Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Forslag til endringer og forenklinger i aksjelovgivningen mv.

Den 5. april 2013 fremla Justis- og beredskapsdepartementet en proposisjon (Prop. 111 L (2012-2013)) om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger).

Proposisjonen har tatt utgangspunkt i Advokat Gudmund Knudsens utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven», men foreslår også enkelte viktige endringer som ble tatt opp under høringsprosessen. En rekke av de sentrale lovforslagene er også foreslått å gjelde for allmennaksjeselskaper.

Innledning

Formålet med lovforslaget er å forenkle reglene for næringsdrivende og sikre at aksjeselskap fortsatt skal være en attraktiv selskapsform, som også tilpasses til små og mellomstore selskapers behov. Det fremmes også en rekke lovforslag som vil få store praktiske konsekvenser for blant annet  internasjonale konsern mv.

I hovedsak er det foreslått endringer i reglene om:

Det er antatt at proposisjonen vil bli behandlet av Stortinget i løpet av vårsesjonen 2013.

Åpne hele nyhetsbrevet som en PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse

Kontaktpersoner