne nye trenden har fått økt fokus hos myndigheter, investorer, media, samarbeidsparter og forbrukere. Rapporteringen får derfor en side mot markedsføringsloven og andre tilgrensede regelverk. Vi bistår kundene med å unngå “grønnvasking”, og at rapporteringen ellers er riktig og ikke villedende. 

Anskaffelser

Vi vet at offentlig sektor idag kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for over 500 milliarder kroner årlig og kan med denne innkjøpskraften være en betydelig vekstmotor som næringslivet største marked. Næringslivet selv har et stort potensiale for å utvise godt innkjøpsvett som kan forme leverandørmarkedet i en mer bærekraftig retning. 

Arntzen de Besche rådgir både leverandører og det offentlige om dette bærekraftssamspillet. Vi bistår i alle faser av innkjøpet, fra planlegging til gjennomføring og kontraktsoppfølgning. Bærekraft, miljø og sosiale hensyn er, slik vi ser det, like viktig i alle faser av innkjøpet. 

Grønne innkjøp er et vidt begrep, men kjernen er innkjøp foretatt i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Våre advokater rådgir både næringslivet og det offentlige om hva dette konkret innebærer for den enkelte anskaffelse. Livssyklusperspektiver, sirkulærøkonomi og helhetstankegang er viktige stikkord i dette arbeidet. 

Gjennom strategiske samarbeid med næringslivet, som blant annet Skift-nettverket og Grønn byggallianse er vi med på å sette dagsorden for bærekraft i viktige bransjer. Arntzen de Besche leder blant annet Skift-Nærlingslivets klimalederes arbeid med en pilot for grønne innkjøp. Første steg i piloten var å lage innkjøpsvettregler for grønne innkjøp – www.gronneinnkjop.no. Vi stiller oss bak disse prinsippene fordi vi mener at bærekraftige innkjøp er et effektivt og egnet virkemiddel for å støtte et mer bærekraftig næringsliv. 

Fornybar energi

Energisektoren og en overgang til fornybar energi står helt sentralt i «det grønne skiftet». Hele 98 % av kraftproduksjonen i Norge er fornybar, og fornybarandelen av det totale energiforbruket er høyt sammenlignet med andre land. Samfunnet skal likevel elektrifiseres ytterligere fremover, og behovet for ytterligere fornybar kraftproduksjon og tilhørende infrastruktur er avgjørende. Nye energibærere, særlig hydrogen og ammoniakk, ventes å spille en sentral rolle fremover og samspillet og konvergensen med elektrisitetssystemet vil være viktig. 

Arntzen de Besche har ledende kompetanse knyttet til alle sider av fornybarsektoren og bistår innenfor alle deler av næringskjeden; produksjon, overføring/nettvirksomhet og omsetning. Vi bistår i transaksjoner og tvistespørsmål og gir råd om regulatoriske og kontraktsrettslige spørsmål. Vår ledende kompetanse innen markedsdesign og infrastruktur gjør oss også godt kvalifisert til å rådgi i mer overordnede, strategiske spørsmål nå når det grønne skiftet er i full gang. 

Klima og miljørett

Økt politisk oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt har ført til at stadig flere virksomheter berøres av nye reguleringer og nye problemstillinger knyttet til miljø og klima. Flere av disse lovgivningsinitiativene kommer fra EU, som innebærer at flere norske virksomheter vil få behov for sektorspesifikk kompetanse og EU/EØS-rettslig kompetanse. 

Utslippsreduksjoner er avgjørende for å nå Paris-avtalens mål og «klimarett» har vokst frem som en egen rettslig disiplin. EUs kvotehandelsregime er en bærebjelke her og virker sammen med CO2-avgifter og annen lovgivning med utslippskutt som siktemål. 

Arntzen de Besche bistår aktører innenfor og utenfor kvotepliktig sektor med overholdelse av alle klimarettslige krav. Vi har inngående kompetanse knyttet til reguleringen og systemet for kvotehandel og bistår også finansielle aktører i omsetningsmarkedet.   

Den mer «tradisjonelle» miljø- og forurensningsretten er også helt sentral i et bærekraftperspektiv. Arntzen de Besche har inngående kompetanse og erfaring knyttet til blant annet forurensningsansvaret og spørsmål knyttet til avfallshåndtering/gjenvinning. Miljøhensyn blir i stadig større grad regulert i næringslivets kontrakter, og derfor har vi bistått mange klienter med både utforming, tolkning og håndheving av miljøklausuler. Myndighetskontakt står også ofte sentralt i slike saker og vi bistår med søknader/tillatelser, compliance og rapportering. Vi har videre blant annet jobbet med ulike miljøspørsmål som nedleggelse av raffineri og oljeanlegg, utslipp og forurensning og krav til rydding under ulike installasjoner. 

Ta kontakt med en av våre medarbeidere for en samtale om bærekraft.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Bærekraft (ESG)