Hopp direkte til innhold

Arbeidsrett: Viktig dom fra Høyesterett

Høyesterett avsa 22. desember en dom med viktige prinsipielle avklaringer for anvendelse av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Arntzen de Besche v/advokat Lars Holo førte saken for Gate Gourmet Norway AS.

Høyesterett avsa 22. desember en dom med viktige prinsipielle avklaringer for anvendelse av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Arntzen de Besche v/advokat Lars Holo førte saken for Gate Gourmet Norway AS.

 Arntzen de Besche førte i desember 2011 en sak for Gate Gourmet Norway AS i Høyesterett der Høyesterett avsa 22. desember dom med prinsipielle avklaringer. Saken gjaldt reglene i arbeidsmiljøloven kap. 16 om virksomhetsoverdragelse og reglene om forskjellsbehandling i kap. 13.

Bakgrunnen for saken var at Gate Gourmet vant en anbudskonkurranse om flycateringtjenester til SAS. Konkurrenten LSG Sky Chefs Norge AS hadde hatt kontrakten tidligere. En rekke ansatte i LSG hevdet at de hadde krav på ansettelse i Gate Gourmet i kraft av aml. § 16-1. Gate Gourmet vant saken om virksomhetsoverdragelse. Det avgjørende var at det ikke hadde funnet sted noen overdragelse fra LSG til Gate Gourmet av «en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overdragelsen» som er lovens vilkår. For det første var det ikke i LSG noen «selvstendig enhet» knyttet til arbeidet med SAS-kontrakten. Alle ansatte arbeidet med alle kundene. Selv om SAS-kontrakten var den dominerende blant de kontraktene LSG arbeidet med, fortsatte LSG med redusert bemanning med de øvrige kundene. De to selskapene har egne anlegg med faste eiendommer, produksjonslokaler, spesialbiler og annet driftsutstyr, og ikke noe av dette ble overdratt fra LSG til Gate Gourmet. At nesten 1/3-del av de ansatte i LSG ble ansatt i Gate Gourmet var ikke tilstrekkelig til at reglene kom til anvendelse.  At et selskap mister en kunde er ikke i seg selv en virksomhetsoverdragelse når selskapet driver sin virksomhet videre.

Den andre delen av saken gjaldt spørsmålet om Gate Gourmet hadde overtrådt forbudet i aml. kap. 13 mot forskjellsbehandling basert på fagforeningsmedlemskap. Gate Gourmet tilbød de to store fagforeningene i LSG en rekrutteringsavtale som ville innebære at deres medlemmer i LSG ville få fortrinnsrett ved den rekrutteringen som Gate Gourmet måtte gjennomføre som følge av SAS-kontrakten. En av fagforeningene, LFF, inngikk avtalen, mens den andre, Parat, avslo tilbudet etter at et flertall av medlemmene hadde stemt i mot. Gate Gourmet fulgte avtalen med LFF og ga denne foreningens medlemmer fortrinnsrett ved rekrutteringen. For å få avklart hvem av søkerne som hadde rettigheter etter avtalen, som var forbeholdt LFFs medlemmer, ble en del av søkerne spurt om fagforeningsmedlemskap. Høyesterett kom til at dette var en overtredelse av forbudet i § 13-4 mot å spørre eller innhente opplysninger om søkernes fagforeningsmedlemskap, og følgen var at også forbudet mot forskjellsbehandling i § 13-1 var overtrådt. Lagmannsrettens utmåling av oppreisning etter § 13-9 første ledd med 5 000 kroner til hver, ble derved stadfestet.

Les avgjørelsen i sin helhet.

Kompetanse