Hopp direkte til innhold

Innskuddspensjon

Stortinget vedtok 10. desember endring i innskuddspensjonsloven slik at innskuddene tilpasses opptjeningssystemet i ny folketrygd der lønnsinntekter over 7,1 G (knekkpunktet) ikke lenger gir opptjening av pensjon.

Innskuddssatsene for innskuddspensjon er i dag fastsatt i forskrift og lovforslaget inneholder derfor ikke nye innskuddssatser. Det vil derfor være opp til Finansdepartementet å vedta ny innskuddssatser, sier Sven Iver Steen som er partner i Arntzen de Besche.

Det er grunn til å regne med at innskuddssatsene vil bli økt vesentlig og muligens bli tilsvarende som for ny tjenestepensjonslov (se egen sak om ny tjenestepensjonslov). Innskuddspensjon er vanligvis begrenset til en utbetalingsperiode i 10 år likevel til arbeidstakeren fyller 77 år, men det kan avtales livsvarig utbetaling. Dersom det åpnes for like høye innskuddssatser for innskuddspensjon som i ny tjenestepensjon, bør det for anvendelse av de høyeste innskuddssatser vurderes nøye om utbetalingen bør være livsvarig. Dette gjelder i alle fall for yngre arbeidstakere som kan få bygget opp store pensjonsbeholdninger uttaler Gry Steen Hvidsten, som er senioradvokat i Arntzen de Besche. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av tjenestepensjonsloven bedt regjeringen vurdere om grensen på 77 år bør heves til 80 år.

Kompetanse

Kontaktpersoner