Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistod Kilden: MVA-krav redusert med 273 millioner

Skattedirektoratet har i vedtak av 5. juli 2016 gitt Kilden IKS i Kristiansand medhold i det alt vesentligste av sin klage. Det opprinnelige merverdiavgiftskravet på nærmere 295 millioner kroner er nå redusert med 273 millioner kroner.

1) Sakens bakgrunn
I vedtak av 10. november 2016 etterberegnet Skatt sør nærmere 295 millioner kroner i merverdiavgift overfor Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS (Kilden IKS). Avgiftsbeløpet var knyttet til utbetalt MVA kompensasjon på oppføringskostnadene for bygget Kilden i Kristiansand. Skattekontorets vedtak ble påklaget til Skattedirektoratet. I sitt vedtak av 5. juli 2016 har Skattedirektoratet nå gitt Kilden medhold i klagen hva gjelder det alt vesentligste. Det opprinnelige kravet på nærmere 295 millioner kroner er nå redusert til 20, 8 millioner kroner.

Saken har paralleller til tilsvarende sak som gjelder Stavanger Konserthus, og som også fikk sitt vedtak samme dag.

2) Problemstillingen
Skatt sør mente at Kilden IKS driver såkalt «økonomisk aktivitet» ved sin egenproduksjon av teater, opera og konserter – og at den utbetalte MVA kompensasjonen utgjorde ulovlig støtte etter EØS-avtalens artikkel 61 (1).

Finansdepartementet har i sin tolkningsuttalelse av 27. juni 2016 kommer med en endret oppfatning av hva som ligger i begrepet «økonomisk aktivitet» i forhold til tidligere, og viser til Europakommisjonens veileder som ble publisert den 19. mai 2016. I denne veilederen legges det til grunn at en aktivitet kan være ikke-økonomisk selv om publikum betaler for tjenesten. Dette forutsetter at betalingen kun dekker «[...] a fraction of the true costs».

I uttalelsen skriver Finansdepartementet at denne veilederen utvider forståelsen av hva som skal anses som ikke-økonomisk aktivitet på kulturområdet – og at man må vurdere finansieringen av kulturtilbudet, herunder størrelsen på eventuell brukerbetaling eller offentlig finansiering.

På grunnlag av departementets uttalelse, og etter en gjennomgang av Kilden IKS sin virksomhet, herunder innsendt tallmateriale, har Skattedirektoratet nå kommet til at Kilden IKS gjennom sin egenproduksjon for det vesentligste ikke driver økonomisk aktivitet.

3) Kompensasjonslovens begrensning
Kompensasjonsloven ble endret med virkning fra 1. januar 2008. Bakgrunnen for lovendringen var et vedtak fra EFTA´s overvåkingsorgan ESA, hvor det ble uttalt at kompensasjonsordningen kunne være i strid med EØS avtalens forbud mot ulovlig støtte (sak 155/07/COL). Kompensasjonsloven fikk dermed en begrensning som går ut på at kompensasjonsrett ikke foreligger dersom kommunen driver «økonomisk aktivitet» i konkurranse med andre. Denne begrensningen har vært gjenstand for diskusjon, og det er flere saker hvor avgiftsmyndighetene etter manges mening har tolket reglene for strengt. Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 27. juni 2016 bidrar til avklaring på noen problemstillinger, men det vil fremdeles kunne oppstå spørsmål knyttet til denne regelen.

4) Hva betyr dette for kommunene?
Finansdepartementets uttalelse og Skattedirektoratets vedtak betyr at andre lignende og pågående saker må vurderes på nytt. Videre gir det bedre forutsigbarhet for kommuner som er i gang med planlegging eller bygging av f.eks. kulturhus. Departementets uttalelse vil også kunne få betydning for f.eks. svømmehaller eller andre anlegg.

Det betyr imidlertid ikke at det er fritt frem for å kreve MVA kompensasjon for lignende prosjekter. Det er viktig å sette seg inn i detaljene, og ha en overordnet forståelse for hvilken type aktivitet som allikevel kan diskvalifisere for kompensasjon. Dette er også presisert i Finansdepartementets uttalelse. Ved planlegging av prosjekter er det derfor sentralt at man setter seg grundig inn i detaljene for å kunne oppnå en optimal løsning.

5)Spørsmål?
Det tverrfaglige teamet i Arntzen de Besche som har bistått Kilden IKS i denne saken har bl.a bestått av Espen Bakken

Les nyhetsbrevet i pdf her.

Kompetanse