Hopp direkte til innhold

Viktig og prinsipiell avgjørelse i Børsklagenemden

Børsklagenemden fattet 28. februar avgjørelse i den såkalte «Belships» saken. Saken reiste spørsmål ved hvorvidt de konkrete omstendighetene rundt et avtalt aksjekjøp og en etterfølgende fusjon medførte «særlige forhold» slik at det ville være grunnlag for å pålegge tilbudsplikt ved gjennomføring av fusjonen.

Etter verdipapirhandelloven er det i utgangspunktet ikke tilbudsplikt ved kontrollskifter som skjer som følge av fusjon. Tilbudsmyndigheten har imidlertid adgang til å pålegge tilbudsplikt dersom det foreligger «særlige forhold», en unntaksbestemmelse som hittil aldri har vært benyttet. Børsklagenemdens avgjørelse gir derfor en viktig og prinsipiell avklaring av i hvilke situasjoner det kan pålegges tilbudsplikt der kontrollskiftet skjer ved fusjon.

«Særlige forhold» vil foreligge der de sentrale forutsetningene som betinger unntaket fra tilbudsplikt, ikke kan anses for å være tilstede i den konkrete saken. Avgjørelsen fra Børsklagenemden presiserer at formålet ved transaksjonen  har betydning for om det foreligger «særlige grunner», men fastslår at det ikke vil være avgjørende hva som er det «sentrale elementet» i transaksjonen. Det kan dermed være grunnlag for å pålegge tilbudsplikt dersom de hensyn som begrunner fritaket fra tilbudsplikt ikke er tilstede i det konkrete tilfellet, selv der fusjonen har en fremtredende forretningsmessig begrunnelse. 

I denne saken utgjorde de særlige forholdene at erververen hadde avtalt å kjøpe 30% av aksjene i Belships fra hovedaksjonæren  til en pris som lå betydelig over markedspris, og samtidig sikret seg de nødvendige stemmer for å gjennomføre den etterfølgende fusjonen. Børsklagenemden presiserte at transaksjoner mellom en kontrollerende aksjonær og fusjonspartneren, som inkluderer avtaler om aksjeerverv og forpliktelser om stemmegivning for en fusjon, må vurderes med særlig aktsomhet. Børsklagenemden vurderte at den sentrale problemstillingen i saken var sammenhengen mellom fusjonen og aksjetransaksjonen og det særlige vederlaget som hovedaksjonæren oppnådde ved aksjesalget. Børsklagenemden uttaler i denne forbindelse: 

«Likebehandling av aksjonærene – særlig med hensyn til betaling av fusjonsvederlaget – er som nevnt et av de grunnleggende hensyn som begrunner unntaket fra tilbudsplikt i fusjonstilfellene. I denne saken er den faktiske realitet at Sonata har realisert en merverdi gjennom transaksjonene som ikke har kommet de øvrige aksjonærene til gode. Merprisen i forhold til børskurs var på 28 prosent og fremstår som betydelig. Når denne merverdien er oppnådd i forbindelse med at en kontrollerende aksjonær forpliktet seg til å stemme for en fusjon der kontroll overføres fra den kontrollerende aksjonæren til fusjonsmotparten, svikter en vesentlig forutsetning for at fusjonen ikke utløser tilbudsplikt.

På bakgrunn av ovennevnte fant børsklagenemden at det forelå «særlige forhold» i den konkrete saken og at hensynet til minoritetsaksjonærene tilsa et behov for å pålegge tilbudsplikt til samme kurs som det avtalte kontantvederlaget i den forutgående aksjetransaksjonen, NOK 7 per aksje. 

Arntzen de Besche har bistått minoritetsaksjonærene, anført av Tidships AS,  i denne saken. Børsklagenemdens avgjørelse er tilgjengelig her. 

Kompetanse