Hopp direkte til innhold

AdeB-advokat i lovutvalg for dagligvaresektoren

Thea Susanne Skaug, advokat i Arntzen de Besche, er oppnevnt som medlem i ekspertutvalg som skal vurdere lovgivningen ved forhandlinger innen dagligvaresektoren.

I statsråd i dag ble det oppnevnt et offentlig lovutvalg (ekspertutvalg) som skal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukere best kan ivaretas i lovgivningen. I henhold til mandatet skal utvalget på denne bakgrunn gjennomgå eksisterende lovgivning. For forhold som utvalget vurderer ikke er tilfredsstillende vurdert, skal utvalgte blant annet vurdere behovet for ny lovgivning.

Advokat Thea Susanne Skaug skal delta i lovutvalget som skal ledes av professor Erling Hjelmeng.

Skaug er senioradvokat i Arntzen de Besches europa- og konkurranserettsgruppe og har tidligere vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Skaug var også med i Matkjedeutvalget som leverte sin rapport «Mat, makt og avmakt» i april 2011, som blant annet foreslo en nærmere utredning av en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen.

Lovutvalget skal legge frem sin utredningen for Regjeringen innen 1. mai 2013. For mer informasjon om utvalgets mandat og sammensetning, se Landbruks- og matdepartementet sine sider.

Kompetanse

Kontaktpersoner