Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Slik kan arbeidsgiver styre ferieavviklingen

Svært få selskaper er upåvirket av spredningen av koronaviruset. Mange selskaper har allerede permittert hele eller deler av arbeidsstokken, og andre selskaper er i stor grad påvirket gjennom ulike tiltak for å redusere smitterisiko, samtidig som de må sikre en forsvarlig drift. I tillegg nærmer det seg sommer og normalt tid for ferieavvikling. I dette nyhetsbrevet behandler vi et utvalg særlig aktuelle problemstillinger knyttet til hvordan arbeidsgiver kan styre ferieavviklingen og samtidig opprettholde forsvarlig drift.

Publisert 27. april 2020

FERIELOVENS REGLER GJELDER

Utgangspunktet er at ferielovens ufravikelige bestemmelser gjelder i alle spørsmål knyttet til ferieavvikling og feriepenger. Det betyr at arbeidstakere har rett på 25 virkedager ferie hvert år, med mindre det er avtalt flere feriedager. Både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å se til at feriedagene avvikles i ferieåret. 

Ferieloven oppstiller krav om at ferieplanleggingen som hovedregel skal drøftes med den ansatte minst to måneder før iverksettelse, med mindre særlige grunner tilsier en kortere varslingsfrist. Dette innebærer at virksomheter allerede nå bør planlegge årets ferieavvikling. 

ARBEIDSGIVER KAN PÅLEGGE ARBEIDSTAKERE Å AVVIKLE FERIE

Arbeidsgiver kan bestemme når ferien skal avvikles innenfor de rammer som loven oppstiller dersom partene ikke blir enige om feriefastsettingen. Dette innebærer at arbeidsgiver kan planlegge drift og nødvendig arbeidskraft ut ifra en normal ferieavvikling. Arbeidstaker kan ikke motsette seg å avvikle ferie. 

Der arbeidstakere gjennom tariffavtale har rett på en ekstra ferieuke, kan tariffavtalen inneholde konkrete regler som gjelder planlegging og avvikling av den ekstra ferieuken. Der arbeidstaker på avtalerettslig grunnlag har rett til en ekstra ferieuke, vil avtalen, interne retningslinjer mv. ofte regulere hvordan retten til ekstra ferie skal håndteres. Der det ikke er holdepunkter for annet, vil arbeidsgiver i kraft av styringsretten kunne bestemme når den ekstra ferieuken skal avvikles, og helst etter dialog med arbeidstaker.

KAN ARBEIDSGIVER ENDRE ALLEREDE FASTSATT FERIE?

Fastsatt ferie skal som utgangspunkt avvikles på avtalt tidspunkt. Arbeidsgiver har imidlertid en endringsadgang dersom slik endring er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, og disse hendelsene vil skape vesentlige driftsproblemer som ikke kan løses ved å skaffe en stedfortreder for den ansatte som har planlagt ferieavvikling. En slik endringsadgang må vurderes konkret i det enkelte tilfellet og drøftes med arbeidstaker. Dersom myndighetspålagte tiltak som følge av koronaviruset gjør det nødvendig for virksomheten å endre fastsatt ferie, kan vilkårene for slik endring være oppfylt. Slike uforutsette hendelser kan for eksempel være mangel på bemanning grunnet sykdom eller karantene, eller hvis andre uforutsette forhold gjør at det er behov for ekstra bemanning. Virksomheten må ha et vesentlig behov for at arbeidstaker utfører arbeid i stedet for at fastsatt ferie avvikles. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. 

Uavhengig av lovens regler om endring av fastsatt ferie kan partene selvsagt bli enige om å endre fastsatt ferie.

KAN ARBEIDSTAKER KREVE AVVIKLING AV FERIE?

Arbeidstaker plikter å se til at ferie avvikles i ferieåret. Arbeidstaker kan kreve at 18 virkedager ferie avvikles i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Restferien på 7 virkedager kan kreves avviklet samlet innenfor ferieåret. Utover dette vil arbeidsgiver avgjøre når ferien skal avvikles dersom partene ikke oppnår enighet. Arbeidstakeren kan dermed ikke kreve å ta ut ferie på et spesielt tidspunkt. 

KAN ARBEIDSTAKER KREVE Å FÅ ENDRET FERIEPLANENE?

Arbeidstaker kan ha et ønske om å endre fastsatt ferie. Dette kan for eksempel være fordi det er innført reiseforbud til den planlagte feriedestinasjonen, eller at vedkommende er satt i karantene. Som utgangspunkt kan ikke arbeidstaker kreve endret allerede fastsatt ferie med mindre arbeidstaker har vært helt arbeidsufør i løpet av, eller underveis i, ferien. Arbeidsgiver kan imidlertid utvise fleksibilitet og likevel tillate flytting av ferie. I et slikt tilfelle er det viktig å praktisere et likhetsprinsipp mellom arbeidstakerne.

FERIEAVVIKLING UNDER PERMITTERING 

Ferieloven gjelder også når man er permittert. Dette innebærer blant annet hovedferien på 18 virkedager skal avvikles i perioden 1. juni og 30. september. Avvikling av ferie vil for mange virksomheter sammenfalle med iverksatte permitteringer. Arbeidsgivers plikt til å se til at ferie avvikles i ferieåret gjelder også for permittere arbeidstakere. Ferie skal derfor fastsettes på vanlig måte og i tråd med prinsippene som er skissert innledningsvis i dette nyhetsbrevet. Dette vil også medvirke til at man unngår en situasjon hvor de ansatte har mange feriedager som må avvikles sent i ferieåret eller overføres til påfølgende år.

Planlagt ferie som faller i permitteringsperioden skal dermed avvikles som normalt. Etter at permitteringsvarselet er sendt, kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale å legge ferie til permitteringsperioden. Arbeidsgiver kan også innenfor ferielovens rammer pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i permitteringsperioden. 

Ved ferieavvikling i permitteringsperioden, regnes dette som ferie og ikke permitteringstid. Det vil si at permitteringsperiodens lengde kan forlenges tilsvarende lengden av ferien. Arbeidstaker vil heller ikke ha krav på dagpenger under ferieavviklingen.

FERIEPENGER

Arbeidstaker skal få utbetalt feriepenger opptjent året før. Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene utbetales på tidspunktet for ferieavviklingen. Dersom ferien deles, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Mange virksomheter har imidlertid en praksis hvor feriepengene utbetales i juni, samtidig som det gjøres trekk i lønnen for full ferieavvikling. 

Under permittering vil arbeidstaker motta dagpenger fra NAV. Ved ferieavvikling opphører permitteringen midlertidig, og arbeidstaker mottar feriepenger fra arbeidsgiver i stedet for dagpenger. Arbeidstaker må underrette NAV om ferieavvikling på meldekortet. Der virksomheten vanligvis utbetaler feriepenger i juni samtidig som det gjøres trekk i lønn for full ferieavvikling, vil det oppstå spørsmål om hvordan dette håndteres når arbeidstakere er permittert og ikke mottar noen lønn fra arbeidsgiver denne måneden som det kan gjøres trekk i. Hvordan dette løses i praksis bør avklares med de ansatte før feriepengene utbetales. Et alternativ er at trekket gjennomføres når ferien avvikles.

Merk at rådene i dette nyhetsbrevet kan endre seg avhengig av utviklingen av koronaviruset og helsemyndighetenes og regjeringens tiltak og Stortingets beslutninger. Alle bør holde seg oppdaterte på utviklingen ved å følge med på informasjon fra Folkehelseinstituttet og regjeringen. Har du spørsmål til hvordan din virksomhet skal håndtere tiltak i forbindelse med spredningen av koronaviruset, ta kontakt med vårt ekspertteam:

Knut Marius Sture, Frode Martin Toftevåg, Steffen Rogstad, Thomas Smedsvig, Eirin Kogstad Bendvold, Kristine Raffelsen Johnsen og Hanna Svestad Løkholm.

Kompetanse

Kontaktpersoner