Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Nye regler for børsnoterte selskaper

Som en konsekvens av Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019 har Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market flyttet over til Euronexts handelssystem Optiq med virkning fra 30. november 2020. I den forbindelse er det gjennomført endringer i innholdet i og utformingen av utstederreglene. Samtidig har Oslo Axess endret navn til Euronext Expand og Merkur Market har endret navn til Euronext Growth.

Nedenfor gis det en oppsummering av de viktigste endringene. Endringene omfatter både opptaksvilkår og løpende forpliktelser.  

REGELVERKSOPPBYGGING

Fra og med 30. november 2020 reguleres både opptaksvilkår og løpende forpliktelser for utstedere på Oslo Børs' markedsplasser av Euronexts harmoniserte regelverk:

Hver enkelt markedsplass kan også utstede notiser som tolker, implementerer og supplerer regelverket. Praksisen med sirkulærer, vedtak og uttalelser utgår. 

Strukturelt er det gjort flere endringer i oppbyggingen, bl.a. ved at krav som følger av lov og forskrift hovedsakelig er tatt ut av regelverket og at enkelte regler som tidligere fremgikk av opptakskrav/løpende forpliktelser nå er å finne enten i Regelbok I/Regelbok II eller i notisformat. 

VESENTLIGE ENDRINGER I OPPTAKSVILKÅRENE

OSLO BØRS OG EURONEXT (TIDLIGERE OSLO AXESS)

Kravet om 25 % fri flyt av aksjene i allmennheten videreføres, men med strengere krav til hvilke aksjeposter som skal holdes utenfor prosentberegningen. Følgende aksjeposter skal ikke anses for å være spredt blant allmennheten: 

Det innføres en unntakshjemmel for nedre grense for fri flyt på 5 %, men Oslo Børs har gitt uttrykk for at det vil være høy terskel for å oppnå unntak. 

Kravene til historisk finansiell informasjon og revisjon harmoniseres med prospektreglene:

Andre vesentlige endringer er at kravet om minste kursverdi oppjusteres fra NOK 1 til NOK 10 for Euronext Expand (tilsvarende kravet for notering på Oslo Børs) og at selskaper som søker om opptak til notering må fremskaffe en såkalt ICB-klassifisering (Industry Classification Benchmark). 

EURONEXT GROWTH (TIDLIGERE MERKUR MARKET)

Kravet til 15 % fri flyt av aksjene i allmennheten videreføres, men det innføres tilleggskrav til spredning av aksjer: 

Krav til aksjeposter som skal holdes utenfor prosentberegning gjelder tilsvarende som for Oslo Børs og Euronext Expand. Det vil videre være tre innledende krav/metoder for å oppnå opptak til handel, som medfører at det ved opptak til handel må eksistere aksjer til en verdi av minimum EUR 2.5 millioner. De tre metodene for å oppnå opptak til handel er gjennom (i) offentlig tilbud, (ii) rettet emisjon på særskilte vilkår eller (iii) ved direkte opptak, forutsatt at verdipapirene allerede er opptatt til handel på en kvalifisert markedsplass. 

Kravene til historisk regnskapsinformasjon endres og blir på enkelte punkter mer fleksible: 

Av andre vesentlige endringer bortfaller adgangen til midlertidig opptak til handel. Det vil derfor ikke lenger være adgang til å søke om midlertidig opptak på Euronext Growth av nyutstedte aksjer for selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Expand i påvente av at opptaksprospekt godkjennes og publiseres. Videre må selskaper som søker om opptak til handel fremskaffe en såkalt ICB-klassifisering (Industry Classification Benchmark), tilsvarende kravet for Oslo Børs og Euronext Expand.

VESENTLIGE ENDRINGER I LØPENDE FORPLIKTELSER

OSLO BØRS OG EURONEXT EXPAND (TIDLIGERE OSLO AXESS)

EURONEXT GROWTH (TIDLIGERE MERKUR MARKET)

Endringene i løpende forpliktelser som angitt for Oslo Børs og Euronext Expand gjelder også for Euronext Growth. I tillegg innføres følgende vesentlige endringer særskilt for Euronext Growth:

Kompetanse

Kontaktpersoner