Hopp direkte til innhold

Ny tjenestepensjonslov

Regjeringen fremmet fredag 4. oktober forslag om ny tjenestepensjonslov (Prop 199 L). Lovforslaget bygger på pensjonsreformen for alderspensjon i folketrygden og Banklovkommisjonens utredning 2012:13. Ny lov kan tre i kraft allerede fra 1. januar 2014.

Sven Iver Steen, partner i Arntzen de Besche, har deltatt i arbeidet med ny tjenestepensjonslov. Han opplyser at arbeidstakerens pensjonsbeholdning i opptjeningstiden vil bli bygget opp ved:

Premien vil utgjøre mellom 2 og 7 prosent av arbeidstakers lønn opp til 12 G. I lønnsintervallet 7,1 G til 12 G er det åpnet for tilleggspremie på opptil 18,1 prosent for å kompensere for at det ikke er pensjonsopptjening i folketrygden for lønn over 7,1 G.

Utbetalingen av pensjonen vil være livsvarig når ikke annet er avtalt. Den årlige pensjonen blir fastsatt ut fra pensjonsbeholdnings størrelse og forventet gjenstående levetid. Beregnet dødelighetsarv vil derfor bli godskrevet pensjonistene sammen med faktisk avkastning. Det kan også avtales at pensjonsbeholdningen i utbetalingstiden skal reguleres med alminnelig lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.

Ny tjenestepensjon er aktuell både for bedrifter som har foretakspensjon og innskuddspensjon. Arntzen de Besche har allerede bistått flere klienter med forberedelse til ny tjenestepensjonslovgivning. Det forventes at en rekke bedrifter nå vil søke råd om hva den nye lovgivning betyr for dem og hvilke muligheter som foreligger. Det er viktig at bedriftene nå vurderer ny alderspensjon i folketrygden, ny tjenestepensjon og eventuelt ny AFP i sammenheng, sier Hanne Bjurstrøm, tidligere arbeidsminister og partner i Arntzen de Besche.

Les Regjeringens forslag om ny tjenestepensjonslov (Prop 199 L) her og Banklovkommisjonens utredning 2012:13 som lovforslaget bygger på her.

Kompetanse

Kontaktpersoner