Hopp direkte til innhold

Regjeringens kompensasjonsforslag for faste kostnader

Regjeringen har nylig presentert sitt endelige forslag til kompensasjonstiltak for å dekke virksomheters faste kostander. Mange levedyktige og sunne norske virksomheter er hard rammet av Covid-19 og sliter med å få endene til å møtes. Redusert omsetning har allerede medført store kostnadskutt i mange virksomheter. Enkelte kostnader kan imidlertid ikke reduseres og det er disse kostnadene regjeringens tiltakspakke skal kompensere for. Jan Tore Sanner og Iselin Nybø presenterte den 2. april 2020 regjeringens kompensasjonsforslag som skal bidra til å dekke bedrifters faste kostnader. Arntzen de Besche vil i dette nyhetsbrevet kort redegjøre for den foreslåtte ordningen og hvilket kompensasjonsomfang ulike virksomheter kan forvente seg dersom regjeringens kompensasjonsforslag vedtas på Stortinget.

Videre behandling av forslaget

Det er så langt ikke utarbeidet noen proposisjon fra Finansdepartementet. Forslaget og dets innhold er så langt basert på en muntlig fremstilling fra Sanner og Nybø. Det er forventet at proposisjonen legges frem for Stortinget fredag 3. april. Dersom Stortinget godkjenner proposisjonen må kompensasjonsordningen godkjennes av ESA. 

Nye støtteordninger eller utvidelse av eksisterende vil ikke kunne iverksettes før de er meldt til ESA og godkjent. ESA har opprettet en egen arbeidsgruppe for hastebehandling av støttetiltak som notifiseres av norske myndigheter. Når slike støtteordninger favoriserer bestemte virksomheter kan det i utgangspunktet utgjøre forbudt statsstøtte etter EØS avtalens art. 61 (1), men Kommisjonen har bekreftet at Covid-19 kvalifiserer som en eksepsjonell hendelse som gir unntak for støtte til redning og omstrukturering av kriserammede virksomheter som har lidt omsetningstap med virusutbruddet som utløsende faktor. Støtteordningen for bedrifter som inngår i SMB-kategorien gjennom lånegarantier påvirkes ikke. ESA vil utvise fleksibilitet når det gjelder automatisk godkjenning av akutte redningspakker, men kravene for hva som blir ansett for å være nødvendig støtte vil gradvis strammes inn gjennom egne retningslinjer fra EU-kommisjonen.  

Regjeringen har en målsetning om at virksomheter kan søke og få utbetalt kompensasjon allerede fra og med 17. april 2020. Det er signalisert at ordningen i første omgang skal gjelde for mars, april og mai 2020. Ordningen kan bli forlenget dersom det viser seg å være nødvendig.

I presentasjonen ble det ikke nevnt, men det antas at kompensasjonen skal behandles som skattepliktig inntekt i selskap som mottar støtten.

Hvilke virksomheter kompenseres

Kompensasjonsordningen skal gjelde alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned i 2019 (20 % for mars 2020). Ordningen er basert på at virksomhetene rapporterer inn sine omsetningsfall og faste kostnader. Bedrifter som ikke var virksomme i 2019 skal legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020.  I denne beregningen vil omsetning av finansaktiva ikke medregnes. 

Regjeringen har unntatt virksomheter som opererer innenfor følgende næringer fra kompensasjonsordningen: 

- Finansnæringen

- Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

- Olje- og gassutvinning

- Enkelte bransjer som har egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper

- Foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)

- Foretak uten aktivitet og foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs

Kostnader som dekkes av kompensasjonsordningen 

Bedriftene skal kunne kompenseres for blant annet følgende (ikke-uttømmende) faste kostnader:

- Husleie

- Forsikringspremier 

- Elektrisitet og oppvarming 

- Rådgivningstjenester, herunder blant annet regnskapsføring

- Vann og avløp

- Maskin- og inventarleie

Kompensasjonsberegningen

Kompensasjonsbeløpet skal beregnes med følgende formel: 

Kompensasjon = (Omsetningsfall i %) X (Uunngåelige faste kostnader - Egenandel) X Dekningsgrad 

Støtteordningen er todelt: Virksomheter som på grunn av myndighetenes korona-tiltak har blitt pålagt å stenge sine virksomheter vil få en dekningsgrad på 0,9 og ingen egenandel. Dette vil for eksempel være frisører, treningssentre, fysioterapeuter og optikere. De øvrige virksomheter som kvalifiserer til kompensasjonsordningen vil få en dekningsgrad på 0,8 og en egenandel på NOK 10 000. 

Det vil ikke utbetales kompensasjoner under NOK 5 000 og over NOK 30 000 000 per foretak per måned. Den maksimale grensen for utbetaling gjelder ikke for selskaper organisert i konsern. Den endelige grensen for utbetaling til konsern er ikke endelig fastlagt og vil reguleres i forskrift. 

Søknad og kontroll av opplysninger 

Det er signalisert at søknadsprosessen vil være tilsvarende en «miniselvangivelse» og ordningen vil i stor grad være basert på tillit. Bedriftene logger selv inn i søknadsportalen og legger inn relevante opplysninger om omsetning og faste kostnader. Informasjonen blir kryssjekket mot en rekke dataregistre og mot rammene som er satt for ordningen. Hvis søknaden blir godkjent i det automatiske behandlingsløpet, blir pengene automatisk utbetalt til foretaket. Hvis det er store avvik mellom informasjonen bedriften legger inn og det som krysskontrollen viser, blir søknaden avslått. Søknader som avslås skal behandles manuelt og vil resultere i et avslag eller en utbetaling. Søknaden må innleveres med en erklæring fra revisor eller statsautorisert regnskapsfører.

Alle som søker kompensasjon må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kontroll av rapporterte tall vil gjennomføres i etterkant og det er belagt med et strengt straffeansvar å oppgi uriktige opplysninger. 

Regjeringen erkjenner at dagens ordning er tilpasset og justert på svært kort tid. Det vil derfor være behov for å tilpasse ordningen løpende slik at ordningens formål i best mulig grad oppnås. Det åpnes derfor for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak ved senere anledning.

Uavklarte spørsmål 

Det er så langt flere uavklarte spørsmål som per nå ikke er avklart i kompensasjonsforslaget. 

Som tidligere nevnt er det fortsatt uklart hvilken kompensasjon selskaper i konsern kan kreve. 

Sanner uttaler i sin presentasjon at det er viktig at «virksomhetene viser moderasjon når det kommer til lederlønninger og utbytte». Samtidig ønsket Sanner ikke å bekrefte eller avkrefte om utbetalt utbytte eller høye lederlønninger vil påvirke en utbetalt kompensasjon i form av et etteroppgjør og et tilbakebetalingskrav. Per nå fremstår det derfor som uklart om høye lederlønninger eller utbytte vil kunne påvirke selskapenes rett på kompensasjon ved senere etterprøving. 

Sanner uttaler videre at «alle må ta sin del av dugnaden for at vi skal komme gjennom dette på en best mulig måte. Derfor legger vi ikke opp til å dekke 100 % av de faste kostnadene. Vi forventer at bedriftene selv gjør alt de kan for å redusere kostnadene og at gårdeiere og andre tar sin del av ansvaret, for eksempel ved å redusere husleien der det er mulig.» Sanners utspill kan muligens tolkes dithen at manglende evne eller vilje til å redusere faste kostnader kan påvirke selskapets krav på kompensasjon. Det fremstår også som noe uklart om gårdeierne må bidra i dugnaden for at deres leietakere skal få full kompensasjon for sine faste kostnader. 

Det gjenstår å se om disse ubesvarte spørsmålene blir avklart gjennom stortingsbehandling og endelig regulert i kompensasjonsforskriften. 

Eksempler fra regjeringen

Eksempel 1

Klinikk 10 AS driver innenfor næringsområdet fysioterapi, kiropraktikk og akupunktur. Selskapet har blitt pålagt å stenge sin virksomhet. Omsetningsfallet i mars 2020 er 100 prosent sammenlignet med mars 2019. Selskapets faste utgifter utgjør ca. NOK 76 000 per måned.

Klinikk 10 AS vil få en dekningsgrad på 90 % fordi virksomheten er pålagt å holde stengt. Dette innebærer at selskapet har krav på NOK 68 400 i måneden. 

Eksempel 2

Follo Catering AS er ikke pålagt å stenge sin virksomhet, men er hardt rammet av virusutbruddet og har et omsetningsfall på ca. 75 prosent i mars 2020 sammenlignet med mars 2019. De faste kostnadene til selskapet utgjør ca. NOK 150 000 kroner per måned. Ettersom Follo Catering AS ikke er pålagt å stenge skal det gjøres et fradrag på NOK 10 000 (egenandel). Selskapet vil få en dekningsgrad på 80 prosent. 

Follo Catering AS får en kompensasjon på NOK 84 000 for mars 2020.

Eksempel 3

Fru Haugans Hotel AS er ikke pålagt å stenge, men kundegrunnlaget er likevel borte. Omsetningen har falt 100 prosent i mars 2020 sammenlignet med mars 2019. De faste kostnadene er om lag NOK 600 000 i måneden. Ettersom Fri Haugans Hotel AS ikke er pålagt å stenge skal det gjøres et fradrag på NOK 10 000 (egenandel). Selskapet vil få en dekningsgrad på 80 prosent. 

Fru Haugans Hotel AS vil motta en kompensasjon på NOK 472 000 for mars 2020.

Kompetanse

Kontaktpersoner