Hopp direkte til innhold

Ny tjenestepensjonslov

Stortinget vedtok 10. desember ny tjenestepensjonslov. Loven bygger på pensjonsreformen for alderspensjon i folketrygden og bygger på Banklovkommisjonens utredning 2012:13. Ny lov vil tre i kraft allerede fra 1. januar 2014.

Sven Iver Steen, partner i Arntzen de Besche, har deltatt i arbeidet med ny tjenestepensjonslov. Han opplyser at arbeidstakerens pensjonsbeholdning i opptjeningstiden vil bli bygget opp ved:

Premien vil utgjøre mellom 2 og 7 prosent av arbeidstakers lønn opp til 12 G. I lønnsintervallet 7,1 G til 12 G er det åpnet for tilleggspremie på opptil 18,1 prosent for å kompensere for at det ikke er pensjonsopptjening i folketrygden for lønn over 7,1 G. I forhold til departementets forslag besluttet Stortinget at kostnader knyttet til pensjonsordningen kan belastes utenfor de høyeste grenser for premier.

Utbetalingen av pensjonen vil være livsvarig når ikke annet er avtalt. Den årlige pensjonen blir fastsatt ut fra pensjonsbeholdnings størrelse og forventet gjenstående levetid. Beregnet dødelighetsarv vil derfor bli godskrevet pensjonistene sammen med faktisk avkastning. Det kan også avtales at pensjonsbeholdningen i utbetalingstiden skal reguleres med alminnelig lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.

Ny tjenestepensjon er aktuell både for bedrifter som har foretakspensjon og innskuddspensjon. Arntzen de Besche har allerede bistått flere klienter med forberedelse til ny tjenestepensjonslovgivning. Det er viktig at bedriftene nå vurderer ny alderspensjon i folketrygden, ny tjenestepensjon og eventuelt ny AFP i sammenheng, sier Gry Steen Hvidsten, senioradvokat i Arntzen de Besche.

Kompetanse

Kontaktpersoner