Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Finanstilsynet ber bankene og holdingforetak i bankdominerte finanskonsern revurdere utbytteutbetaling

Grunnet koronaepidemien og dens betydning for de økonomiske utsiktene fremover, har Finanstilsynet i brev 16. mars 2020 bedt banker og holdingforetak i bankdominerte finanskonsern om å foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for 2019. De seks største bankene i Norge skal ha avsatt rundt 18 milliarder kroner i utbytte til sammen. Fremover må bankene være i stand til å tåle betydelige utlånstap, samt kunne yte lån til kredittverdige kunder. Finanstilsynet understreker videre at norske banker, grunnet kravene til likviditetsbuffer, er godt rustet til å møte de finansielle utfordringene som kommer. Under de rådende omstendighetene vil Finanstilsynet om nødvendig tillate at banker ikke oppfyller kravene til likviditetsbuffer og/eller samlet kapitalbuffer.

For foretak som ikke har avholdt generalforsamling, vil følgende aksjonspunkter gjelde:

Når det gjelder det praktiske handlingsrommet i forhold til selve gjennomføringen av generalforsamling, kan koronaviruset ha innvirkning også på dette. I lys av myndighetenes forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere, som gjelder i flere kommuner, vil det for flere foretak være vanskelig å avholde et fysisk møte. Følgende muligheter vil kunne være aktuelle i den forbindelse:

Arntzen de Besche har tidligere publisert et nyhetsbrev med råd om avholdelse av generalforsamling innenfor de retningslinjer myndighetene har fastsatt, og andre hensyn som må ivaretas. Nyhetsbrevet kan leses her.

***

NB: Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 18. mars en pressemelding der de varslet at det vil innføres nye regler der allmennaksjeselskaper mv. vil gis midlertid unntak fra kravet om fysiske møter. Dermed vil generalforsamlingene (og andre møter) kunne gjennomføres digitalt - se pressemeldingen her

Departementet har opplyst at de midlertidige reglene vil tre i kraft innen kort tid, og at disse er en del av den foreslåtte Korona-loven. Forslaget om Korona-loven skal etter planen behandles av Stortinget lørdag 21. mars og tirsdag 24. mars.

Nyhetsbrevet vil oppdateres så snart det foreligger mer informasjon.

Kompetanse

Kontaktpersoner