Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Koronaviruset – skatt og avgift

Regjeringen har lagt frem flere tiltak som skal lette byrdene for næringsdrivende i den krevende situasjonen vi står i. Etter forhandlinger med opposisjonen har det også tilkommet ytterligere tiltak. I dette nyhetsbrevet vil vi raskt gå gjennom de skattemessige virkemidlene som har blitt vedtatt pr. 20. mars.

Publisert: 16. mars kl. 08.51
Oppdatert: 3. april kl. 13.55

TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD

Underskudd fra 2020 skal kunne tilbakeføres i overskudd fra de siste to årene. Dette vil medføre at selskaper som er i denne situasjonen vil kunne få utbetalt tidligere innbetalt skatt for inntektsårene 2018 og 2019.  Utbetalingen vil imidlertid først kunne skje neste år forbindelse med skatteoppgjøret for 2020, men regjeringen legger til grunn at en sikker refusjon av underskuddenes skatteverdi vil gjøre det lettere for selskapene å få kortsiktig finansiering.

Ordningen skal bare gjelder for aksjeselskaper og andre sammenslutninger som utgjør egne skattesubjekter. Det vil si at personlig næringsdrivende og deltakere som får tilordnet underskudd fra deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, IS) ikke omfattes. Selskaper som har fusjonert i perioden skal vurderes under ett. Har et selskap vært del av en fisjon i 2018 eller 2019 må tilbakeføringsadgangen fordeles. Tilsvarende gjelder dersom et selskap fisjonerer i 2020.

Det foreslås imidlertid at tilbakeføringsadgangen skal begrenses til 30 millioner kroner, dvs.at tiltaket maksimalt kan gi en refusjon på 6.6 millioner kroner (det tas ikke hensyn til at skattesatsen i 2018 var ett prosentpoeng høyere). For skattytere som omfattes av finansskatten blir maksimal verdi av tilbakeføringen marginalt høyere (7.5 millioner kroner) som følge av den høyere selskapsskattesatsen på 25 pst.

Det kan ikke tilbakeføres et større underskudd enn det samlede skattepliktige overskuddet for 2018 og 2019.

Det gis ikke rett til tilbakeføring for skattepliktig inntekt i særskatteregimene (vannkraft og petroleum), men slike skattytere får også benytte tilbakeføringsadgangen i alminnelig inntekt.

Tilbakeføringen skal skje automatisk ved skatteoppgjøret for 2020, og skattytere som omfattes trenger ikke å foreta seg noe.

REDUSERT SATS OG UTSATT INNBETALING FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT

Satsen for arbeidsgiveravgift for første termin 2020 (januar og februar) blir satt ned med fire prosentpoeng.  

Arbeidsgiveravgift skal innbetales i seks terminer. Første termin forfalt 15. mars, mens andre termin forfaller 15. mai. På pressekonferansen søndag 15. mars varslet stats- og finansministeren at forfallstidspunktet for andre termin skal utsettes, men det ble ikke fastsatt hvor lenge. Det ble ikke gitt noen lettelser i fastsettelsen av avgiften.

UTSATT BETALING AV FORMUESSKATT

Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Hensikten er å bedre likviditetssituasjonen til virksomhetene ved at bedrifter med underskudd kan la være å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Det åpnes også for at skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020 kan søke fritak for forskuddstrekk/forskuddsskatt for virksomhetsformue i 2020.

Det er verdt å merke seg at det ikke gis lettelser i formuesskattegrunnlaget for 2019 som fastsettes på grunnlag av markedsverdier pr. 1. januar 2020.  Dersom formues består i noterte aksjer må det betales formuesskatt av en formue som ikke lenger består.

UTSATT INNBETALING AV FORSKUDDSSKATT OG MERVERDIAVGIFT

Næringsdrivende og aksjonærer er pliktig å betale forskuddsskatt fire ganger i løpet av inntektsåret. Første termin forfalt til betaling den 15. mars og ble fredag utsatt til 1. mai. Regjeringen foreslo fredag 27. mars at betaling av andre termin i forskuddsskatten for personlige skattytere utsettes fra 15. mai til 15. juli.

I forhandlingene med opposisjonen natt til mandag 16. mars ble det også enighet om at innbetaling av forskuddsskatt og merverdiavgift for første termin 2020 skal utsettes. Opprinnelig forfallstidspunkt var 15. april.

LAVERE MVA FOR TRANSPORT, REISELIV OG KULTUR

Transport, hotellvirksomhet og MVA-pliktig kulturvirksomhet (herunder kino, museer, idrett og fornøyelsesparker) har vært gjenstand for en lav MVA-sats ved omsetning av sine tjenester. Denne har vært 12 pst., men reduseres nå ytterligere til 8 pst. Reduksjonen skal gjelde fra 20. mars og frem til og med 31. oktober. Regjeringen foreslo fredag 27. mars å kutte den lave satsen i merverdiavgiften ytterligere, fra 8 pst. til 7 pst. Stortinget behandlet forslaget 31. mars og det ble vedtatt at satsen ble redusert ytterligere til 6%. Den reduserte satsen vil gjelde fra 1. april til 31. oktober.

FLYPASSASJERAVGIFTEN OPPHEVES MIDLERITIDG

Flypassasjeravgiften foreslår opphevet for flygninger som har blitt eller blir gjennomført i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

I tillegg foreslås en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

OMGJØRING AV VEDTAK OM UDELING AV AKSJEUTBYTTE

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 31. mars 2020 uttalt at det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å akseptere at en omgjøring av en beslutning om å dele ut aksjeutbytte med den virkning at beskatning ikke gjennomføres. Uttalelsen er begrenset til skattlegging av utbytte i 2020.

Det klare utgangspunktet er at aksjeutbytte innvinnes på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak, uavhengig av når utbyttet faktisk utbetales. Det er likevel i praksis akseptert at dersom betalingsvanskeligheter medfører at selskapet omgjør beslutningen om utbytteutdeling før utbetalingen, og senest innen utløpet av det året utbyttet ble vedtatt, så skal skattlegging unnlates. 

Skattedirektoratet uttaler i prinsipputtalelsen 31. mars at utbetaling av besluttet utbytte kan i den situasjonen som nå har oppstått med koronaviruset, føre med seg usikkerhet knyttet til om selskapet fremover vil ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet. På den bakgrunn legger Skattedirektoratet til grunn at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Skattedirektoratet forutsetter at «omgjøringen skjer før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet samt at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien». Videre uttaler direktoratet at det er «en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig».

Kompetanse

Kontaktpersoner