Hopp direkte til innhold

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2016

Regjeringen Solberg la i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 frem forslag til følgende endringer i skatte- og avgiftsregelverket den 11. mai 2016:

Lån fra deltakerlignede selskaper blir skattlagt som utbytte
Regjeringen foreslår at lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker skal skattlegges som utbytte.  Lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skattlegges i dag som utbytte, og den foreslåtte endringen medfører at regelverket vil bli likt for alle typer selskapsformer. Reglene gjelder også i tilfeller hvor en personlig låntaker indirekte gjennom et deltakerlignet selskap eier aksjer eller andeler i selskap som gir lån.

Varslede endringer i formuesskatten
Regjeringen varsler at de i forbindelse med budsjettet for 2017 vil komme tilbake med et forslag til en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd.

Avskrivningsregler for vindkraft - Utsatt ikrafttredelse 
Lovendringen fra 19. juni 2015 om 20 % lineær avskrivning av driftsmidler i vindkraftverk var ment å tre i kraft for alle driftsmidler ervervet etter 1. januar 2015. Formell notifikasjon av disse reglene til ESA ble sendt denne uken. Som ledd i notifikasjonsprosessen har det fremkommet at det er nødvendig å justere reglene slik at kun driftsmidler ervervet etter 19. juni 2015 vil kunne kvalifisere for slik avskrivning, gitt godkjennelse fra ESA.

Endringer i eiendomsskatteloven
Regjeringen foreslår å gi kommunene adgang til å frita fritidseiendom fra eiendomsskatt. Videre foreslår regjeringen av eiendomsskattesatsen på bolig og fritidsbolig maksimalt skal være to promille første året kommunen skriver ut eiendomsskatt på denne typen eiendommer. Dette gjelder også når kommunen har skrevet ut eiendomsskatt på andre typer eiendom tidligere.

Regjeringen foreslår i tillegg en rekke mindre endringer på skatte- og avgiftsområdet.
Disse gjelder:

Kompetanse

Kontaktpersoner