Hopp direkte til innhold

Seier i Høyesterett i sak om tilleggsskatt

Høyesterett avsa den 3. juni 2016 dom i sak mellom Transocean Inc. og Staten ved Skatt Vest. Selskapet fikk medhold i at det ikke var grunnlag for tilleggsskatt. Saken ble prosedert av advokat Ulf Werner Andersen.

Saken gjaldt gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak av 9. desember 2011. Nemnda mente det var foretatt et utbytte fra et norsk selskap til en utenlandsk aksjonær, og ila aksjonæren kildeskatt og tilleggsskatt på 60 %. De sentrale spørsmålene for retten var om staten hadde adgang til å foreta endring etter ligningsloven § 9-6 (3) a, og om det var grunnlag for tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2. Høyesterett kom til at endringsadgang forelå, men at vilkårene for tilleggsskatt ikke var oppfylt.

Sentralt for Høyesterett var om ordlyden i § 10-2 ga ligningsmyndighetene adgang til å ilegge tilleggsskatt for en utenlandsk aksjonær. Et vilkår for dette er at skattyter har «gitt» uriktige opplysninger til lignignsmyndigheten. Den utenlandske aksjonæren er imidlertid unntatt fra selvangivelsesplikt, og hadde derfor heller ikke gitt noen opplysninger. Høyesterett uttalte i avsnitt 72 at «Reglene om tilleggsskatt er etter lovens system uløselig knyttet til opplysningsplikten i § 4-1».

Transocean er med dette frifunnet i straffesaken og alle tilleggsskattesaker i det såkalte Transocean-komplekset.

Avgjørelsen er av betydning for andre saker i flere henseender: For det første er rettsstillingen for utenlandske aksjonærer i ligningsretten nærmere definert ved Høyesteretts standpunkt. Denne rettsstillingen er også videre presisert ved ikrafttredelsen av ny skatteforvaltningslov 1. janaur 2017.

For det andre har avgjørelsen betydning for hvorledes domstolene skal tolke ligningsloven § 10-2 om tilleggsskatt. Høyesterett har nå lagt til grunn at ordlyden etter § 10-2 skal tolkes strengt. Det presiseres særskilt i dommen at resulatet følger av en tolking av ordlyden, og det var derfor ikke nødvendig for Høyesterett å gå nærmere inn på vurderingen av EMK ark 7. Dette styrker rettssikkerheten for skattytere generelt, og for utenlandske aksjonærer spesielt.

Kompetanse

Kontaktpersoner