Hopp direkte til innhold

Oslo tingrett opphever vedtak om utflyttingsskatt

Oslo tingrett avsa 9. oktober 2013 dom i skattesaken mellom Extra Film AS – Staten v/Skatt Midt-Norge. Extra Film AS er et selskap i Spector Photo Group – konsernet.

Saken gjaldt skatteklagenemdas vedtak som la til grunn at selskapet hadde flyttet til Sverige. I vedtaket ble Extra Film som følge av dette likvidasjonsbeskattet som om alle eiendelene inkludert goodwill var solgt, samt ilagt tilleggsskatt med 60 %.

Skatteklagenemda hadde lagt til grunn at utflytting av selskap innebærer skattepliktig realisasjon etter de generelle reglene i skatteloven §§ 5-1 og 5-30 jf § 9-2. Retten kom til at disse bestemmelsene ikke hjelmer adgang for beskatning av latente, ikke realiserte, gevinster ved utflytting fra norsk beskatningsområde, og noen spesiell hjemmel for utflyttingsbeskatning fantes heller ikke i de år saken gjelder. Finansdepartementets uttalelse inntatt i Ut. 1998 s. 848 var ikke tilstrekkelig hjemmel for skatteplikt.

Det var så spørsmål om den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kunne benyttes som grunnlag for utflyttingsskatt. Skatteklagenemda mente at det var unnlatelsen av å oppfylle en selskapsrettslik plikt til å likvidere selskapet som åpnet for gjennomskjæring. Retten kom til at det ved utflytting ikke forelå en plikt for Extra Film til å avvikle selskapet. Videre slo retten fast at nemda hadde foretatt feil vurdering av vilkårene for gjennomskjæring, og vedtaket var følgelig beheftet med rettsanvendelsesfeil.

Som følge av dette var det bl.a. ikke behov for retten å vurdere om slik likvidasjonsskatt ville vært i strid med EØS-rettens krav til fri etablering innen EØS-området.

Saken ble for Extra Film ført av advokatene Rune Tjomsås Andersen og Atle E. Lunder 

Les dommen her.

Kompetanse

Kontaktpersoner