Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Høring om forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften - eiendomsmegling

For tiden pågår en høring angående forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Enkelte av endringene tar sikte på å gjennomføre ventede EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett, mens andre er foreslått på Finanstilsynets eget initiativ. Som en del av høringen har Finans Norge utarbeidet et notat om norske finansforetaks mulighet til å utveksle nødvendige kundeopplysninger for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

De viktigste endringsforslagene knyttet til eiendomsmegling er følgende:

Opphevelse av hvitvaskingsforskriften § 4-1 fjerde ledd om når eiendomsmeglere anses for å ha etablert et kundeforhold

Andre forslag

Finanstilsynets høringsnotat kan leses her. Høringsfristen er 23. mars 2020. 

Vårt anti-hvitvaskingsteam følger regelverksutviklingen og bistår med  rådgivning knyttet til oppdatering, opplæring og implemetering av hvitvaskingsregelverket. 

Kompetanse

Kontaktpersoner