Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Norsk sokkel unntatt fra forsyningsdirektivets virkeområde

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, kunngjorde i går 6 mai 2013, sin beslutning om å gi fritak fra anskaffelsesreglene for deler av norsk olje- og gassvirksomhet.

Se pressemelding fra ESA. Beslutningen kommer som et resultat av at Norge i november 2012 søkte ESA om et slikt fritak i henhold til artikkel 30 i forsyningsdirektivet (EC/2004/17).

ESAs beslutning innebærer at oljeselskapene ikke lenger er forpliktet til å følge anskaffelsesregelverket når de gjør innkjøp til sin oppstrømsvirksomhet. Reglene om bl a kunngjøring, terskelverdier og alternativ prosedyre er derfor ikke lenger relevante for oljeselskapene. I henhold til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene § 15-1 (1) vil denne virkningen inntre straks vedtaket er fattet.

Arntzen de Besche har bistått i prosessen med å oppnå fritaket. Vi følger næringen tett, og har flere advokater som er spesialiserte innenfor olje- og gassektoren, anskaffelser og europarett. Selv om anskaffelsesreglene ikke lenger gjelder for innkjøp i oppstrømsvirksomheten, vil videreføring av de prinsipper reglene bygger på, kunne sikre gode anskaffelsesrutiner og bidra til fornuftig ressursbruk. Hva betyr regelverksendringen konkret for din virksomhet? Hvordan kan eller bør din virksomhet tilpasse sine anskaffelsesprosedyrer? Ønsker du en uformell dialog om disse og andre konsekvenser av regelverksendringen, ta kontakt med oss.

Åpne hele nyhetsbrevet som en PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse

Kontaktpersoner