Hopp direkte til innhold

Oslo Børs varsler innstramming av informasjonsplikten

Oslo Børs varslet 4. januar 2017 at det kommer innstramminger av tidspunktet for offentliggjøring av innsideinformasjon og flaggemeldinger som oppstår utenfor børsens åpningstid. Innstrammingen har bakgrunn i en klargjøring fra Finanstilsynet om fortolkningen av begrepene «umiddelbart» og «straks».

For innsideinformasjon er gjeldende praksis at informasjon som oppstår utenfor børsens åpningstid (dvs. etter kl. 16:30), kan meldes innen børsåpning neste virkedag, forutsatt at informasjonen i mellomtiden behandles konfidensielt. Finanstilsynet har fastslått at plikten til umiddelbar offentliggjøring ikke kan begrenses til å gjelde bare innenfor børsens åpningstid. Den varslede innstrammingen vil innebære at innsideinformasjon må meldes umiddelbart, også der informasjonen oppstår utenfor børsens åpningstid. Dette forventes å få stor betydning blant annet for planlegging og gjennomføring av transaksjoner som involverer børsnoterte selskaper. Endringen vil gjelde selskaper med aksjer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. I tillegg vil endringen få virkning for selskaper med obligasjoner notert på Oslo Børs og Nordic ABM.

For investors flaggeplikt er gjeldende praksis at flaggeplikten gjelder «straks» for transaksjoner som skjer innenfor børsens åpningstid, og at transaksjoner som skjer utenom dette tidsrommet (dvs. etter kl. 16:30) kan meldes innen kl. 09:00 påfølgende virkedag. Finanstilsynet har fastslått at begrepet «straks» ikke lenger kan knyttes til børsens åpningstid. Den varslede innstrammingen vil innebære at investorer må sende flaggemelding «straks» også der transaksjoner skjer etter kl. 16:30. Da investorer selv ikke har tilgang til å offentliggjøre flaggemeldinger på Newsweb, og bistand til offentliggjøring ytes frem til kl. 17:30, så vil den praktiske betydningen av dette være at plikten til å melde «straks» utvides til å omfatte transaksjonen som skjer i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 17:30 på virkedager. Endringen vil gjelde selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess.

Begge innstramminger forventes å tre i kraft 1. april 2017.

Kompetanse

Kontaktpersoner