Hopp direkte til innhold

Statsbudsjettet for 2013

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til opplegg for skatt og avgift for 2013.

Hovedtrekkene er oppsummert på Finansdepartementets hjemmeside, og finnes på lenken: Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013.

Formuesskatt - justering av ligningsverdier for fast eiendom

Ligningsverdiene for formuesskatt for næringseiendom og sekundærboliger økes fra 40 % til 50 % av markedsverdi. Ettersom bunnfradraget for formuesskatt oppjusteres til 870 000 skal samlede endringer være provenynøytral, men for den enkelte profesjonelle eiendomsaktør kan dette gi høyere formuesbeskatning.

Petroleumsutvinning utenlands - ikke lenger fradrag for letekostnader

Inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet unntas fra skatteplikt. De berørte selskapene kan i dag fradragsføre kostnader ved sin utenlandsaktivitet i det norske landskattegrunnlaget uten at Norge kan regne med å få skatteinntekter fra denne virksomheten. Ved fravær av skatteplikt opphører også retten til å fradragsføre disse kostnadene i Norge.

Opphør av fritaksmetoden for livsforsikring og pensjonsforetak

Fritaksmetoden skal ikke lenger gjelde for avkastning på midler som livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene forvalter på vegne av kundene. Forslaget er en oppfølgning av høring kunngjort 1.1.2012, men justert slik at overføring mellom selskapsportefølje og kundeportefølje skal behandles som realisasjon.

Skattefri omdanning av NUF

Det legges til rette for at norsk registrert utenlandsk foretak (NUF), det vil si aksjeselskaper stiftet i andre land, skattefritt kan omdannes til norsk nystiftet aksjeselskap.

Kompetanse