Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Permittering

Svært få selskaper er upåvirket av spredningen av koronaviruset. I dette nyhetsbrevet behandler vi et utvalg særlig aktuelle problemstillinger knyttet til hvordan arbeidsgiver kan styre behovet for arbeidskraft under permittering ved å kalle permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid eller justere permitteringsgraden, samt forslaget om utvidelse av permitteringsreglene.

Publisert 18. august 2020

Justering av permitteringsgrad eller kalle tilbake permitterte arbeidstakere i arbeid?

Sommeren er over, og flere arbeidsgivere opplever at driften og arbeidsmengden begynner å ta seg opp igjen. Dette medfører gjerne økt behov for arbeidskraft. Dersom det likevel ikke er behov for å ta alle arbeidstakere tilbake i fullt arbeid, oppstår spørsmålet om hvilke muligheter arbeidsgiver har. 

Det følger av Hovedavtalen mellom LO og NHO at arbeidsgiver står fritt til å kalle tilbake permitterte arbeidstakere i arbeid i inntil 6 uker uten at permitteringen avbrytes. Når permitteringen ikke avbrytes, utløses heller ingen forpliktelser knyttet til nye drøftelser, permitteringsvarsel eller arbeidsgiverperiode. Er arbeidstaker derimot tilbake i arbeid i mer enn 6 uker avbrytes permitteringen, og arbeidsgiver kan dermed ikke uten videre sende arbeidstaker tilbake i permittering. Arbeidsgiver må da vurdere om vilkårene for permittering fremdeles er oppfylte, drøfte ny permittering med tillitsvalgte, samt sende et nytt permitteringsvarsel med 14 dagers varslingsfrist før arbeidstaker igjen kan permitteres. Det vil også inntre ny arbeidsgiverperiode. 

Muligheten til å ta arbeidstakere tilbake i inntil 6 uker bør vurderes i tilfeller hvor arbeidsgiver er usikker på omfanget av behovet for arbeidskraft. 

Arbeidsgiver kan kalle tilbake arbeidstakere i flere slike 6-ukersperioder, men det understrekes at det må gjøres en kontinuerlig vurdering av om vilkårene for permittering er oppfylte. Flere påfølgende tilbakekallinger kan nemlig vitne om et mer varig behov for arbeidskraft. Det stilles ikke noe krav til hvor lang tid det må gå før arbeidsgiver kaller arbeidstaker tilbake i arbeid i en ny periode på inntil 6 uker, men det må gå tilstrekkelig med tid til at arbeidstaker igjen kan søke dagpenger fra NAV.

Permitterte arbeidstakere som kalles tilbake i arbeid i vikariat for andre arbeidstakere med lovlig fravær vil ikke omfattes av denne regelen, og kan dermed kalles tilbake lengre enn 6 uker uten at permitteringen avbrytes.

Arbeidsgiver kan også justere permitteringsgraden. Dette er særlig aktuelt der arbeidsgiver er noe sikrere på det fremtidige behovet for arbeidskraft, samtidig som det ikke er tilstrekkelig med arbeid til å avbryte permitteringene og kalle arbeidstakere tilbake i fullt arbeid. En nedjustering av permitteringsgraden, for eksempel fra 100 % til 80 %, stiller ikke krav til ytterligere prosess. Det er derfor tilstrekkelig at arbeidsgiver gir arbeidstaker beskjed om justeringen. Arbeidstaker må deretter møte på arbeid innen 1-2 dager. Arbeidsgiver må utstede nytt permitteringsbevis med endret permitteringsgrad som arbeidstaker kan benytte i dialogen med NAV.

Dersom arbeidsgiver skulle ha behov for å oppjustere permitteringsgraden, for eksempel fra 60 % til 80 %, krever dette at arbeidsgiver sender et permitteringsvarsel med 14 dagers varslingsfrist. Det vil imidlertid ikke inntre noen ny arbeidsgiverperiode.

Utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal kalles tilbake

Dersom ikke alle arbeidstakere skal kalles tilbake, må arbeidsgiver foreta en utvelgelse blant arbeidstakerne. Her vil det samme prinsippet for utvelgelse gjelde som ved iverksettelsen av permitteringen. Arbeidsgiver vil likevel ha relativt vid adgang til å gjøre avvik fra ansiennitetsprinsippet, for eksempel grunnet behov for kompetanse i visse stillinger. Prinsippene for å kalle arbeidstakere tilbake i arbeid bør drøftes med tillitsvalgte. 

Permitteringsperioden kan forlenges etter varsel til arbeidstaker

Det skal fremgå av permitteringsvarselet hvor lenge permitteringen vil vare. Noen arbeidsgivere vil imidlertid erfare at det er et permitteringsbehov utover den angitte datoen. En permittering kan lovlig forlenges innenfor grensen på totalt 26 uker i løpet av de siste 18 månedene. Slik forlengelse forutsetter nye drøftelser og nytt permitteringsvarsel til arbeidstakere som skal få forlenget permitteringsperioden. Det vil imidlertid ikke gjelde noen ny arbeidsgiverperiode.

Noen permitteringsvarsler har angitt at permitteringen vil vare inntil videre, eller det er tatt forbehold om forlengelse. I slike tilfeller kan permitteringsperioden forlenges uten nytt varsel og arbeidsgiverperiode, men innenfor grensen på totalt 26 uker i løpet av de siste 18 månedene.

Utvidelse av permitteringsreglene

I henhold til permitteringslønnsloven kan arbeidsgiver permittere sine ansatte i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, eller ut oktober 2020 for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikten. Fredag 14. august foreslo imidlertid regjeringen å utvide denne perioden til 52 uker. Den midlertidige regelendringen er foreslått å tre i kraft fra 1. november 2020. I tillegg foreslo regjeringen å innføre en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for selskaper som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker fra 1. januar 2021. Forslaget innebærer at arbeidsgiver må betale full lønn til arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021. Forslaget vil være et virkemiddel for å unngå oppsigelser, samt sørge for at arbeidsgivere gjør en grundig vurdering av om permittering er korrekt virkemiddel gitt den konkrete situasjonen selskapet står i. Det vil like fullt være en forutsetning at arbeidsgiver kontinuerlig vurderer om vilkårene for permittering er oppfylt.

Regjeringen arbeider med en proposisjon til Stortinget, og det understrekes at regelendringen ikke er vedtatt per dags dato. 

Merk at rådene i dette nyhetsbrevet kan endre seg avhengig av utviklingen av koronaviruset og helsemyndighetenes og regjeringens tiltak og Stortingets beslutninger. Alle bør holde seg oppdaterte på utviklingen ved å følge med på informasjon fra Folkehelseinstituttet og regjeringen. Har du spørsmål til hvordan din virksomhet skal håndtere tiltak i forbindelse med spredningen av koronaviruset, ta kontakt med vårt ekspertteam:

Knut Marius Sture, Eirin Kogstad Bendvold og Hanna Svestad Løkholm

Kompetanse

Kontaktpersoner