logo

Innsikt

30. juni 2022

Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Arntzen de Besche bistår jevnlig kunder som har behov for å registrere endringsmeldinger og nyregistreringer av selskap hos Brønnøysundregistrene. Vår erfaring er at det over en lang tidsperiode har vært betraktelig lenger saksbehandlingstid enn tidligere hos de fleste av registrene. Dette kan blant annet føre til utfordringer ved gjennomføring av transaksjoner og restruktureringer.

8. april 2022

Newsletter – proposed amendments to the petroleum tax regime

The Government announced on a press conference 31 August 2021 that they would propose amendments to the petroleum tax act. The Ministry of Finance then 3 September 2021 issued a public consultation paper where it is proposed that the rules on depreciation and tax-free income in the special tax for petroleum from 2022 should be replaced by immediate expense recognition of investments (cash flow tax – direct tax deduction). The Ministry of Finance emphasized that the proposed amendment is similar to amendment that entered into force for hydroelectric power with effect for investments made from 2021.

30. mars 2022

Kuvending fra skattedirektoratet om ansattincentiv

Kruse Smith-modellen er navnet på en incentivmodell for ansatte basert på aksjeerverv som er gunstig for både den ansatte og arbeidsgiver, ettersom modellen muliggjør aksjeerverv under fritaksmetoden uten behov for betydelig kontantvederlag fra den ansatte. Skattedirektoratet publiserte 3. januar 2022 en ny prinsipputtalelse som for alle praktiske formål medførte at modellen ble erklært død. I en ny prinsipputtalelse avgitt 28. mars 2022 som erstatter prinsipputtalelsen publisert 3. januar 2022 gjør skattedirektoratet en helomvending og aksepterer Kruse Smith-modellen.

23. mars 2022

Nyhetsbrev: Bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord i Google

Det er få virksomheter som ikke benytter Google Ads i sin markedsføring. Tjenesten lar brukerne «kjøpe» søkeord relatert til sin virksomhet, slik at brukerens annonser vises øverst i Googles søkeresultater når brukeren søker på ordene. Men kan en virksomhet kjøpe konkurrerende virksomheters navn og kjennetegn som søkeord, for å sikre at egne annonser får bedre synlighet i søkeresultatene enn konkurrentene? Høyesterett stadfestet like før nyttår i den såkalte Bank Norwegian-saken at slik praksis ikke nødvendigvis er rettsstridig. Men det er likevel enkelte forhold man bør unngå.

22. mars 2022

Erfaringer med aksjeloven § 8-10 og oppgjør i eiendomstransaksjoner

I 2020 ble aksjeloven § 8-10 endret, og unntaksforskriften for eiendomsselskaper ble opphevet. Etter opphevingen var det knyttet usikkerhet til hvordan saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 vil påvirke gjennomføringen av eiendomstransaksjoner. I dag - litt over to år etter at unntaksforskriften ble opphevet, ser vi at det har etablert seg en bransjepraksis for hvordan eiendomstransaksjoner og oppgjørene gjennomføres.

26. april 2022

Adkomst er mer enn veirett

En lovlig adkomst fra en offentlig vei handler om mer enn bare tinglyste rettigheter. Avkjørselspunktet må også være godkjent av vegmyndighetene, og mangler slik godkjenning kan det koste eiendommen dyrt.

17. februar 2022

Nyhetsbrev: Høyesterett gir Widerøe medhold i sak vedrørende oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Ved Høyesteretts dom av 16. februar 2022 fikk Widerøe´s Flyveselskap AS medhold i at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne var saklig begrunnet iht. arbeidsmiljøloven § 15-7. Saken reiste spørsmål om tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6 innebar en plikt til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling, samt hvilke krav som stilles til dokumentasjon for arbeidsgivers vurderinger ifm. oppsigelsen. Prosessfullmektig for Widerøe var advokat Knut-Marius Sture.

7. februar 2022

Nyhetsbrev: Er bruken av Google Analytics ulovlig?

Dersom virksomheten din har behov for data og statistikk om hvordan folk bruker nettstedet ditt, kan det hende du har gjort som mange andre, nemlig valgt å bruke Google Analytics til dette formålet. Etter at datatilsynet i Østerrike (DSB) 13. januar 2022 konkluderte med at bruken av Google Analytics er ulovlig, er det mange virksomheter som nå bør revurdere sin egen bruk av Google Analytics. I dette nyhetsbrevet forklarer vi hvorfor og hva du nå bør gjøre.

2. februar 2022

Nyhetsbrev: Tingrettsdom om ansvaret for konsekvenser av koronaviruset

Det er snart to år siden koronaviruset rammet norske bygge- og anleggsplasser. Da viruset brøt ut mottok mange byggherrer varsel om krav på fristforlengelse som følge av pandemien. Enkelte entreprenører fremmet også krav om vederlagsjustering. Vederlagskravene skapte stor debatt i bransjen, og det juridiske miljøet har vært splittet i spørsmålet om det kan kreves vederlagsjustering for konsekvenser av koronaviruset.

19. januar 2022

Nyhetsbrev: Endringer i regler for ansattes incentivavtaler

Det juridiske landskapet for incentivavtaler for ansatte har ved årsskiftet endret seg betydelig. Først ble det ved vedtakelse av statsbudsjettet for 2022 vedtatt endringer i skatteloven § 5-14 om beskatning av opsjoner til ansatte. Deretter har Skattedirektoratet gjennom nye prinsipputtalelser den 3. januar 2022 lagt betydelige begrensninger på bruk av den såkalte Kruse Smith-modellen, som har sitt grunnlag i en avgjørelse fra Høyesteretts fra 2000. Vi vil kort oppsummere de viktigste endringene nedenfor.

8. november 2021

Nyhetsbrev: Endringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Støre presenterte i dag sine endringer til statsbudsjett for 2022. Ikke uventet er endringene på skatte- og avgiftsområdet først og fremst innrettet mot å øke fordelingseffekten i skattesystemet. Det blir bl.a. foreslått økninger i formuesskatten samt høyere beskatning av utbytte- og aksjegevinster for private eiere. Samtidig tilgodeses kjernevelgerne med økt fradrag for fagforeningskontingent samt økte særfradrag i primærnæringene. Det er verdt å merke seg at forrige regjerings forslag til nye regler for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold opprettholdes, mens den generelle regelen om kjøp av aksjer i arbeidsgiver foreslås fjernet i sin helhet. For øvrig er det begrensede forslag til endringer i næringsbeskatningen. Dette må nok delvis ses i lys av den begrensede tiden regjeringen har hatt til rådighet.

2. november 2021

Nyhetsbrev: Delvis ikrafttredelse av lov om reelle rettighetshavere- plikt til å opprette internt register fra 1. november 2021

Fra og med mandag 1. november 2021 trådte den nye loven om register over reelle rettighetshavere delvis i kraft. Hva innebærer dette for foretakene som er omfattet, herunder stiftelser? Lov om register over reelle rettighetshavere gir plikter til å innhente, registrere og lagre opplysninger om reelle rettighetshavere. Disse opplysningene skal, på et senere tidspunkt når loven i sin helhet trer i kraft, rapporteres videre til et sentralt register som skal være tilgjengelig for enhver, med enkelte unntak som opplysninger om fødselsnummer og D-nummer. Loven er basert på et EU direktiv og har blant annet en side til hvitvaskingsregelverket. Formålet er å forenkle og automatisere tilgang til informasjon om reelt eierskap i næringslivet.

13. oktober 2021

Nyhetsbrev: Prinsipiell avklaring om foretaksstraff for arbeidsgiver

Tidligere denne uken ble det kjent at et selskap ble ilagt et forelegg på 1 million kroner i forbindelse med en dødsulykke på Tverlandet i 2019. Opprinnelig ble også arbeidsgiver som satte ut oppdraget ilagt et forelegg på 300 000 kroner, før saken senere ble henlagt. Partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, advokat Mira Tengesdal Torstenbø, og hennes team, har bistått som forsvarer for arbeidsgiver. Straffesaken reiser prinsipielle spørsmål og er av betydning for alle som setter ut oppdrag til andre virksomheter.

12. oktober 2021

Nyhetsbrev: Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg presenterte i dag, 12. oktober 2021, sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Forslaget til statsbudsjettet vil imidlertid etter alt å dømme ikke bli vedtatt av Stortinget slik det har blitt presentert av Regjeringen Solberg i dag. Ny regjering har til 10. november å komme med endringsforslaget til budsjettet, før det endelig vedtas i Stortinget i desember.

27. september 2021

Artikkel: Hvordan verdsettes næringsbygg ved avvikling av tomtefeste?

Når et næringsfesteforhold opphører må man ta stilling til om bebyggelsen skal flyttes, og hvordan det økonomiske oppgjøret blir. I en artikkel publisert i tidsskrift for eiendomsrett analyserer Henrik Hammersland hvilke verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i tilfeller hvor bygningsmassen blir stående.

6. september 2021

Newsletter - potential amendments to the petroleum tax regime

The Government announced on a press conference 31 August 2021 that they would propose amendments to the petroleum tax act. The Ministry of Finance has now issued a public consultation paper where it is proposed that the rules on depreciation and tax-free income in the special tax for petroleum from 2022 should be replaced by immediate expense recognition of investments (cash flow tax – direct tax deduction). The Ministry of Finance emphasizes that the proposed amendment is similar to amendment that entered into force for hydroelectric power with effect for investments made from 2021.

25. august 2021

Nyhetsbrev: Force Majeure - kan korona frita for betalingsforpliktelsen?

Trøndelag tingrett avsa 5. juli i år en dom om pengedebitors adgang til å påberope force majeure i et avtaleforhold om salg av varer mellom næringsdrivende. Saken gjaldt selgers krav om erstatning etter kjøpers midlertidige kansellering av avtalen på grunn av Covid-19-pandemien. Tingrettens uttalelser viser at terskelen for å påberope force majeure er høy, og at dette gjelder spesielt for pengedebitor. Kjøper ble idømt å betale kr 2 900 000,- i erstatning til selger for kontraktsbruddet samt fulle sakskostnader. Arntzen de Besche bistod selger i saken. Dommen er ikke rettskraftig.

8. juli 2021

Stor interesse for nytt traineeprogram innen entrepriserett

Traineeprogrammet som er et samarbeid mellom Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke har som mål å rekruttere flere unge jurister til entreprisefaget. Gjennom tre traineeopphold får studentene unik innsikt i bransjen. Vår partner Stian Heimdal og første trainee ut, Ignethe Caroline Aaby, har tatt en prat med Byggeindustrien for å fortelle mer om programmet og mulighetene det gir.

5. juli 2021

Odd-Harald Wasenden bidrar til boken «Klimarett»

Odd-Harald Wasenden fra Arntzen de Besche har skrevet et kapittel i den nye boken «Klimarett». Mot 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres vesentlig, både globalt og i Norge. For å møte denne oppgaven er det utviklet et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk, og nye saker kommer for domstolene. Gjennom 26 kapitler gir denne boken for første gang en samlet og ajourført behandling av dette nye rettsområdet. Bokens redaktør er professor emeritus Hans Christian Bugge og den gis ut av Universitetsforlaget.

1. juli 2021

Nyhetsbrev: Hva vil skje med skytjenestene?

Det er liten tvil om at skytjenester har spilt en viktig rolle under korona-pandemien, som har fremtvunget digitalisering innenfor mange sektorer, også helsesektoren. Siden implementeringen av den europeiske personvernforordningen (GDPR) i 2018, har det skjedd mye innenfor personvernområdet, og da særlig innenfor temaet knyttet til overføringer og utleveringer av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, slik som USA. Dette er altså et tema som berører alle virksomheter som eksempelvis benytter seg av de store amerikanske skytjenesteleverandørene Microsoft, Google og Amazon for lagring av personopplysninger. Med andre ord har dette betydning for de aller fleste virksomheter.

22. juni 2021

Nyhetsbrev: Ny åpenhetslov vedtatt av Stortinget! Er din virksomhet klar for å rapportere om menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjedene?

Den 9. juni 2021 ble åpenhetsloven vedtatt av Stortinget. Lovens fulle navn er Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er nært knyttet til gjennomføring av FNs bærekraftsmål nr 8 om anstendig arbeid og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Loven er Norges svar på Storbritannias Modern slavery act. Kort fortalt skal loven sørge for at store virksomheter rapporterer om arbeidet de gjør for å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold hos leverandørkjedene og samarbeidspartnerne. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Virkemiddelet er krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger samt årlig rapportering av virksomhetens tiltak. Vi skal i dette nyhetsbrevet beskrive nærmere hva din bedrift må gjøre for å være i forkant av disse nye kravene.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Kan rammeavtaler brukes opp? Ny avklaring fra EU-domstolen

Siden EU-domstolens dom i sak C-216/17 (ASST) fra 2018, har det vært usikkert hvorvidt oppdragsgiver plikter å angi bindende mengde-/verdiangivelser for rammeavtaler og hvorvidt rammeavtalen har uttømt sine virkninger når disse bindende mengdene eller verdiene er nådd. Den 17. juni 2021 kom EU-domstolen med en dom som bidrar til avklaring av disse spørsmålene.

18. juni 2021

Nyhetsbrev: Regjeringens "veikart for hydrogen" - veien til en hydrogenøkonomi?

Regjeringen offentliggjorde 11. juni den etterlengtede stortingsmeldingen om energi med tittelen «Energi til arbeid». Dokumentet adresserer fundamentale forutsetninger for utviklingen av hele energisektoren fremover. Som en del av meldingen har Regjeringen utarbeidet et «veikart» for hydrogen, som det har vært store forventninger til. Vi sammenfatter i dette nyhetsbrevet alt du trenger å vite om veikartet.

31. mai 2021

Nyhetsbrev: Næringsdrivende stiftelser skal etter nytt lovforslag ha «erverv som formål»

Nærings- og fiskeridepartementet har arbeidet lenge med Stiftelseslovutvalgets forslag til ny stiftelseslov som ble overlevert den 21. oktober 2016 (NOU 2016: 21). Selv om det lå utenfor utvalgets mandat, ble det i utredningen likevel fremhevet at reglene for stiftelsers skatteplikt var uklare. Departementet ønsker nå å skape større klarhet i regelverket, og har sendt et nytt lovforslag ut på høring. Det mest radikale forslaget går ut på at stiftelser ikke skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsene. Ett av hovedmotivene bak lovforslaget har vært å identifisere skattbar inntekt og verdier.

6. mai 2021

Bokutgivelse: På rett grunn II

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet et festskrift med juridiske artikler. Artikkelsamlingen er utgitt av Gyldendal og ble lansert i mai 2021. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med de nevnte juridiske fagfeltene.

21. april 2021

Nyhetsbrev - Ny dom fra Høyesterett: Ikke objektivt straffeansvar ved foretaksstraff

Høyesterett avsa 15. april 2021 dom hvor spørsmålet var om et aksjeselskap kunne ilegges foretaksstraff for å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft som ikke hadde oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Det ble konkludert med at aksjeselskapet skulle ilegges foretaksstraff med en bot på 30 000 kroner for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a. Avgjørelsen fastslår at det ikke gjelder et objektivt straffansvar for foretak.

16. april 2021

Artikkel: Nye regler om overtredelsesgebyr

Hva er et overtredelsesgebyr og hva innebærer de nye reglene? Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr og hvilke vilkår må være oppfylt? Hvilke momenter kan vektlegges ved vurderingen og ved utmålingen av et eventuelt overtredelsesgebyr? Disse spørsmålene behandles nærmere i artikkelen.

29. mars 2021

Artikkel på bygg.no: Boligkjøpere hadde ikke krav på prisavslag for skjeggkre

Høyesterett avsa fredag 26. mars 2021 avgjørelse i «skjeggkresaken». Saken gjaldt et ektepars krav om prisavslag for skjeggkre i boligen etter at et skadedyrfirma hadde utført skadedyrsanering. I motsetning til tingretten og lagmannsretten, kom Høyesterett enstemmig til at boligkjøperne ikke hadde krav på prisavslag.

22. mars 2021

Nyhetsbrev: Utgåtte sedler og hvitvaskingsrisiko

Vi har den senere tiden fått flere henvendelser fra banker knyttet til mottak av utgåtte sedler, og hvitvaskingsrisikoen forbundet med dette. I slutten av 2020 utgikk den gamle utgaven av 1 000-kronerssedlene. I tillegg har 50-, 100,- 200,- og 500-kronerssedler utløpt i henholdsvis 2018 og 2019.

18. mars 2021

Styrker resultatene på Chambers Europe

Vi er stolte av å være rangert som top ranked i Norge på den nylige publiserte rangeringen til Chambers Europe. 23 av våre advokater er rangert som «Leaders in their field». Chambers er et av de mest anerkjente ratingbyråene globalt og rangerer advokatfirmaer og advokater basert på intervjuer med advokatfirmaenes kunder og samarbeidspartnere, og foretar i tillegg egne undersøkelser.

12. mars 2021

Ny Høyesterettsdom om foreldelse av krav mot styremedlem

Høyesterett avsa nylig en dom om foreldelse av et erstatningskrav mot en person som var styreleder og daglig leder i samme selskap. Staten krevde erstatning fra styreleder/daglig leder for selskapets manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. Lagmannsretten tilkjente erstatning, og mente kravet ikke var foreldet. Høyesterett kom imidlertid – under dissens 3-2 – til at kravet var foreldet. Avgjørelsen har betydning for vurderingen av foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav grunnet mislighold av avgiftskrav etter foreldelsesloven § 9.

2. mars 2021

Lovkommentar til Revisorloven og revisjonsforordningen

Terje Granvang og Eirik Nakstad fra Arntzen de Besche har skrevet lovkommentaren til den nye revisorloven og revisjonsforordningen. Den nye loven og forordningen trådte i kraft 1. januar 2021 og er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne.

26. februar 2021

Nyheterbrev: The FSA reconfirms its view that legal financiers require FSA approval to carry out dispute funding in Norway

As interest in third-party funding in Norway continues to grow, the Norwegian Financial Supervisory Authority (FSA) again confirms its view that funders require authorisation to market and provide litigation and arbitration funding in Norway. This underlines the FSA’s commitment to enhance oversight over the fast-growing new breed of financial services organisations, including legal financiers.

11. februar 2021

Nyhetsbrev: Regjeringen legger til rette for "leie-til-eie"-strukturer

I pressemelding fra regjeringen den 3. februar 2021 gir regjeringen utrykk for at det er ønskelig å legge til rette for bruk av «leie-til-eie»-ordninger som et virkemiddel for å hjelpe flere inn i boligmarkedet. Som et konkret tiltak informerer regjeringen om at Finansdepartementet har igangsatt en utredning av behovet for endring av skatteloven § 7-3 om beskatning av boligselskap og andelshavere. Regjeringen legger i pressemeldingen til grunn at dagens skatteregler kan gi «disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap» og viser til at private boligutviklere har utrykt at det i flere prosjekter kunne vært inngått avtaler med leie-til-eie-struktur for minst 30 % av enhetene i prosjektet.

8. februar 2021

Kronikk i E24: Strengere miljøkrav er ikke nok

Dersom Norge skal nå klimamålene, må tempoet i den grønne omstillingen økes betydelig. Her kan byggebransjen bli en sentral bidragsyter, skriver Knud Jacob Knudsen og Vjosa Maxhuni i Arntzen de Besche Advokatfirma.

1. februar 2021

Konsekvensene av Covid-19 for advokaters arbeidssituasjon

Før jul avholdt Yngre Advokater Oslo Krets webinar om psykisk helse – et tema som har blitt enda viktigere enn tidligere grunnet den endrede arbeidssituasjonen for mange. Thomas Hansen, PhD, leder av forretningsstøtte i Arntzen de Besche og med doktorgrad i psykologi, og psykolog Catrin Sagen snakket om viktigheten av å ta konsekvensene av den nye arbeidssituasjonen på alvor.

27. januar 2021

Lager veileder for BREEAM-kontrakter i byggeprosjekter

Arntzen de Besche og Grønn Byggallianse skal lage en veileder for å implementere BREEAM i bygge- og entreprisekontrakter. – Vi vil gjøre det enklere å ivareta miljøkvaliteter i prosjekter, sier Anders Nohre Walldén fra Grønn Byggallianse.

11. januar 2021

Det årlige arbeidsrettsseminaret

Arntzen de Besche har i mer enn 10 år gjennomført sitt årlige heldagsseminar om arbeidsrettslige temaer. Dette er et seminar med foredrag innenfor en rekke dagsaktuelle temaer, hvor deltakerne får faglig påfyll fra noen av landets ledende advokater innenfor arbeidsrett.

24. november 2020

Artikkel på bygg.no: Reklamerte for sent - vant likevel

Statens vegvesen reklamerte for sent, men vant likevel frem i en ny sak i Høyesterett fordi Rambøll og deres forsikringsselskap hadde ventet for lenge med å fremme innsigelsen om for sen reklamasjon. I dommen fra 20. november 2020 (HR-2020-2254-A) gir Høyesterett viktige føringer for forståelsen av begrepet "uten ugrunnet opphold", som vil kunne få stor betydning for entreprisekontrakter.

30. oktober 2020

Lovkommentar til Sliterordningsavtalen

Sven Iver Steen har skrevet lovkommentaren til Sliterordningsavtalen sammen med Ane Apeland som er seniorrådgiver i Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Slitertillegg er en ekstra ytelse til arbeidstakere som tar ut privat avtalefestet pensjon (AFP) før fylte 65 år, og som da trer ut av arbeidslivet.

3. august 2020

Artikkel på bygg.no: Regningsarbeid til besvær

Et gjentagende spørsmål i bygge- og anleggsprosjekter er byggherrens endringskompetanse og hva som skal inngå i vurderingen. Denne artikkelen tar for seg en kontraktsteknikk knyttet til regningsarbeider som vi som forfattere ønsker «til livs».

24. mars 2020

Bokutgivelse: Offentlige kontrakter

Det er annerledes og krevende dager, men vi i Arntzen de Besche tenker det er rom for en gladnyhet som vi har gledet oss lenge til å dele. I dag kom "Offentlige kontrakter – aktuelle tema" i bokhandelen. Advokat Kristian Trygstad og Espen Bakken, parter i Arntzen de Besche har vært redaktører for denne samlingen hvor 22 dyktige anskaffelsesjurister har skrevet 14 innlegg om praktisk nyttige temaer som de brenner for innen offentlige anskaffelser.