Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Midlertidige regler for domstolene

I statsråd forrige fredag ble det vedtatt midlertidige regler for å avhjelpe konsekvensene av Korona-krisen for domstolene. Den viktigste endringen for sivile saker, gjelder utvidet adgang til å avholde rettsmøter over video/telefon (fjernmøte).

Bakgrunnen for vedtaket er at stadig nye tiltak for å begrense smitte, gjør det vanskelig å opprettholde en normal saksavvikling for domstolene, og fysisk oppmøte har i praksis vært umulig. Til nå har dette resultert i at visse saker må prioriteres, mens det har vært nødvendig med utsettelse og omberammelse av andre saker. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 er tilgjengelig her

Vedtaket innebærer en utvidet adgang til å benytte telefon- og videokonferanser for å avvikle rettsmøter som ellers ville ha vært gjennomført som fysiske møter. Etter gjeldende rett kan rettsmøter holdes som fjernmøte dersom det foreligger særskilt rettslig grunnlag for det eller dersom partene samtykker. Erfaringen så langt er at slike fjernmøter er lite brukt som alternativ til ordinære hovedforhandlinger. Som følge av den midlertidige forskriftsendringen er det ikke lenger noe krav om samtykke; retten kan beslutte dette dersom det er nødvendig og ubetenkelig. 

Det følger av foredraget til den kongelige resolusjonen at kravet om nødvendighet ikke skal praktiseres strengt, «men tolkes i lys av risikoen for smitte og alternative avhjelpende tiltak». I vurderingen av om det er ubetenkelig, skal det skje en samlet vurdering hvor det blant annet kan legges vekt på følgende: 

Forslaget innebærer videre at også avhør av vitner og parter på samme vilkår kan gjennomføres som fjernavhør. 

Sammen med tvistelovens regler som også åpner for at saker helt eller delvis kan behandles skriftlig, vil de de nye reglene gi domstolene og partene stor fleksibilitet i gjennomføringen av den enkelte sak. På den måten vil en så langt det er mulig kunne sikre en normal avvikling av saker. 

Gjennomføringen av rettsmøter over video vil samtidig stille dommere og parter overfor endel prinsipielle og praktiske utfordringer. Eksempelvis kan det by på vansker å sikre at forhandlinger om taushetsbelagte forretningshemmeligheter foregår for lukkede dører eller å sikre at vitner ikke har anledning til å overvære forhandlingene før de selv har avgitt forklaring. Det kan også bli spørsmål om hvordan man sikrer offentlighetens interesse i å følge rettssaker. Den løsning som domstolene så langt har benyttet, forutsetter at alle som skal delta, har mottatt en personlig invitasjon pr. e-post. Her er det imidlertid mulig å være kreativ, og Oslo tingrett, som valgte å strømme forføyningssaken om rivingen av Y-blokken på YouTube, er kanskje et eksempel til etterfølgelse.

I den brede samfunnsdebatten om korona-krisen er det mange som har diskutert hvilke varige endringer krisen vil lede til. Fra domstolenes og advokatenes perspektiv blir det interessant å se om dette på lengre sikt vil endre måten rettsaker gjennomføres på. 

Kompetanse

Kontaktpersoner