Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Ny statlig långivergaranti gir økte muligheter for investeringer i Norge

Regjeringen lanserte nylig en ny statlig långivergaranti –internasjonaliseringsgarantien - for eksportrettede investeringer i Norge. Garantien utstedes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med garantien er å øke eksporten av norskproduserte produkter. Garantiordningen vil øke finansieringsmulighetene til eksportrettet industri ettersom GIEK har kredittvurdering (AAA) som fører til redusert kapitaldekningsbehov hos banken som igjen fører til økt utlånskapasitet hos banken.

Hvem kan benytte ordningen?

Garantien kan benyttes av både eksportører, leverandører og underleverandører som vil gjøre investeringer i Norge. Garantien er ikke begrenset til finansiering av eksportørens virksomhet og det er ikke noe krav om at lånet må være knyttet til en konkret eksportkontrakt.

Hvilke krav gjelder?

Det er et krav at investeringen som lånefinansieres må direkte eller indirekte føre til eksport.

Minst 50% av omsetningen som investeringen medfører må være eksportrelatert. Dersom det er vanskelig å fastslå at omsetningen vil være direkte knyttet til investeringen som lånefinansieres, kan det sees hen til selskapets historiske tall.

Med eksport menes i denne sammenheng salg av varer som krysser landegrensene eller tjenester som utføres eller benyttes utenfor Norge.

At en investering er indirekte eksportutløsende betyr at eksporten skjer i et etterfølgende ledd, for eksempel ved at investeringen fører til leveranser som igjen resulterer i utvidelse av kapasitet for en norsk eksportør eller ved at investeringen fører til leveranser av norske produkter som erstatter importerte produkter i varer/tjenester som eksporteres.

Garantiordningen forutsetter en garantisøknad fra en bank. GIEK har ingen formelle krav til at banken må ha en viss rating. Banken og GIEK deler risikoen i prosjektet. GIEK vil normalt dekke 50 % av risikoen til långivende bank, men i særlige tilfeller dersom risikoen i prosjektet anses for akseptabel vil GIEK kunne dekke opptil 75 % av bankens lån. Maksimal løpetid på lånet er normalt inntil 8,5 år, men dette vil variere med sektor.

GIEK utsteder garantien på markedsmessige vilkår, som regel på samme vilkår som banken.

Fiskeri og havbruk

Så lenge sluttproduktet (fisken/fiskevarene) går til eksport, vil garantien kunne benyttes på flere områder innenfor fiskeri – og havbruksnæringen. Ordningen vil kunne brukes til produksjon av utstyr til bruk i havbruksnæringen, herunder utstyr til
matfiskanlegg i sjø og til landbaserte settefiskanlegg/postsmoltanlegg. Også investeringer i utstyr hos leverandører til fiskeri- og havbruksnæringen vil kunne omfattes, for eksempel om en fôrprodusent investerer i ny produksjonslinje for produksjon av fôr til havbruksnæringen. På samme måte vil investeringer knyttet til fangst, og investeringer knyttet til fiskeforedlingsanlegg/utstyr, omfattes av ordningen.

Hvordan kan Arntzen de Besche bistå?

Arntzen de Besche (AdeB) dekker alle områder innenfor finansiering. I samarbeid med våre klienter, utarbeider, eller gjennomgår vi alle deler av lånedokumentasjonen. Vi deltar i forhandlingene om vilkårene i låneavtaler og tilknyttet dokumentasjon. AdeB har også gjennom flere tiår bistått kunder innen fiskeri- og havbruksnæringen. Gjennom lang erfaring som rådgivere til næringen har våre advokater opparbeidet seg god forståelse av både praktiske og forretningsmessige sider i virksomheten. Ved å koble inn fageksperter fra både fiskeri og havbruk og bank og finans vil våre kunder nyte godt av et skreddersydd team med god dybdekunnskap.

 

Kompetanse