Hopp direkte til innhold

Tingretten avslo krav om å sette voldgiftsdom til side

I en nylig avsagt dom har Sør-Trøndelag tingrett avslått kravet fra det luxembourgske selskapet Fevamotinico S.à.r.l. om at voldgiftsdom i sak mot vår klient, Boa IMR AS, måtte kjennes ugyldig. Søksmålet kom i etterkant av en voldgiftssak mellom partene høsten 2017, hvor Boa IMR fikk fullt medhold fra en enstemmig voldgiftsrett på sitt krav om betaling under en garanti og dekning av sine fulle sakskostnader.

Fevamotinico krevde ugyldighet på grunnlag av en anførsel om at voldgiftsdommen er støtende på rettsordenen, jf. voldgiftsloven § 43 annet ledd, bokstav b). Anførselen var i det vesentlige begrunnet med at voldgiftsretten angivelig hadde satt til side preseptorisk norsk aksjeselskapslovgivning ved vurderingen av gyldigheten av et tingsinnskudd.

Tingretten konkluderte med at de alminnelige domstoler verken kan overprøve voldgiftsrettens bevisvurdering eller rettsanvendelse. Tingretten konkluderte også med at voldgiftsrettens vurderinger av tingsinnskuddets lovlighet uansett ikke var et tema som er egnet til å medføre at voldgiftsdommen er støtende på rettsordenen. Boa IMR ble derfor frifunnet. Dommen ble, etter begjæring fra Boa IMR, avsagt etter forenklet domsbehandling.

Advokat Erlend L. Solberg var saksansvarlig partner og prosessfullmektig, og var bistått av fast advokat Sivert Lund.

Kompetanse

Kontaktpersoner