Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Forslaget inneholder flere skatte- og avgiftsendringer og er i stor grad preget av Korona-pandemien. Regjeringen forsøker også å stanse skattefrie fisjonssalg som ikke gjelder fast eiendom uten å gå veien om lovendring. I tillegg foreslås også midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet. Disse behandler vi i et eget nyhetsbrev (se lenke nederst).

Startavskrivning for maskiner mv. ervervet etter 12. mai 2020

Regjeringen foreslår at avskrivningsprosenten for 2020 økes fra 20% til 30% for personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar som er ervervet etter at revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt. Den økte avskrivningen gjelder bare for 2020.  

Dersom det i tidsperioden mellom 12. mai og 31. desember 2020 gjøres investeringer i et eksisterende driftsmiddel som nevnt ovenfor, vil det investerte beløpet (påkostningen) kunne avskrives med den høyere prosentsatsen i 2020.

Den høyere avskrivningssatsen gjelder ikke for driftsmidler eller påkostninger som er ervervet fra en nærstående part.

Endringen utgjør statsstøtte etter EØS-avtalen og må derfor godkjennes av ESA.

Skip i nærtrafikk

Stortinget anmodet regjeringen om å fremme et forslag om økt startavskrivningssats for skip i nærskipstrafikk. Regjeringen uttaler i budsjettet at dette vil være kompliserende og gi høye administrative kostnader. På denne bakgrunn nøyer regjeringen seg med å fremme en forskriftshjemmel som gir mulighet for å innføre en høyere avskrivningssats på kort varsel. Dette gir Finansdepartementet tid til å utrede spørsmålet ytterligere. Det gjenstår å se hvordan Stortinget håndterer dette.

Opsjonsbeskatning

Opsjoner i arbeidsforhold undergis ikke beskatning ved tildelingen av selve opsjonen, men gevinsten som oppstår når opsjonen veksles inn i aksjer skattlegges som lønnsinntekt. Denne skatten må betales for det året opsjonen utøves, selv om den ansatte ikke nødvendigvis har en korresponderende kontantstrøm å betale skatten med.

Opsjoner er en billig måte å avlønne ansatte i oppstartsselskaper. Skattereglene har imidlertid gjort det lite attraktivt de siste årene. Reglene har blitt myket opp noe for oppstartsselskaper ved at skattleggingen ved innløsning av opsjonen har blitt utsatt til aksjene rent faktisk blir solgt (men fortsatt skattlagt som lønnsinntekt og oppad begrenset til 1 million kroner). En utsettelse av beskatningen har imidlertid vært avhengig av at arbeidsgiverselskapet og arbeidsforholdet må oppfylle flere kriterier som i praksis har gjort ordningen lite brukt.

Nå foreslås det følgende endringer:

Øvrige krav til selskapets virksomhet og arbeidsforholdet består. Videre innebærer endringene at gevinsten ved veksling av opsjonen forblir skattepliktig som arbeidsinntekt.  

Endringene må godkjennes av ESA ettersom den lempeligere behandlingen vil anses som statsstøtte etter EØS-avtalen. Regjeringen uttaler at de regner med at endringene vil bli godkjent.

Havbruksselskaper

Regjeringen går ikke inn for en ny grunnrenteskatt på havbruksinntekter slik som foreslått av et ekspertutvalg høsten 2019.

I stedet foreslås det en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret produsert etter 1. januar 2021. Avgiften er foreslått satt til 40 øre pr. kilo produsert fisk.  

Avgiften skal betales samtidig med det ordinære forfallet for etterskuddsskatt, dvs. at den forfaller til betaling første gang 15. februar og 15. april 2022.

Utsatt frist for foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon

For fylkeskommuner og kommuner gjelder det en særlig kort frist for foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon på kjøp av varer og tjenester. Dersom kravet faller bort på grunn av at fristen oversittes, kan det få store konsekvenser for økonomien i en den enkelte kommune. 

Regjeringen ønsker å avhjelpe arbeidspresset i fylkeskommunene og kommunene, som følge av virusutbruddet, og foreslår at departementet gis anledning til å gi regler i forskrift om avvikende tidspunkt for foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon i enkelte situasjoner, slik at foreldelsesfristen for krav for januar og februar 2020, utsettes til 31. august. 

Det foreslås at endringen trer i kraft straks. 

Reduserte utgifter og kompensasjoner som følge av reduksjon i den lave satsen for merverdiavgiften

I forbindelse med at den lave skattesatsen ble midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent, for tidsrommet fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020, ble det ikke gjort justeringer i budsjettposter på utgiftssiden som ble påvirket av satsen for merverdiavgift. 

Regjeringen foreslår nå å justere ned poster på utgiftssiden med til sammen MNOK 290, herunder å redusere støtten til NRK. Bakgrunnen for dette er at reduksjon i avgiftssatsen tilsier at også støtten bør reduseres. 

Med bakgrunn i at transportselskaper opplever en nedgang i reisende passasjerer på mellom 70 og 90 prosent, foreslår Regjeringen ikke å redusere støtten til kjøp av persontransporttjenester. 

Utsatt frist for betalinger og redusert rente

I forbindelse med Korona krisen har Regjeringen gitt en rekke betalingsutsettelser for merverdiavgift, forskuddsskatt for selvstendige næringsdrivende og selskaper, arbeidsgiveravgift, finansskatt og enkelte særavgifter som drivstoffavgift, avgift på smøreolje, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på alkohol. Betalingsutsettelsene har vært rentefrie.

Regjeringen foreslår at selvstendige næringsdrivende og selskaper som fortsatt har betalingsproblemer på grunn av Korona krisen skal kunne få nye betalingsutsettelser for skatter og avgifter som skal gjelde for perioden 1. juli til 31. desember 2020. Etter forslaget må det søkes om betalingsutsettelsene, og det er lagt opp til at det skal fastsettes enkle og objektive kriterier. Det er foreslått at dette skal reguleres nærmere i forskrift til skattebetalingsloven og lov om statens innkrevingssentral. Også personlige skattytere vil omfattes av forslaget.

De nye betalingsutsettelsene skal ifølge forslaget ikke være rentefrie. Etter dagens regler skal det normalt svares forsinkelsesrente ved utsatt betaling av skatter og avgifter. Forsinkelsesrente er i dag 9,5%. Regjeringen foreslår at forsinkelsesrenten reduseres til 6% for skatter og avgifter som er omfattet av forslaget. 

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig er 5 promille. Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2020 en ytterligere reduksjon i satsen fra 5 til 4 promille fra og med 2021. Regjeringen varsler nå at det tas sikte på at denne reduksjonen først skal komme i 2022. 

Minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt foreslås økt fra kr 50 til kr 300. Det skal etter forslaget således ikke skrives ut eiendomsskatt hvor denne utgjør kr 300 eller mindre. Endringen skyldes at minstegrensen ikke har vært justert siden 1976. Endringen skal gjelde fra 2021.

Omgåelsesregelen – avklaring

Ved endringslov 29. november 2019 nr. 73 ble omgåelsesregelen i skatteretten lovfestet som ny § 13-2 i skatteloven. Under behandlingen i Stortinget la flertallet i finanskomiteen til grunn at omgåelsesregelen ikke skal benyttes i slike saker som Høyesterett behandlet i «ConocoPhillips III»-dommen fra 2014. I denne dommen ble et salg av fast eiendom fisjonert ut og deretter ble aksjene i det overdragende selskapet solgt skattefritt etter fritaksmetoden. 

Etter «Conoco-Phillips»-dommen la Skatteetaten opp til en praksis der omgåelsesregelen heller ikke ble benyttet når andre eiendeler enn fast eiendom ble fisjonert og selve næringsvirksomheten ble overført på en tilsvarende måte. 

I Innst. 24 L (2018-2019) tok Finanskomiteen opp den usikkerhet om rettstilstanden som oppstod etter at forslaget til lovfesting av omgåelsesregelen ble fremlagt for Stortinget, jf. Prop. 98 L (2018-2019).

I merknadene til flertallet i Finanskomiteen ble det vist til «Den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner». Begrepet "denne typen transaksjoner" ble i alminnelighet forstått slik at de dreide seg om transaksjonsmåten fremfor hva som ble fisjonert og solgt. Finansdepartementet forsøker nå å avgrense komiteens uttalelse – og indirekte Høyesteretts begrunnelse – til bare å gjelde fisjon og salg av fast eiendom.

Departementet legger således til grunn at omgåelsesregelen kan benyttes på vanlig måte når annet en fast eiendom blir overdratt på tilsvarende måte som i Rt. 2014 s. 227.  

Midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen 

Regjeringen har foreslåtte flere midlertigie endringer i petroleumsbeskatningen. Les mer om dette i vår nyhetsbrev her.

Kompetanse

Kontaktpersoner