Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Høring om forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften - samvirkeforetak

For tiden pågår en høring angående forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Enkelte av endringene tar sikte på å gjennomføre ventede EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett, mens andre er foreslått på Finanstilsynets eget initiativ. Som en del av høringen har Finans Norge utarbeidet et notat om norske finansforetaks mulighet til å utveksle nødvendige kundeopplysninger for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Det viktigste endringsforslaget knyttet til samvirkeforetak omhandler samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet. Pr. i dag er samvirkelag ikke rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og heller ikke spesifikt listet opp som rapporteringspliktige i EUs hvitvaskingsdirektiv. Medlemslandene skal likevel, ut ifra en risikobasert tilnærming, gi direktivet anvendelse for andre foretakstyper enn de som er spesifikt nevnt, dersom det utøves virksomhet som særlig kan tenkes å bli brukt til hvitvasking og terrorfinansiering. 

Finanstilsynet vurderer at innskudd er et produkt som er sårbart for hvitvasking, og at innskuddsvirksomheten i samvirkelag dermed er sårbart for plassering av ulovlige midler, også på grunn av manglende regulering og at innskudd ikke er en del av kjernevirksomheten til lagene. Det antas videre at kompetanse på innskuddsvirksomhet ikke er et prioritert område, samt at innskuddene fra medlemmene kan dreie seg om store beløp. Dette tilsier etter Finanstilsynets vurdering at innskuddsvirksomheten i samvirkeforetak skal omfattes av hvitvaskingsloven. 

Det foreslås derfor en endring i hvitvaskingsloven § 4 for å inkludere samvirkeforetak i lovens anvendelsesområde, men begrenset til samvirkelagets innskuddsvirksomhet. 

Forslaget antas å ha betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for samvirkeforetakene. I og med at foretakene blir rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven dersom forslaget vedtas, vil dette innebære at det må gjennomføres kundetiltak på alle medlemmer som benytter seg av innskuddsordningen. Utover dette vil det måtte utarbeides risikovurderinger som identifiserer og vurderer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til det enkelte foretaks virksomhet, samt rutiner som sikrer at virksomheten håndterer denne risikoen og oppfyller forpliktelsene etter hvitvaskingsregelverket for øvrig. I tillegg må det gjennomføres opplæring av alle ansatte. 

Finanstilsynets høringsnotat kan leses her. Høringsfristen er 23. mars 2020.

Vårt anti-hvitvaskingsteam følger regelverksutviklingen og bistår med  rådgivning knyttet til oppdatering, opplæring og implemetering av hvitvaskingsregelverket. 

Kompetanse

Kontaktpersoner