Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Endringer i kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Spredningen av Covid-19-viruset har de siste ukene tvunget fram endringer i hele samfunnet og påvirker også lokale beslutningsprosesser. For å sette landets kommuner og fylkeskommuner i stand til å ta nødvendige beslutninger i en tid hvor fysisk samvær er strengt begrenset, har Stortinget vedtatt en lov som gjør midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven. Endringene omfatter både kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet.

I følge departementet, tar forslagene blant annet sikte på å;

• utsette en rekke viktige frister etter kommuneloven, bl.a. fristen for levering av revisjonsberetning, 

• utvide adgangen til å avholde fjernmøter i interkommunale selskap og

• utsette fristen for innberetning etter partiloven.

Selv om lovbestemmelsene kun er midlertidige, har loven blitt vedtatt etter en ordinær lovgivningsprosess, ikke en forenklet prosess i medhold av koronaloven. Denne fremgangsmåten er valgt for å på den ene siden sikre at unntakene får tilstrekkelig demokratisk forankring, og på den annen siden åpne for at unntakene kan gjelde for et litt lengre tidsrom enn det koronaloven hjemler.  

Nedenfor redegjør vi kort for de ulike lovbestemmelsene. 

Vi vil presisere at det allerede er vedtatt en midlertidig forskrift om utvidet bruk av fjernmøter som følge av Covid-19-utbruddet. For mer informasjon om denne, se vårt nyhetsbrev fra 13. mars 2020.

DE ULIKE LOVBESTEMMELSENE

Frister for ulike dokumenter etter kommuneloven

Kommuneloven oppstiller en rekke frister for bl.a. regnskapsrevisors arbeid, vedtak om årsregnskap og årsberetning, mv. I den nye loven er følgende frister forlenget som følge av Covid-19-utbruddet: 

I høringsbrevet er det presisert at det er de nye, midlertidige fristene som skal legges til grunn for vurderingen av om en kommune eller fylkeskommune skal meldes inn i ROBEK-registeret, jf. § 28-1 (1) bokstav f. 

Valgbarhet til kontrollutvalget

Ansatte i kommunen og fylkeskommunen har ikke anledning til å sitte i kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg, jf. kommuneloven § 23-3 (3) bokstav f. Det er nå innført et snevert unntak fra kommunelovens valgbarhetsregler, ved at det er mulig å være midlertidig ansatt i kommunen for å utføre arbeid relatert til Covid-19, uten å miste muligheten til å sitte i kontrollutvalget. 

Skriftlig saksbehandling

I henhold til kommuneloven § 11-8 kan et folkevalgt organ behandle en sak gjennom skriftlig behandling når følgende vilkår er oppfylt:

Den nye loven lemper på sistnevnte vilkår om at det kreves enstemmighet om skriftlig behandling. Dette innebærer at en sak kan behandles skriftlig med mindre 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. De øvrige vilkårene i § 11-8 er videreført og må altså fortsatt være oppfylt for at organet skal kunne vedta skriftlig behandling.  

Fjernmøter i interkommunale selskaper

I motsetning til kommuneloven, åpner IKS-loven i liten grad for at det avholdes fjernmøter. I den nye loven er det inntatt en bestemmelse om at kommunelovens regler om fjernmøter skal gjelde for interkommunale selskaper så langt de passer. 

Frister for innberetning etter partiloven

I henhold til partiloven § 18 er alle partiorganisasjoner forpliktet til å avgi en årlig innberetning om kostnader og inntekter innen fem måneder etter regnskapsårets avslutning, altså innen 1. juni. De fleste partier har vedtektsfestede bestemmelser om at innberetningene må behandles av årsmøtet, men som følge av Covid-19 har mange blitt nødt til å utsette sine årsmøter. For å unngå at partiene må bryte sine vedtekter, er årets innberetningsfrist utsatt til 15. september. 

Kontaktpersoner