Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Husleietilskudd er ikke momspliktig

Oslo tingrett gav et selskap medhold i at husleietilskudd ikke var momspliktig.

Skatt øst etterberegnet merverdiavgift på et husleietilskudd som en undervisningsinstitusjon ytet til sitt datterselskap. Skattekontoret mente at det dreide seg om avgiftspliktig, salg av studentvelferdstjenester. Oslo tingrett kom til at det ikke forelå avgiftsplikt, og gav selskapet medhold. Staten besluttet å ikke anke, og dommen er derfor rettskraftig.

Selskapet stod som leietaker av et studenthus i leiekontrakten, men undervisningsinstitusjonen hadde stilt kausjon for husleien overfor utleier. Selskapet hadde en anstrengt økonomi, og for å unngå at kausjonsforpliktelsen ble utløst, besluttet man å yte et årlig tilskudd tilsvarende netto husleie og felleskostnader.

Skattekontoret mente at undervisningsinstitusjonen kjøpte tjenester fra datterselskapet i form av studentkro, fester, fadderarrangementer o.l., og at hele verdien av tilskuddet skulle avgiftsberegnes. Skattekontoret argumenterte med at undervisningsinstitusjonen hadde en forventning om en gjenytelse fra datterselskapet, og at det dermed forelå «omsetning» etter merverdiavgiftsloven.

Oslo tingrett mente at skattekontorets vedtak var basert på feil faktum, og at vedtaket derfor var ugyldig. Etter tingrettens syn var det sannsynliggjort fra selskapets side at det dreide seg om en ren husleiestøtte, og at det ikke var kjøp av tjenester. Det fremstår derfor som kunstig at man fra statens side forsøkte å konstruere en salgssituasjon.

Skattekontoret har besluttet at dommen ikke skal ankes, og den er derfor rettskraftig. Skattekontoret må også dekke selskapets sakskostnader.

Kompetanse