Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche har bistått Olje- og energidepartementet i Gassled-saken

Saken omhandler tariffer for bruk av gasstransportsystemet (i all hovedsak eid av interessentskapet Gassled) som transporterer gass fra norsk sokkel til Europa, hvor Staten har blitt saksøkt av fire finansielle eiere i Gassled. Saksøkerne kjøpte sine eierandeler i Gassled i perioden 2010-2012.

Sakens kjerne omhandler et forskriftsvedtak fra departementet av 26. juni 2013 om reduksjon av tariffene for bruk av gasstransportsystemet som er fastsatt i en egen tarifforskrift. De nye lavere tariffene vil gjelde for transport etter 1. oktober 2016 for transportavtaler inngått etter 1. juli 2013. Saksøkerne, som tilsammen eier om lag 44 prosent av aksjene i Gassled, vil at Oslo tingrett finner at forskriftsvedtaket om nye lavere tariffer i Gassled er ugyldig, og viser samtidig til at endringen vil medføre 14,7 milliarder kroner i tapte fremtidige inntekter for saksøkerne. Subsidiært krever saksøkerne, hvis forskriftsvedtaket er gyldig, erstatning fra staten som en følge av mangelfull saksbehandling fra departementet i forbindelse med at departementet ga samtykke til saksøkernes kjøp av eierandeler i Gassled i perioden 2010-2012.

Rettsaken har foregått i Oslo Tingrett i 7 uker, og siste dag i retten var 16. juni. Det er forventet at dommen vil falle i september/oktober 2015.

Arntzen de Besche sitt team bestod blant annet av Merete Kristensen.

Kluge har også bistått Olje- og energidepartementet.

Kompetanse