Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bisto nederlandsk rederi i sak mot styreleder i norsk selskap

Oslo tingrett avsa 19. juli 2019 dom i sak mot styreleder i Marsoft International AS – Pål Leo Eckbo. Eckbo var saksøkt av AdeBs klient Vroon Containers B.V. Eckbo ble dømt til å betale til Vroon Containers B.V. 2,1 millioner dollar samt 3,8 millioner i sakskostnader. Vroon Containers hadde allerede fått arrest for erstatningsbeløpet i Eckbos formuesgoder i Norge. I tillegg til nevnte dom fikk Vroon Containers B.V. ved kjennelse også ytterligere arrest i Eckbos formuesgoder for renter og sakskostnader med 10 millioner kroner.

Saken gjaldt personlig ansvar for Eckbo som styreleder og majoritetsaksjonær i Marsoft International AS.

Marsoft International AS inngikk i 2015 en avtale med Vroon Containers og et maltesisk selskap BHC om kjøp og drift av 32 containerskip. Vroon Containers forpliktet seg samtidig til å egenkapitalfinansiere skipskjøpene med inntil 21 millioner dollar. Det var avtalt mellom partene at deler av Vroon Containers B.V.s innlån skulle overtas av eksterne investorer. Dersom dette ikke skjedde innen utløpet av 2015 var Marsoft International AS forpliktet til å selv å ta over deler av gjelden for inntil 2,1 millioner dollar. Marsoft International AS unnlot å betale under fremsettelse av en rekke innsigelser. Marsoft International AS ble i 2017 dømt i voldgiftsretten til å betale 2,1 millioner dollar til Vroon Containers. Marsoft International AS begjærte seg selv konkurs kort tid etter voldgiftsdommen. Vroon Containers holdt deretter Pål Eckbo personlig ansvarlig for det tap som derved oppsto og vant frem med dette kravet i Oslo tingrett.

Vroon Containers var i saken representert av advokatene Terje Granvang og Eirik Nakstad.

Ankefristen er 15. september 2019.

Kompetanse

Kontaktpersoner