Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Dagligvarelovutvalget foreslår lov om god handelsskikk med et eget tilsyn (NOU 2013: 6)

Det regjeringsoppnevnte Dagligvarelovutvalget har nå levert sin innstilling vedrørende regulering av forhandlingene i dagligvarebransjen.

Konklusjon

Dagligvarelovutvalget foreslår en lov med en generalklausul om god handelsskikk, som gjør verdiene "redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle rettigheter" obligatoriske.
Videre foreslås det konkrete forbudsbestemmelser, for eksempel krav om informasjonstilgang forut for inngåelse av avtaler, krav til utforming av kontrakter gjennom skriftlighet, minstekrav til hva som skal være regulert i avtalene samt utvidet vern for kopiering av forretningskonsepter.

Bakgrunn for Dagligvarelovutvalget

Dagligvarelovutvalget ble opprettet 26. oktober i fjor, i kjølvannet av Matkjedeutvalget. Bakgrunnen for oppnevnelsen av Matkjedeutvalget i 2010, var å evaluere dagligvarekjedenes økte makt og grep på leverandørene.
Dagligvarelovutvalget har utredet hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen.

Nærmere om lovforslaget

Lovforslaget innebærer en regulering av rammene rundt forhandlingene innen dagligvarebransjen. Loven krever at forhandlingene er redelige, forutsigbare og med gjensidig respekt for immaterielle rettigheter. For å sikre at reglene følges er det foreslått å opprette et eget Handelstilsyn med hjemmel til å sanksjonere overtredelser.

Åpne hele nyhetsbrevet som en PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse