Hopp direkte til innhold

Tomtefestelovutvalgets utredning

Justis- og beredskapsdepartementet mottok 15. oktober 2013 utredningen fra tomtefestelovutvalget. Partner og advokat John Egil Bergem i Arntzen de Besche har vært medlem i utvalget. Advokatfullmektig Gjermund Aasbrenn i Arntzen de Besche har vært utvalgets sekretær.

Tomtefestelovutvalget, under ledelse av professor Kåre Lilleholt, har hatt som oppgave å utrede og legge frem forslag til endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, jf. EMDs dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge.

Det tilligger den nye regjeringen å følge opp arbeidet med endringer i tomtefesteloven.

Partner og advokat John Egil Bergem i Arntzen de Besche har vært medlem i utvalget. Advokatfullmektig Gjermund Aasbrenn i Arntzen de Besche har vært utvalgets sekretær.

Les pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet her og tomtefestelovutvalgets utredning NOU 2013:11 her.

Kompetanse