Hopp direkte til innhold

Bærekraft (ESG)

Arntzen de Besche rådgir klienter innenfor et bredt spekter av juridiske tjenester knyttet til klima-, miljø- og bærekraftsarbeid. Enten du skal lansere et nytt prosjekt, håndtere forurenset grunn, forsvare bedriften mot anklager, utfordre pålegg, påklage klimabrudd eller bringe klima-, miljø- og bærekraftsspørsmål inn for domstolene eller handle karbon kan vi bistå med råd, representasjon og løsninger.

Vårt viktigste klimabidrag er nettopp som rådgiver for våre kunder. Vår ambisjon er klar. Vi skal være en pådriver innen klima, fornybar energi og bærekraft. Vårt mål harmonerer godt med å bistå selskaper som er ledere innen klima, fornybar og bærekraft, men også selskaper som i dag ikke er en del av løsningen, men som fremover må omstille seg. Våre klienter inkluderer ledende energiselskaper, transportselskaper, forsikringsaktører, banker, landbrukssamvirker, bilprodusenter/distributører, havbruksaktører, ideelle organisasjoner med flere. Vi arbeider også med myndigheter og bransjeforeninger for å lansere lovgivningstiltak eller revidere eksisterende lovgivning.  

Arntzen de Besche har et overordnet mål om at selskapet skal belaste klima og miljø minst mulig. Som et av de første advokatfirmaene har Arntzen de Besche laget klimaregnskap (tilgjengelig på forespørsel). Firmaet er medlem i Skift – næringslivets klimaledere og UN Global Compact. 

Se mer om Arntzen de Besche eget klima- og bærekraftsarbeid her.

Kompetanseområder

Fornybar energi og klimarett

Vår fornybargruppe arbeider med juridiske problemstillinger og prosjekter knyttet til fornybar energi, enten det gjelder vann-, vind-, sol- eller bølgekraft. Arntzen de Besche har i 10 år på rad, i samarbeid med Norwea, arrangert høstkonferansen om norsk vindkraft. Se mer informasjon her.

Les mer om vårt arbeid innenfor fornybar energi og klima rett her.

Finansregulatorisk

Vår gruppe for finansregulatorisk bistår banker, forsikringsforetak og andre finansforetak, verdipapirforetak, kapitalforvaltningsselskap, eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak mv. Vi bistår også utstedere, investorer og andre stakeholdere. 

Les mer om vårt arbeid innenfor finansregulatorisk her.

Compliance

Arntzen de Besches complianceteam bistår særlig med rådgivning innen blant annet: 

Se mer om vårt arbeid innenfor compliance her.

Ideelle organisasjoner

Arntzen de Besche bistår en rekke ideelle organisasjoner med deres løpende drift og virksomhet. Våre advokater bistår også i organisasjonens kontakt opp mot myndighetene og deres kontraktsparter. 

En viktig klientgruppe hos oss er selskaper som driver næringsvirksomhet i tillegg til å fremme allmennyttige formål. 

Vi har rammeavtaler med flere ideelle organisasjoner, og i januar 2020 førte vi på vegne av WWF et vellykket søksmål mot staten om gyldigheten av et forvaltningsvedtak.

Miljørett

Arntzen de Besche har i en årrekke arbeidet med ulike miljøspørsmål som nedleggelse av raffineri og oljeanlegg, utslipp og forurensning, og krav til rydding under ulike installasjoner. 

Miljøhensyn er i stadig større grad regulert i næringslivets kontrakter, og vi bistår jevnlig med utforming, tolkning og håndheving av miljøklausuler. 

Som pådriver i det grønne skiftet har vi som rådgivere et fokus på å fremme ESG og klimavennlige løsninger i vår rådgivning. 

Sosiale rettigheter

Arntzen de Besche bistår klienter både i og utenfor Norge. Ivaretakelse av sosiale rettigheter og menneskerettigheter er grunnleggende i all vår rådgivning. 

Vår avdeling for olje, offshore og energi bistår også regelmessig myndigheter og næringsliv i Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

I vårt arbeid med energispørsmål i Afrika, Asia og Latin-Amerika er det ofte en utfordring å sikre at planlegging og gjennomføring av energiprosjekter ikke skjer på bekostning av lokale samfunn eller urbefolkninger. Tilsvarende, i de samme landene, å redusere risiko for at slike prosjekter vil påvirke helse, sikkerhet eller miljøet negativt. Dette er ofte land med store, udekkede behov for energi, men med ressurssvake tilsynsmyndigheter; en uheldig kombinasjon for beskyttelsen av sosiale rettigheter.

Man ser ofte de samme motsetningene som her hjemme; et forslag, for eksempel en vindmøllepark eller et vannkraftverk, som enkelte ser som et godt miljøtiltak fremstår som en forulempelse for andre som kanskje blir negativt berørt av tiltaket.  Dette oppsummeres noen ganger eufemistisk med uttrykket «Not in my backyard», men man opplever dessverre i mange av disse landene at rettsbeskyttelsen mot inngrep i den private rettssfæren mangler slik effektiv lovbeskyttelse som vår grunnlovs § 105 gir.

I vår rådgivning overfor myndigheter i Afrika, Asia og Latin-Amerika søker vi nettopp å anbefale økt fokus på trygging av HMS og miljø og styrking av menneskerettigheter knyttet til energiprosjekter, også fornybar-prosjekter.

Utvalgte historier

Investering i fornybar

Utbygging av landbasert vindkraft sliter i politisk motbakke, og olje- og gassvirksomhetens fremtid synes usikker. Da kan offshore vindkraftproduksjon – havvind – fremstå som et slags «kinderegg». Norges har enorme vindressurser til havs, vi har utviklet verdensledende kompetanse på å drive virksomhet offshore, og utbygging av havvind vil kunne gi betydelige oppdrag til norsk leverandørindustri. Dessuten har havvind den fordel at anleggene vil ligge langt fra der folk bor. Havvindprosjekter vil derfor i mindre grad komme i konflikt med andre interesser. 

Ennå er det usikkert når havvind kan bli lønnsomt, men vi i Arntzen de Besche ser muligheter i krysningspunktet mellom petroleumsvirksomhet og produksjon av offshore vind. Med lang erfaring som rådgivere til oljebransjen har vi svært god forståelse av det konsesjonsrettslige rammeverket for olje og gass, og vi har særlig ekspertise på petroleumsbeskatning. Med Havenergilova (og tilhørende forskrifter) er det også kommet et rettslig rammeverk på plass for utbygging av havvind. Dette gjør at vi kan se muligheter og sammenhenger mellom disse næringene. 

Petroleumsvirksomhet har høyt skattetrykk (78% skatt) men har tilsvarende gunstige regler for fradrag og avskrivninger. Kostnader pådratt i petroleumsregimet kan fradras med 78%, og er gjenstand for særlige avskrivingsregler og andre særregler som refusjon av letekostnader. Hvis et havvindprosjekt kunne få drahjelp av petroleumsskatteordninger ville man lettere kunne få prosjektet på bena. 

Petroleumsskatteregimet gjelder bare for petroleumsprosjekter. Et havvindprosjekt som blir bygget ut for å produsere kraft til et alminnelig nett vil derfor ikke kvalifisere. Vi ser imidlertid med interesse på Hywind-prosjektet, hvor Equinor i førersetet bygger ut en havvindpark for å gi kraft til oljeplattformene på Snorre og Gullfaks. Dette skal redusere behovet for gasskraft med omlag 30% på disse plattformene. Hywind anses som en del av petroleumsanleggene og bygges derfor ut innenfor rammen av Petroleumsloven og petroleumsskatteregimet. Men når prosjektet er kommet i drift er det ikke gitt at Equinor og deres partnere vil ønske å eie og drive anleggene videre. For mange investorer vil det være attraktivt å eie og drive et slikt havvindanlegg. Det kan også tenkes at tilsvarende havvindanlegg vil bli utbygd på andre oljefelter. Equinors målsetning om å redusere sine CO2-utslipp til nær 0 innen 2050 kan være med på å drive utbygging av havvind. Vi i Arntzen de Besche forstår rammene for begge disse næringene, og vi kan være en verdifull samarbeidspartner for de som vil utvikle, drive eller investere i havvind i Norge.

Finansiell sektor - finansregulatorisk

Finansiell sektor er en vekstsektor i Norge med et viktig samfunnsoppdrag – viktigere enn noen gang som nøkkelsektor for å oppnå bærekraftsmålene og nasjonale, regionale og internasjonale mål for 2030 og 2050. ESG ser heldigvis ut til å bli den viktigste trenden i 2020. Vi har selv et særlig sterkt fokus på dette og vil legge mye av våre ressurser i å bidra til å øke forståelsen av aktuell soft law og kommende regulatoriske krav som skal fremme lavutslippssamfunnet og bærekraftsmålene.

Arntzen de Besche tilbyr markedsledende juridisk rådgivning til finansiell sektor. Vi har bistått på noen av de største og mest komplekse prosjektene i finansmarkedet og tilbyr løpende rådgivning om alle spørsmål knyttet til finansmarkeder og finansiell sektor.

Vi skreddersyr et team som passer den enkelte klientens behov, og samarbeider sømløst med våre kollegaer innen teknologi, personvern, skatt, konkurranserett og transaksjoner. Vårt mål er å alltid levere juridisk og strategisk rådgivning på en praktisk, effektiv og tydelig måte.

Våre advokater har i anerkjente internasjonale kåringer blitt kåret som landets ledende innen finansregulatorisk.

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet i bank- og finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter, og er forfattere av sentral faglitteratur på området.

Vår erfaring omfatter bl.a. etablering av foretak under konsesjon, grensekryssende tjenesteyting, erverv av eierandeler i finansinstitusjoner (strukturforhold), transaksjoner og omorganiseringer, distribusjon, implementering av nytt regelverk, konsernforhold, kapitaldekningsspørsmål og regulatorisk kapital, obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), handel i finansielle instrumenter og betalingsformidling.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Bærekraft (ESG)