Hopp direkte til innhold

Endring av MVA-reglene ved leasing og utleie av personkjøretøyer

Med virkning fra 1. januar 2015 endres MVA-reglene for leasing og utleie av personkjøretøyer. Nedenfor følger en kort oppsummering av de nye reglene.

DAGENS REGLER

Virksomheter som i næring driver med leasing og utleie av «personkjøretøyer» har rett til fradrag for inngående MVA på kjøretøyet. Forutsetningen for fullt MVA-fradrag er at kjøretøyet ikke selges eller omdisponeres til ikke-fradragsberettiget formål før det har gått 3 år etter registreringen i motorvognregisteret. Med personkjøretøy menes bl.a. motorvogn registrert som personbil, varebil kl. 1, motorsykkel, moped, campingbil, campingtilhenger og buss under 6 meter med inntil 17 seteplasser.

Dersom kjøretøyet selges før det har gått 3 år skal leasingselskapet/utleier tilbakeføre en andel av den fradragsførte merverdiavgiften. I dag er beregningen av beløpet som skal tilbakeføres basert på en lineær avskrivning: 1/36 av den fradragsførte merverdiavgiften skal tilbakeføres for hver hele måned regnet fra registreringstidspunktet. Merverdiavgiften skal imidlertid ikke tilbakeføres dersom salget eller omdisponeringen skyldes f.eks. kondemnering, konkursbehandling eller offentlig gjeldsforhandling.

Bindingstiden på 3 år ble innført fra og med 1998. Reglene om tilbakeføring er i dag regulert i merverdiavgiftsloven § 9-6. Denne regelen er en videreføring av den tidligere forskrift nr. 90 som ble opphevet ved innføring av ny merverdiavgiftslov fra 1. januar 2010.

BINDINGSTIDEN ØKES TIL 4 ÅR FRA 1. JANUAR 2015

Regjeringen Solberg har i Statsbudsjettet for 2015 foreslått at bindingstiden på 3 år økes til 4 år med virkning fra 1. januar 2015. Regjeringen skriver at beregningene som lå til grunn for 3-årsregelen ved innføringen i 1998 er endret, bl.a. at investeringsavgiften er fjernet, at engangsavgiften ikke lenger inngår i grunnlaget for merverdiavgiften og at merverdiavgiftssatsen har økt fra 23 % til 25 %. I følge Regjeringen er den viktigste endringen at det alminnelige rentenivået er betydelig redusert, og Regjeringen mener derfor at leasing og utleie av personkjøretøyer har en mindre avgiftsbelastning enn tidligere.

Regjeringen skriver at økning av bindingstiden til 4 år vil bidra til at merverdiavgiften i mindre grad vil påvirke valget mellom å lease/leie personkjøretøyer fremfor å eie personkjøretøyer. Det ble vurdert om det bør innføres ulike regler for langtidsutleie og korttidsutleie, men Regjeringen konkluderte med at dette vil medføre kompliserte avgrensninger med fare for omgåelser.

Regjeringen skriver at man ønsker å ivareta hensynet til korttidsutleie gjennom en raskere avskriving av merverdiavgiften det første året. Forslaget går dermed ut på at tidligere fradragsført merverdiavgift skal tilbakeføres med 1/30 pr. måned det første året og med 1/60 pr. måned de påfølgende 3 årene. Forslaget gir en redusert avgiftsbelastning for personkjøretøyer som selges innen 1,5 år etter registreringen. Dersom et personkjøretøy selges etter 1 år skal leasingselskapet/utleier tilbakeføre 60 % av fradragsført merverdiavgift mot ca. 67 % med dagens regelverk. Personkjøretøyer som selges når det det har gått mer enn 1,5 år etter registreringen vil dermed få en noe større avgiftsbelastning enn etter dagens regelverk.

 SKJÆRINGSTIDSPUNKTER

Regjeringen foreslår at endringene bare skal få virkning for personkjøretøyer som er anskaffet fra og med den 1. januar 2015. Dette betyr at skjæringstidspunktet baseres på selve anskaffelsen og ikke tidspunktet for når personkjøretøyet registreres i motorvognregisteret.

Videre er det lagt opp til at de som har inngått bindende avtale om kjøp eller leasing av personkjøretøy før endringene ble gjort kjent (det vil si før den 8. oktober 2014) også skjermes fra økt avgiftsbelastning.

LEASING OG UTLEIE AV EL-BILER

I Statsbudsjettet for 2014 ble det foreslått å innføre et avgiftsfritak for leasing og utleie av el-biler. Et avgiftsfritak medfører at det oppstår EØS-rettslige problemstillinger, og norske myndigheter vil derfor notifisere EFTAs overvåkingsorgan ESA før et eventuelt avgiftsfritak innføres. Notifikasjonen skal sendes til ESA i løpet av høsten 2014.

Les nyhetsbrevet som en PDF her.

Kompetanse