Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Høyesterett: Holdingselskap nektes MVA-fradrag

I en dom fra 8. juni 2015 ble et holdingselskap nektet fradrag for inngående MVA på bl.a. advokatkostnader ved salg av datterselskap.

Hovedtvisten i saken var om et fellesregistrert holdingselskap hadde rett til å fradragsføre inngående MVA på følgende kostnader:

1) KOSTNADER VEDR. SALG AV DATTERSELSKAP

I 2006 solgte holdingselskapet 100 % av aksjene i et datterselskap. I denne forbindelse pådro holdingselskapet seg advokatkostnader, samt revisjon- og rådgivningskostnader. Etter Høyesteretts syn vil en fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke begrunne fradragsrett for inngående MVA på varer og tjenester til unntatt virksomhet (aksjesalg) selv om holdingselskapet driver avgiftspliktig virksomhet.

2) KOSTNADER TIL TVIST OM AKSJONÆRRETTIGHETER

Selskapet eide aksjer i to utenlandske selskaper. Det oppstod tvist om aksjonærenes rettigheter, og i denne forbindelse pådro holdingselskapet seg kostnader til advokattjenester, kommunikasjonsrådgivning og PR-tjenester. Høyesterett legger til grunn at kostnadene hadde som formål å ivareta holdingselskapets ikke-avgiftspliktige virksomhet som aksjeeier, og at det dermed ikke forelå fradragsrett.

DOMMENS BETYDNING

Det har knyttet seg stor spenning til denne dommen. Etter mitt syn har Høyesterett forenklet problemstillingen, og foretar ingen dyptpløyende analyser av tidligere dommer om fradragsretten. Men resultatet er tydelig, og det må forventes at avgiftsmyndighetene nå vil rydde opp i tidligere uttalelser som har vært tildels sprikende.

Kompetanse