Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Vedtatt lov og forskrift om gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning

Den 3. april 2020 publiserte Arntzen de Besche et nyhetsbrev om regjeringens forslag til tilskuddsordning for faste kostnader i foretak med stort omsetningsfall som følge av Covid-19-pandemien. Etter diskusjoner som ble omtalt som krevende av finansministeren, ble ordningen godkjent av ESA fredag 17. april, og regjeringen vedtok samme dag både loven og den tilhørende forskriften som ga tilskuddsordningen sin endelige form (lov av 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall og forskrift til utfylling og gjennomføring av lov. 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall).

I dette nyhetsbrevet gir vi en oppdatert oversikt over tilskuddsordningen slik den nå er vedtatt. 

Søknadsfristen for mars 2020 er satt til 30. juni 2020 og det er opprettet en elektronisk søknadsportal på www.kompensasjonsordning.no

VIRKSOMHETER SOM KOMPENSERES 

Tilskuddsordningen gjelder i utgangspunktet for alle foretak som er skattepliktige i Norge eller som har deltakere som er skattepliktige til Norge for selskapets inntekter, i tillegg til tilfeller der foretakets eier skattlegges i Norge for virksomhet her. Foretaket må også være registrert i Foretaksregisteret innen 1. mars 2020.  

I tillegg til å omfattes av lovens virkeområde, må foretak oppfylle følgende grunnvilkår for tilskudd: 

I tillegg er det i forskriften § 2-6 (1) bokstav a-h oppstilt følgende tilleggsvilkår for foretak som søker om tilskudd: 

a) Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere. 

b) Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt. 

c) Skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2018 må være levert av foretak som ble etablert i 2018 eller tidligere. Øvrige rapporteringsplikter etter skatteforvaltningsloven kapittel 8 med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til tilskuddsordningen trer i kraft, eller fra det senere tidspunktet foretaket ble etablert, må være levert. 

d) Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister. 

e) Foretaket kan ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling. 

f) Foretaket kan ikke ha vært insolvent, jf. konkursloven § 61, før koronautbruddet. 

g) Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket. 

h) Person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene, jf. konkursloven kapittel XVIII. 

Tilskuddsordningen er basert på at virksomhetene selv innrapporterer sine omsetningsfall og faste kostnader gjennom portalen som er opprettet på www.kompensasjonsordning.no. Bedrifter som ikke var virksomme i 2019 skal legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. I denne beregningen vil omsetning av finansaktiva ikke medregnes. 

Enkelte virksomheter er unntatt fra tilskuddsordningen. Disse virksomhetene er nå definert i forskriftens § 1-3 som:   

Hvordan unntaket for finansnæringen skulle avgrenses har vært beheftet med noe usikkerhet siden ordningen ble presentert, men forskriftens henvisning til folketrygdloven (ftrl.) § 23-2a klargjør at unntaket knyttes opp mot vilkåret i ftrl. § 23-2a første ledd hvor «Arbeidsgivere med ansatte som utfører finansielle aktiviteter» ikke omfattes av tilskuddsordningen. Dette gjelder i hovedsak foretak som driver innenfor finansiering og forsikring, med en nedre grense på at 30 % av aktiviteten må ligge innenfor disse områdene.

KOSTNADER SOM OMFATTES AV TILSKUDDSORDNINGEN

Etter tilskuddslovens § 5 første ledd er det er de «faste, uunngåelige kostnader» som skal kompenseres. De faste, uunngåelige kostandene er nærmere definert i forskriftens § 3-2: 

I tillegg omfattes rentekostnader (fratrukket renteinntekter) til banker, kredittinstitusjoner og obligasjonslån. Rentekostnader til andre medregnes i den grad långiveren har tilsvarende rentekostnader.

En viktig presisering som er inntatt i forskriftens § 3-2 (10) er at kostnader som ettergis eller reduseres, ikke regnes som uunngåelig kostnad. Dette innebærer eksempelvis at helt eller delvis leiefritak vil komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for tilskuddsbeløpet. I praksis vil dermed effekten av redusert husleie bli en ytelse fra utleier som ikke fullt ut kommer leietaker til gode. Dette tilsier at utleiere vil være tjent med å strukturere eventuell bistand til sine leietakere på annen måte enn gjennom betalingsfritak. 

Omsetningsleie er uttrykkelig unntatt som en kostnad «som varierer med omsetning». Slike kostnader kan kun medtas med minimumsbeløp som vil tilsvare eventuelle minimumsleier i omsetningsleieforhold. 

Berettiget tilskuddsbeløp for ett foretak utbetales i sin helhet opp til NOK 30 000 000, mens beregnet tilskuddsbeløp over NOK 30 000 000 avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt månedlig tilskuddsbeløp er NOK 80 000 000. 

Konserner skal regnes under ett i relasjon til de overnevnte beløpsbegrensningene. Siden ordningen ble presentert er det altså åpnet for tilskudd over NOK 30 000 000, men da med en avkortningsfaktor på 0,5 for det overstigende beløpet. I tillegg er det angitt en ny øvre månedlig tilskuddsbegrensning på NOK 80 000 000, samt avklart at konserner skal regnes under ett i relasjon til beløpsbegrensningene.

BEREGNINGEN AV TILSKUDDET 

Formelen for beregningen av tilskuddsbeløpet er ikke endret siden regjeringens presentasjon av tilskuddsordningen og skal fortsatt beregnes etter følgende formel: 

Tilskuddsbeløp = (Omsetningsfall i %) X (Uunngåelige faste kostnader - Egenandel) X Dekningsgrad 

Egenandelen og dekningsgraden er opprettholdt fra ordningen ble presentert. Dette innebærer at ordningen fortsatt er todelt. For bedrifter som er pålagt stengt av myndighetene er dekningsgraden 90 % uten egenandel. Under denne kategorien faller blant annet frisører, treningssenter, fysioterapeuter og andre som er omfattet av forskrift av 27. mars 2020 nr. 479 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet. For øvrige foretak som er kvalifisert for tilskudd er egenandelen NOK 10 000 med en dekningsgrad på 80 %.  

Beregningen av omsetningsfallet er konkretisert i forskriftens § 2-3 (2), hvor det fremgår at fallet skal beregnes ut fra forskjellen mellom «foretakets beregnede normalomsetning i mars 2020 og faktisk omsetning i mars 2020». Normalomsetningen for mars skal beregnes på basis av omsetningen i mars 2019, justert med foretakets prosentvise omsetningsendring fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020. (Eksempel: Selskapet hadde 100 i omsetning i mars 2019 og en vekst i omsetningen fra januar/februar 2019 til januar/februar 2020 på 15 %. Beregnet normalomsetning blir da 115). Dette tar høyde for at bedrifter med kraftig vekst (eller reduksjon) i omsetningen gjennom 2019 får beregnet omsetningsnedgangen mest mulig realistisk. Tilsvarende utregninger skal benyttes for å beregne normalomsetningen for de påfølgende måneder. 

Dersom foretaket er etablert etter mars 2019, eller det som følge av omstrukturering av foretaket ikke finnes relevant omsetningsnivå for tilsvarende periode i 2019, skal gjennomsnittlig omsetning for januar og februar 2020 tjene som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. 

TAK FOR TILSKUDDET

Etter forskriften § 3-1 (5) gjelder et tak for den støtten som ellers ville følge av forskriften. Dette taket beregnes som følger:

Taket = prosentvis omsetningsfall x (faste, uunngåelige kostnader + månedlig ordinært resultat før skatt for 2019)

Dersom foretaket kan dokumentere revisorbekreftet positivt ordinært resultat før skatt for januar og februar 2020 bortfaller likevel dette taket.

Dette taket for støtte vil særlig kunne ramme oppstartsbedrifter med stort underskudd i 2019. I tillegg vil den ramme bedrifter hvor regnskapsmessig resultat ikke gir særlig veiledning om hvor godt bedriften går, eksempelvis selskaper med store regnskapsmessige avskrivninger o.l. 

OFFENTLIGHET 

Regjeringen har fremhevet at ordningen er utarbeidet på kort tid, og det er lagt opp til full åpenhet om hvem som søker og hvor mye som blir utbetalt under ordningen for å forhindre at ordningen misbrukes. Denne informasjonen blir gjort offentlig tilgjengelig. 

Som ytterligere preventive tiltak mot misbruk av ordningen er det i loven inntatt straffesanksjoner og bøteleggingshjemmel for den som grovt uaktsomt eller forsettlig gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlater å gi opplysning, til tilskuddsmyndigheten når søker bør forstå at det kan føre til uberettigede økonomiske fordeler.

 

Kompetanse

Kontaktpersoner