Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Koronaviruset - Nye retningslinjer for arbeidsgivere

Det er vedtatt nye restriksjoner grunnet økt smittespredning i Norge, både nasjonalt og kommunalt i Oslo. De nye tiltakene innebærer en rekke forhold som arbeidsgivere bør ha oversikt over, og i dette nyhetsbrevet vil vi gi en sammenfatning av disse.

Retningslinjer i Oslo kommune

Forårsaket av den økte smittespredningen i Oslo, har Oslo byråd vedtatt «påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig», slik denne endringen nå fremgår av forskriftens § 5 (tidligere § 4).  

Før endringen trådte i kraft, hadde arbeidsgiver en plikt til å «legge til rette» for hjemmekontor. Denne plikten er nå skjerpet i og med at arbeidsgiver per forskriftsendring «skal sørge for» hjemmekontor. Vi understreker at forskriftsendringen er trådt i kraft og at påbudet er gjeldende inntil videre. 

Det er en snever unntaksadgang i forskriften som innebærer at hjemmekontor bare skal pålegges så langt det er "praktisk mulig». Dersom for eksempel arbeidets art medfører at det ikke er gjennomførbart med hjemmekontor, må en slik situasjon falle inn under unntaket og dermed utenfor påbudet om hjemmekontor. 

Videre har arbeidsgiver en plikt til å dokumentere at beskjed om hvordan hjemmekontorordningen skal gjennomføres i virksomheten, er gitt de ansatte. 

Alle tiltakene som innføres i Oslo kommune gjelder fra 29. oktober 2020 kl. 12.00. Byråden har varslet om at det vil bli innført strengere håndheving av grove brudd på smittevernloven generelt, herunder de nye restriksjonene. 

Retningslinjer på nasjonalt plan

På bakgrunn av økt smitte som følge av arbeidsinnvandring til Norge har også Regjeringen vedtatt nye restriksjoner knyttet til unntakene fra karanteneplikt for arbeidsreisende fra EØS-området, Sveits eller øvrige land som er unntatt fra innreiserestriksjoner. De nye restriksjonene legger begrensninger på unntakene fra karanteneplikten for arbeidsinnvandrere på grunn av økt smitte. 

I Covid-19-forskriftens § 6c er det gitt en bestemmelse som fastslår at arbeidsreisende bosatt i EØS-området eller Sveits er unntatt fra innreiserestriksjonene i arbeidstiden dersom de:

a) har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge

b) testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge 

c) har opphold på enerom de ti første døgnene i Norge

Anvendelsen av unntakene skal organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge. Arbeidsgiver må være kjent med følgende to forhold i den forbindelse:

For det første må arbeidstakere som kommer inn til Norge fra «røde» land først begynne å jobbe etter utløpet av karanteneperioden på 10 dager. Denne regelen trer i kraft ved midnatt den 31. oktober 2020. I forbindelse med fritidskarantenen – det vil si når arbeidstaker testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomsten til Norge – plikter arbeidsgiver å sørge for at tilstrekkelig avstand til andre kollegaer holdes. 

I tillegg plikter arbeidsgiver å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø hensett til smittesituasjonen. Det oppfordres dermed om å iverksette tiltak der dette anses nødvendig; bruken av hjemmekontor (eventuelt hjemmekontor på rullering mellom arbeidstakerne) kan i den anledning være et fornuftig og hensiktsmessig tiltak for å begrense smitte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Behov for juridisk bistand

Merk at rådene i dette nyhetsbrevet kan endre seg avhengig av utviklingen av både nasjonal og lokal smittespredning. Alle bør holde seg oppdaterte på utviklingen ved å følge med på informasjon fra Folkehelseinstituttet og regjeringen. Har du spørsmål til hvordan din virksomhet skal håndtere tiltak i forbindelse med spredningen av koronaviruset, ta kontakt med vår arbeidslivsavdeling.

Kompetanse

Kontaktpersoner