Hopp direkte til innhold

Merverdiavgift - Medhold i Høyesterett om fellesregistrert selskaps søksmålskompetanse

Vår klient fikk enstemmig medhold i Høyesterett om at et selskap som inngår i en fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven § 2-2 (3) har selvstendig søksmålskompetanse i saker om etterberegning av merverdiavgift.

En fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven § 2-2 (3) medfører at to eller flere selvstendige selskaper anses som ett avgiftssubjekt i relasjon til merverdiavgiftsloven. Spørsmålet blir da om dette har betydning for de deltakende selskapers rett til å ta ut søksmål på selvstendig grunnlag i tilfeller av etterberegning som gjelder selskapenes egne transaksjoner.

Skattekontoret anførte at bare den fellesregistrerte enheten som sådan kunne ta ut søksmål, og at adgangen til å ta ut søksmål i saker om merverdiavgift uttømmende reguleres av merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Høyesterett kom enstemmig til at hvert av de enkelte selskapene har søksmålskompetanse etter de generelle reglene i tvisteloven § 1-3 (2) når de får en etterberegning. Høyesterett understreker at når et vedtak direkte er knyttet til et selskaps egne forhold, må det kreves klare holdepunkter for å fravike tvistelovens alminnelige bestemmelser. Etter Høyesteretts oppfatning finnes det ingen slike klare holdepunkter i merverdiavgiftsloven.

Les kjennelsen her.

Kompetanse