Hopp direkte til innhold

Artikkel i Revisjon og Regnskap: Foretaksobligasjoner i Norge

En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med utstedelse av norske foretaksobligasjoner.

Det er for tiden høy aktivitet i det norske obligasjonsmarked, både når det gjelder utstedelse av nye obligasjoner og annenhåndsomsetning. Den største andelen obligasjoner utstedes av det offentlige som statsobligasjoner og kommunale obligasjoner samt av banker.

Denne artikkelen omhandler den delen av obligasjonsmarkedet som danner grunnlag for lån til det øvrige næringslivet og som benevnes foretaksobligasjoner. Med foretaksobligasjoner menes rentebærende omsettelige gjeldsinstrumenter som er utstedt av norske og utenlandske selskaper. Det avgrenses videre mot sertifikater, som er rentebærende omsettelige gjeldsinstrumenter med en løpetid på inntil 12 måneder, og artikkelen omhandler kun obligasjonsutstedelser under norsk rett. Selskapet som skal utstede obligasjonen, dvs. ta opp lånet, betegnes som selskap, utsteder eller låntaker. Foretaksobligasjonene kan deles inn i såkalt «investment grade», dvs. låntakere med en god kredittrating, og «high yield»-obligasjoner (høy rente/høy risiko), dvs. låntakere som relativt sett har lavere kredittverdighet (se nærmere om kredittrating under Rating nedenfor).

Hele artikkelen kan leses her.

Forfattere: Per A. Dagslet, Atle Stensrud og Hege Dahl
Utgivelsesår: 2013 
Publikasjon: Revisjon og Regnskap  nr. 4 (2013)

Kompetanse

Kontaktpersoner