Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Permittering og pensjon

Det har den siste tiden vært diskusjoner knyttet til fortsatt medlemskap i tjenestepensjonsordninger under permittering. Regjeringen fremmet 3. april lovendring for å regulere den uklare rettslige situasjonen på dette området. Saken ble vedtatt av Stortinget den 7. april.

Forslaget til lovendring (Prop. 70 LS (2019–2020)) fra Regjeringen er tilgjengelig her. Vedtaket fra Stortinget den 7. april er tilgjengelig her

Det er vedtatt en midlertidig lovendring slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Adgangen til å beslutte dette skal gjelde for arbeidsgivere i privat sektor som i dag har ordninger hvor ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. Arbeidsgiver kan velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger. Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen. Lovendringene gjelder i en periode på seks måneder, med mindre de blir forlenget.

VÅR TOLKNING AV LOVENDRINGENE

  1. I de pensjonsavtaler der det er bestemt at arbeidstaker opprettholder medlemskapet under permittering, er det ingen endringer av regelverket. Her må arbeidsgiver under permitteringen betale for risikodekninger, dvs. premier for innskuddsfritak og eventuelt også premier for uførepensjon og etterlattepensjon og kan fortsette å betale innskudd og premier for alderspensjon. Medlemmene meldes ikke ut av pensjonsordningen og det utstedes derfor ikke pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis eller fripoliser. Det har vært noe usikkert om arbeidsgiver i innskuddspensjonsordninger og pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven behøver å betale innskudd for alderspensjon i permitteringsperioden siden innskuddene er fastsatt som prosent av lønn, men i Prop. 70 LS (2019-2020) side 24 forutsettes det at «permitterte ansatte som fortsatt skal være medlemmer i bedriftens pensjonsordning, har i utgangspunktet rett til fortsatt innbetaling av innskudd eller premie til alderspensjonsopptjening». 

  2. I de pensjonsavtaler der det ikke er bestemt at arbeidstakers medlemskap består under permittering, har hovedregelen i de ulike tjenestepensjonslover vært at medlemskapet opphører ved permittering. Etter den midlertidige lovendringen som ble vedtatt i går har arbeidsgiver valget mellom 1) å ikke endre avtalen med pensjonsleverandøren eller 2) ensidig å endre pensjonsavtalen slik at arbeidstakerne blir stående som medlemmer under permitteringen. Det er viktig å merke seg at uansett om arbeidsgiver gjør en slik endring eller ikke i pensjonsavtalen, behøver ikke arbeidsgiver i permitteringsperioden å betale innskudd eller premie for alderspensjon og heller ikke premie for innskuddsfritak, og eventuelt uførepensjon og etterlattepensjon. 

    Velger arbeidstaker ikke å gjøre endring i pensjonsavtalen, skal arbeidsgiver i utgangspunktet melde fra til pensjonsleverandøren om at arbeidstakere er permittert og at medlemskapet opphører. Pensjonsleverandøren vil da kunne sette i gang prosedyren med å gi melding til medlemmene av pensjonsordningen at forsikringen vil opphøre i løpet av 14 dager, jf. forsikringsavtaleloven § 19-6. Arbeidstaker vil å ha rett til å tegne fortsettelsesforsikring innen en frist på seks måneder, jf. forsikringsavtaleloven § 19-7. Tegner arbeidstakeren fortsettelsesforsikring, beholder arbeidstakeren de samme dekningene i form av en individuell avtale med pensjonsleverandøren. Benytter ikke medlemmet seg av muligheten til å tegne fortsettelsesforsikring, vil pensjonsleverandøren utstede pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis eller fripolise.

    Velger arbeidstakere å gjøre endring i pensjonsavtalen slik at medlemskapet består under permitteringen, vil arbeidsgiver likevel ikke behøve å betale innskudd eller premie for alderspensjon eller premier for uføredekninger. Velger arbeidsgiver ikke å betale innskudd og premier under permitteringen betyr det at forsikringsdekningene opphører midlertidig i permitteringsperioden, men det utstedes ikke pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis eller fripolise og det er ikke nødvendig å ta opp arbeidstakeren i pensjonsordningen på nytt når permitteringsperioden løper ut. Det er nå vedtatt en ny viktig midlertidig bestemmelse i forsikringsavtaleloven § 19-7 som gir arbeidstaker i et slikt tilfelle rett til å tegne fortsettelsesforsikring under permittering, dvs. selv om medlemskapet i pensjonsordningen består. Da må medlemmet selv betale innskudd og premier i denne perioden. Eventuelt for mye betalt innskudd og premie skal betales tilbake til arbeidstaker når permitteringsperioden er over. I Prop. 70 LS side 26 synes departementet å forutsette at arbeidsgiver som ønsker det, i stedet for arbeidstakeren kan dekke «fortsatt premie for innskuddsforetak ved uførhet og eventuelle uføre- og etterlattedekninger under permitteringen».

  3. For en arbeidstaker som blir syk eller dør mens en risikodekning løper, opphører ikke forsikringsdekningen. I tjenestepensjonslovene er det nå vedtatt et midlertidig tillegg om at for de avtaler som arbeidsgiver beslutter å endre slik at medlemskapet består under permitteringen (se punkt 2 ovenfor). Det er bestemt at i disse tilfeller skal «arbeidstaker som blir sykemeldt under permittering og fortsatt er sykemeldt når permitteringsperioden avsluttes, … likevel beholde medlemskapet i pensjonsordningen frem til vedkommende gjeninntrer i arbeidsforhold eller arbeidsforholdet opphører». 

  4. Det er meget viktig at ansatte som er medlemmer av pensjonsordningen der arbeidsgiver ikke betaler for forsikringsdekningene under permitteringsperioden (se punkt 2 ovenfor) blir gjort tydelig oppmerksom på sin rett til å tegne fortsettelsesforsikring.

Kontaktpersoner